برجسته کردن در کانتورینگ

از جمله تکنیک هایی که برای پوشاندن نواقص صورت بسیار مورد توجه خانم ها و آرایشگران میباشد کانتورینگ صورت بوده که چهره شما را به فرم ایده آل نزدیک تر می کند.

سایت آرایشگری در مقالات گذشته خود بسیار در مورد تکنیک کانتورینگ صورت صحبت کرده است و در این مقاله با ارائه تصویر به صورت ملموس تر این ویژگی را به شما توضیح داده است و تنها کافی است شما بهنقاط مشخص شده توجه نموده و صورت خود را براساس این نقاط دسته بندی نمایید تا به فرم ایدآل چهره خود دست پیدا کنید.

نکته : البته توجه داشته باشید که در کانتور کردن چهره خود تنها کافی است یک یا دو درجه از پوست خود تیره تر باشد.