تست ژنتیک قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تست ژنتیک قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>تست ژنتیک بل ز زدواج شاوره نتیکstrong>span><br /> <br />زرگترین تست ژنتیک، شاوره نتیک ست؛ زیرا قتی ین تست نجام د، قیه تستایی ه ازم ست نجام ود، ر پی ن واهد مد...p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>تست ژنتیک بل ز زدواج شاوره نتیک strong>div>تست ازدواج,ژنتیک,آزمون ژنتیکa>p><p><span style="color: #ff0000;">ریم نصوری/کتر حمدتقی کبری ز فزایش یماریای میاب ادر نتیکی ر یران یویدspan>p> <p>زرگترین تست ژنتیک، شاوره نتیک ست؛ زیرا قتی ین تست نجام د، قیه تستایی ه ازم ست نجام ود، ر پی ن واهد مد. ین مله ا کتر حمدتقی کبری، تخصص نتیک نسانی عضو یات علمی انشگاه تربیت درس یوید...p> <pییس نجمن نتیک یران عتقد ست زدواجای ویشاوندی ر یران نجر ه فزایش یماریای میاب ادر نتیکی ده ه ین یماریای ادر ر سیاری ز ناطق نیا یوع دارند زیرا ر شورهای روپایی دود ند صد سال ست ه زدواجای امیلی صورت مییرد.<br /> <br /> <br /><span style="color: #ff0000;">سوال: قای کتر! ر شاورهای بل ز زدواج گونه ه جود ک یماری ا شکل اص ر زوجین پی یرید؟span><br />ر شاوره نتیکی بل ز زدواج جرهانوادگیزوجین ینکه ه وع یماریایی ر ین جره جود اشته ا ورد سوال ررسی رار یهیم تا طلاعاتی رباره ینکه زمینه ه نای یماریزایی مکن ست ر ن امیل جود اشته اشد رای ا راهمود. ز ین ریق یتوانیم ا شف ختلالی ر سابقه نتیکی امیلی، مکای سیار دی همی ا ه ن انواده کنیم. ه عنوان مونه رض نید ر ین ررسی علومود ه پسرهای انواده ه یماری موفیلی بتلا یوند. مانور ه یانید موفیلی ک ن ابسته ه نس ست ن ن ز ریق انمای اقل ه پسرها نتقل ده نها ا بتلا یند. ی ین ررسیا، نانچه طر حتمال بتلای رزند ه یمارهای نتیکی جود اشته اشد نای یماریزا ه ور قیق ررسی یوند ر صورت ارداری تشخیص بل ز تولد رای نها اده یود.<br /> p> <p><span style="color: #ff0000;">سوال: گر سی طلاعی ر زمینه ین یماریا ر جرهانوادگیش داشت، ه ینید؟span><br />ر غلب وارد، زوجین نین طلاعات قیقی ا دارند جره شخصی ه یماری ر انواده علوم ده اشد ر سترس یست. اهی یز مکن ست ر انواده یماریایی جود اشته اشد ما ه لیل مپوشانی نها ا یماریای کتسابی، توانیم طلاعاتی ز یماریایی ه ر سنین الا روز یند ه علت وت رد بتلا عدم هور ر انواده سب نیم. نابراین سیاری ز ین شکالات یماریا ر انوادها ا میتوانیم ا جره ه ست یاوریم. ه مین لیل ز وش غربالگری یماریای ایع ر شور ستفاده ینیم. <br /> p> <p><span style="color: #ff0000;">سوال: عنی سراغ زمایشایی یوید ه ه سیله نها غربالگری زمینه روز یماری ا ناسایی ینید. رست ست؟span><br />له، قیقا. ون یانیم یوع عضی ز یماریا ر معیت اصی ز شور راوان ست ه مین لیل راساس حاسبه نفعت زینه ررسی ینیم ه ین رنامه غربالگری هغم ینکه زینهای زیادی ارد، رزش نجامش ا ارد ا یر. ا ر یران رای یماری تالاسمی تا ین ار ا نجام ادیم بق مار طلاعاتان ه ین تیجه سیدیم ه 5 رصد ردم ا ارای ین ن ستند. ه عبارتی ز ر ?? فر ر یران، ک فر اقل تالاسمی ست. نابراین حتمال ینکه زوجین ر و اقل اشند ا م زدواج نند رزندانشان ا حتمال کهارم بتلا وند، سیار الاست. اید دانید رمان ک یمار تالاسمی اژور سالانه زینه سیار الایی ا ر وش انواده ولت یذارد نابراین نجام غربالگری ین یماری پیش ز زدواج ا ینکه زینه الایی ارد، ر قایسه ا زینهای رمان یماران تالاسمی اژور هصرفه ست.<br /> p> <p><span style="color: #ff0000;">سوال: نجام ین رنامه ر اهش یزان بتلای ودکان ه تالاسمی اژور تاثیری اشته ست؟span><br />له! راساس افتهای اقعی روز یماری ر یان معیت ر ذشته، سالیانه دود 2000 تا 2500 ودک بتلا ه تالاسمی اژور ه نیا یمد ما عد ز نجام ین رنامه تا دود سیار زیادی ز تولد ین ودکان پیشگیری د. <br /> p> <p><span style="color: #ff0000;">سوال: هز تالاسمی، ه یماریای یگری ا ر شاورهای بل ز زدواج ررسی ینید؟