تکنیکی که امروزه بسیارطرفدار پیدا کرده و خانم ها را به سمت خودش میکشونه تتو میباشد که سایت آرایشگری دراین مقاله به یکسری نکات بهداشتی در این مورد می پردازد.

 1. برای تهیه تتو از سه رنگ بیشتر استفاده نکنید.
 2. رنگ های روشن دوام کمی دارند و در ترکیب با رنگ های متوسط ماندگار آنها بیشتر می شود ولی به این مورد توه داشته باشید که هرچه میزان رنگ متوسط را افزایش بدهید رنگ تیره تری خواهید داشت.
 3. برای از بین بردن پیگمنت های قرمز موجود در رنگ از رنگ زیتونی استفاده نمایید.
 4. خانم هایی که پوست سبزه دارند کمی رنگ نارنجی استفاده نمایید و حتی برای خنثی کردن رنگ می توانید از رنگ دودی استفاده کنید.
 5. از رنگ زرد برای تثبیت کردن رنگ می توان استفاده کرد که باعث می شود رنگ روشنی داشته باشید.
 6. در زمان تتو مراقب باشید هیچ گونه خون ریزی ایجاد نشود چرا که باعث می شود رنگ را پس بزند.
 7. بهترین زمان برای ترمیم اولین دوره تتو 2 هفته الی 20 روز بعد از انجام تتو می باشد.
 8. اگر باری ابرو های خود از روش هاشوراستفاده کردهد اید در صورتی که باری ترمیم نروید پاک خواهد شد.
 9. برای انجام تتو از بی حسی به مقدار زیاد استفاده نکنید چرا که رنگ پذیری را پایین یم آورد.
 10. قبل از شروع هاشور موهای اضافی ابرو را با قیچی کوتاه کنید.
 11. در صورتی که فشار زیادی به دست وارد کنید و یا کارتریچه رنگ زیادی داشته باشد منجر به پخش شدن رنگ می شود.