نکات جادویی برای شست‌ و شوی ماشین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نکات جادویی برای شست‌ و شوی ماشین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <p style="text-align: justify;">ر ینجا ما ا ا وش ایی رزان، ساده غیرمنتظره رای تمیز کردن ستشوی تومبیل شنا واهیم رد ه ودرو رای دت ولانی تر تمیز ماند.p> <p style="text-align: justify;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>کات ادویی رای ست وی اشین strong>div>,شستن ماشین, نحوه شستن ماشین, نکاتی برای شستشوی اتومبیل,شستشو و نظافت و خانه تکانی و لکه گیریdiv><br /><strong>1. <span style="color: #a70659;">رم ننده و رای برق انداختن ماشینspan>strong><br />اشین ود ا ا رم ننده ویی ه انولین ارد شویید. ین اده اعث رخشش زیاد دنه ودرو ی ود الب ینجاست ه اران ا فع ی ند ب اران وی ن که یجاد می ند.p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>2. <span style="color: #a70659;">پاک کردن شیشه لوی اشین ا وشابهspan>strong><br />قتی اران دید ی ارد، یشه لوی اشین ه ک ردسر اقعی تبدیل ی ود. رای ستن تمیز کردن که ای ین یشه ی توانید ز وشابه شکی مک گیرید. رای ینکه نگ اپوت ز ین رود ک وله وی رز ین اپوت یشه رار هید تا وشابه پایین رود. باب ای وشابه اعث ز ین فتن یکروب ا ی ود. پس ز ین ار یز ه ور امل وشابه سبناک ا ز وی یشه پاک نید ر غیر ین صورت گرد و غبار لودگی ا سیار سریع تر ز پیش وی یشه ا وش ی نند. <br /><br /><strong>3.<span style="color: #a70659;"> ستشوی راغ ای اشینspan>strong><br />ا ایع تمیزکننده یشه وراب پلاستیکی راغ ای لوی ودرو ا تمیز منیت ود ا تضمین نید.<br /><br /><strong>4. <span style="color: #a70659;">پاک کردن شیشه ر ک رحلهspan>strong><br />ا وله شک ن ودکان ه رم طیف ست یشه ای تومبیل ا ه احتی تمیز نید.p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;p> <p style="text-align: justify;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,شستن ماشین, نحوه شستن ماشین, نکاتی برای شستشوی اتومبیل,شستشو و نظافت و خانه تکانی و لکه گیریdiv><br /><strong>5. <span style="color: #a70659;">تمیز کردن رف پاکناspan>strong><br />گر به ای رفپاکن یشه تومبیل ثیف ود ه ای تمیز کردن یشه اعث لودگی یشتر ن ی وند. رای تمیز کردن نها ¼ پیمانه مونیاک انگی ا ر ک هارم پیمانه ب سرد ل نید. یلی رام به ای رف پاک کن ا لند نید ر و رف ن ا ا ستمال وله ی ا پارچه رم ه ین حلول غشته نید. سپس نها ا ا ک پارچه شک تمیز پاک نید وباره سرجایشان رار هید.p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>6. <span style="color: #a70659;">رق نداختن یشه ای لوspan>strong><br />¼ پیمانه مونیاک انگی ا ر ک هارم پیمانه ب سرد ل نید، ن ا اخل طری پلاستیکی ه رب حکمی ارد ریزید. ن ا رای پاک کردن شیشه ا پنجره ای تومبیل ر اشین گه ارید. ر زمان ه یشه ا لوده دند، حلول ا وی سفنج ریزید پنجره ا پاک نید سپس ا ستمال شک رم ن ا شک نید.<br /><br /><strong>7. <span style="color: #a70659;">جوش شیرین پاک ننده ودروspan>strong><br />¼ پیمانه جوش شیرین ا رون ک الن ریزید، سپس ¼ پیمانه مایع ظرفشویی ه ن ضافه نید الن ا ب ه ب پر ب نید. ر الن ا بندید سابی ه م زنید ن ا رای ستفاده ای عدی گه ارید. نگام ستشوی ودرو الن ا ه وبی م زنید ک پیمانه ز ن ا ا و الن ب رم ترکیب نید. سپس ز ن رای تمیز کردن دنه ودرو ستفاده نید.<br /><br /><strong>8. <span style="color: #a70659;">پاک ردن ِ اشینspan>strong><br />ر کان ایی ه ل ای زیادی جود ارد یشه دنه اشین رب ثیف ی ود. رای رطرف ردن ین لودگی ا ز رم ¬پتاسیمىتارتراترای یشه لوی تومبیل ستفاده نید. سپس یشه ا ا بصابون قیق شویید سپس ه وبی بکشی شک نید.p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;p> <p style="text-align: justify;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,شستن ماشین, نحوه شستن ماشین, نکاتی برای شستشوی اتومبیل,شستشو و نظافت و خانه تکانی و لکه گیریdiv><br /><strong>9. <span style="color: #a70659;">دون بکشی اکسspan>strong><br />ک پیمانه فت سفید ا اخل سطلی ا نجایش 3 الن ب ریزید ا سفنج ین حلول ا وی دنه اشین کشید. ا ین حلول یازی یست پیش ز ستشو تومبیل ا یس نید ا تی پس ز ن یز ه بکشی ا واکس زدن اشین یازی یست. پس ز ین ار ر اری ه اران بارد، انه ای اران ز وی سطح دنه یز ی ورند اعث ثیفی ن می وند.<br /><br /><strong>10. <span style="color: #a70659;">راقب رما اشیدspan>strong><br />تومبیل ود ا زمانی ه اغ ستعنی رست پس ز اندن تومبیل ه نوز نک شده ست ا نگامی ه ستقیم زیر نور آفتاب رار ارد دنه ن سابی رم ستشویید زیرا د سفنج وی ن ی اند لودگی وی ن سوب ی ند.p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;p> <p style="text-align: justify;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,شستن ماشین, نحوه شستن ماشین, نکاتی برای شستشوی اتومبیل,شستشو و نظافت و خانه تکانی و لکه گیریdiv><br /><strong>11. <span style="color: #a70659;">جازه دهید ودش شک ودspan>strong><br />گر جازه هید تومبیل ودش ر عرض وا شک ود، که ای ب وی دنه ن اقی ی انند مه زحمت ایتان هدر می رود. ا ستفاده ز وله ا ستمال رم شک ب ضافه اصل ز ستشو ا پاک نید.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">نبع : bartarinha.irspan>p> div>  <p class="namemod"> div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله نکات جادویی برای شست‌ و شوی ماشین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ماشین لکه شوی , شستشو اتومبیل , شستشوی ماشین

نکات جادویی برای شست‌ و شوی ماشین گردآوری توسط بخش شستشو و نظافت و خانه تکانی و لکه گیری سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات