‌آداب پرسه در دنیای مجازی

ما نمی‌گوییم دقیقا در این لحظه، اژدهایی در اتاق نشیمن با چشم‌های قرمزشده و دودی که از لای لب‌های نیمه‌‌بازش بیرون می‌جهد، به شما خیره‌شده است، ما نمی‌گوییم یک بمب خنثی‌نشده در خانه دارید که هر‌لحظه ممکن است شما و اعضای خانواده‌تان را به هوا بفرستد، ما نمی‌گوییم ناشناسی نیش چاقویی را زیر گلوی‌تان گذشته است و یک عطسه‌زدن شما یا او‌ ممکن است به عالم باقی روانه‌تان کند، ما فقط می‌گوییم آن رایانه روشن وصل شده به اینترنت در خانه‌تان، چاقوی دو لبه‌ای ‌است که می‌تواند رفیقی شفیق یا دشمنی خطرناک باشد.

آداب پرسه در دنیای مجازی - آکا

اگر رایانه و فضای مجازی رفیق شفیق شما و خانواده‌تان شود شاید اوقات بیکاری شما و آنها را پر کند، در پژوهش‌های علمی ‌برایتان

منبع : tebyan.net

تبلیغات