span><br />یماری یگری ه ا پیش ز زدواج ن ا ررسی ینیم، شانگان اون ست. شانگان اون ز شکلات سیار هم است. ه ور یانگین ز ر 700 وزادی ه ه نیا یید ک فر ز نها ه شانگان اون بتلاست. ر ین شانگان ودک ه عقباندگی هنی بتلا یود شکلات زیادی رای ودک انواده یجاد یند. علاوه ر ین، یماریای یگری اریم ه یتوانند ه تدریج ارد رنامه لی وند انند یستروفی ا ختلالات شکالات عضلانی، یماری وشن، یماری SMA ا تروفی خاعی ... ه ر دام ز ینها ارای راوانی ابل لاحظهی ستند. ه عنوان مونه ر یماری وشن ز ر 3 زار 500 پسر ک فر ه ن بتلا یود. ر یماری SMA ز ر 4 تا 5 زار فر کی ه ن بتلا یود ین مار می یست. ر عضی ز شورها سته ه مکاناتی ه ارند غربالگری ین یماریا ر رنامه لیان رار رفته ست. <br /> p> <p><span style="color: #ff0000;">سوال: راحل نجام زمایشای پیش ز زدواج ه ه کل ست؟span> <br />وشبختانه مروزه ر فترخانهای بت زدواج ه زوجین، رمای زمایش تالاسمی اده یود ه امل ک زمایش ون ست. پس ز نجام زمایش گر زوجین اقل تالاسمی اشند ه زمایشگاهای نتیک رجاع اده یوند. ر زمایشگاه نتیک، زمایش ولکولی نتیکی رایشان نجام ده ن عیوب ورد ناسایی رار ییرد. پس ز ن اه رای مکانات عدی از ست. <br /> p> <p><span style="color: #ff0000;">سوال: فرادی ه ا م سبت امیلی دارند م اید آزمایش ژنتیک دهند؟span><br />رای زمایشای نتیک قط سبت امیلی دنظر ا یست. ا اید شور رهنگان ا یز ر ظر گیریم. ر شور ا زدواجای امیلی زیاد نجام یود ین مر ر ار نتیکی فراد شور سیار تاثیر ارد. مکن ست تی نهایی م ه ا م امیل یستند ر نطقهی زندگینند ه جدادشان ند سل بلتر ا م نسوبین یلی زدیکی ودهند. ه مین لیل ا فراد ک نطقه ا م ویشاوند ر ظر ییریم. ر اقع یماریای نتیکی قط ر ویشاوندان روز میند. ه عنوان مونه تالاسمی ه لیل یوع الایی ه ارد غلب ر فراد غیرخویشاوند یده یود عنی زوجینی ه صلا امیل یستند مکن ست ه لیل یوع الای ن ر امعه اقل ن اشند. علاوه ر ین، یماریای یگری جود ارند ه فراد ز نها م ر مان یستند؛ انند ختلالات ادرزادی، عقباندگیای هنی، ختلالات ساختاری یزیکی ه سبب یجاد علولیتا یوند. من ینکه یماریای نتیکی قط ر 6 اه ول تولد اهر میوند. عضی ز یماریا ر 5 تا 6 سالگی، رخی ر دوران بلوغ، رخی ر وایل هه وم سوم زندگی تی ر یانسالی سالمندی ودشان ا شان یهند. ه مین لیل هتر ست مه زوجین بل ز زدواج رای نجام زمایشای نتیک قدام نند. <br /> p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;">سوالspan>a>span>span>: با توجه به ینکه یشتر زمایشای نتیک ربوط ه بل ز زدواج ارداری ست، یا رای وزاد تازهتولد م یتوان ین زمایشا ا نجام اد لوی یماریای عدی ا رفت؟span><br />ا ر صوص پیشگیری ز شکالاتی ه رای وزادان پیش یید، مکانات سیعی اریم. کی ز ین یماریا ه عد ز تولد ورد ررسی رار ییرد، یماری PKU ا نیلتونوری ست. ین یماری ر ثر فزایش سیدآمینه نیللانین ر ون درار یجاد یود. نباشتهدن ین سیدآمینه ر ون اعث یجاد عقباندگی هنی ر ودک یود. گر وزادانی ه بتلا ه ین یماری ستند ا توانیم ا غربالگری پیدا نیم ا ژیم یری ه اقد نیللانین ست ر ینده غذاهایی ه اقد ین اده ستند ز بتلا دن ودکان ه عقباندگی هنی لوگیری ینیم. فرادی ا اریم ه دود 20 سال پیش ورد نین رمانی رار رفتهند ر ال اضر انشجو ستند. لبته یماریای تابولیک تعددی ر ین زمینه جود ارد ه گر ر دو تولد توجه نها ویم، یتوانیم ز دامه وندشان لوگیری نیم. مروزه تی یتوانیم یماریایی ا ه نین ر حم ادر ه نها بتلا ده ا رمان نیم ا ز روز علایم نها پیشگیری نیم. ه عنوان مونه شکلی تحت عنوان بهام تناسلی اریم ه ختر ا پسر ودن وزاد ا ا بهام واجه یند. گر ه ین شکل ر وران نینی پی بریم، یتوانیم ا تجویز اروهایی ز ن لوگیری نیم.<br />نبع: salamatiran.com <br /><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><br />span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تست ژنتیک قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج , ازدواج فامیلی آزمایش ژنتیک , ازمایش زنتیک قبل از ازدواج , آزمایش ژنتیکی , ازمایش ژنتیک , آزمایش ژنتیک , مشاره ژنتیک , تست ژنتیک

تست ژنتیک قبل از ازدواج و مشاوره ژنتیک گردآوری توسط بخش روانشناسی ازدواج روان شناسی زناشویی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات