دستگاه جوش

دستگاه جوش

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دستگاه جوش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +دستگاه +جوش را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران طالبی ر ورد ستگاه ای وش&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: وشکاری کی ز وش ای تولید ی اشد. دف ن تصال ائمی واد هندسی (لز،&nbsp;سرامیک،&nbsp;پلیمر،امپوزیت) ه کدیگر ست؛ ه ونه ی ه واص تصال رابر ا واص ادهٔ پایه اشد. ین عمل ه مک سیله ی ه ام <a class="hlink" title="دستگاه جوش" href="http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/negahdari1/welding-machine.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دستگاه جوشa> نجام ی ود ه ر دامه ا ین ستگاه شنا ی ود. ا ا مراه وید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/negahdari1/welding-machine.html"><div class="mzc"><strong>دستگاه جوشstrong>div>دستگاه جوش,خرید دستگاه جوش,دستگاه جوش خانگیa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="دستگاه جوش" href="http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/negahdari1/welding-machine.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دستگاه جوشa>اریspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: span>span>span><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ستگاهای وش رش ا روجی کسو ده دیمی&nbsp;(Dc Welding &amp; Cutting Machine) (ه م کنون سایر رکتهای تولیدی ستگاه ای وش رش ر وی ط تولید ارند) ه ین ونه عمل ی ردند ه رق تناوب رودی ه ک ترانسفورمر درت وش ا زن جم الا ارد ی د پس ز عبور ز ین ترانس ه لتاژ ورد ظر راح فزایش ا اهش ی افت سپس ز ک پل کسوساز تریستوری عبور رده لتاژ کسو ده ورد ظر اصل ی شت.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین تکنولوژی ا توجه ه ستفاده ز لمانهای درت املا وین (لمانهایی ه ا توجه ه تکنولوژی وین نها قط ند شور عدود ادر ه تولید ن ستند) بتدا رق تناوب رودی کسو ده سپس ین رق ه رکانسی ر دود ۰۰ رابر رق هر ر دود یست زار سیکل ر انیه تبدیل ی ردد پس ز عبور ز ک ترانسفورمر سیار وچک ر یاس ا دل دیمی ه لتاژ ورد ظر راح تغییر لت اده هایتا ا عبور ز پل کسوساز روجی ه رق ا ریان کسو تبدیل ی ردد.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">قایسه تکنولوژی دید دیمspan>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیستم دید رکت ریان ه ر ال اضر تکنولوژی وز نیا ست تمام رکتهای عتبر ز مله&nbsp;Essab , Lincoln ,Miller , Kempi&nbsp;ز ن ستفاده ی ند ارای داقل حاسن زیر ستspan>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وشکاری تحت پوشش از&nbsp;( MIG / MAG )span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وشکاری تحت پوشش از ز ریق رقراری وس لکتریکی ین سیم وش وضچه ذاب وی یدهد . فاظت ز وضچه توسط از حافظ نجام یشود . ین رآیند ا&nbsp; امهای&nbsp;MIG&nbsp;&nbsp;MAG&nbsp;ناخته ی ود&nbsp;.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وشکاری&nbsp;TIG (&nbsp;رگون&nbsp;) ( GTAW )span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین رآیند وس لکتریکی ین طعه ار تنگستن، تحت فاظت ک از حافظ غیر عال (نثی) رقرار ی ود. علت ستفاده ز تنگستن قاومت الای ن ر رابر رارت دایت الای لکتریکی ین لز ست. وس لکتریکی رارت ازم هت یجاد وضچه ذاب وب لز پایه یلر ا راهم ی ند.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وشکاری لکترود ستی&nbsp;( MMA&nbsp; &amp; SMAW )span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین سیستم وس لکتریکی ین نتهای لکترود ه توسط ک ل حافظ پوشیده ده طعه ار رقرار یشود. طرات ذاب ز لز لکترود دا ده ز ریق وس ه لز وب ده نتقل ی ود&nbsp;.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="دستگاه جوش" href="http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/negahdari1/welding-machine.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دستگاه جوشa> زیر پودری&nbsp;( SAW )span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر رآیند وش زیر پودری وس لکتریکی ین ک سیم ه توسط سیستم صورت پیوسته ه وضچه تزریق یشود طعه ار رقرار یشود . نابع تغذیه ورد ستفاده عمولاً ز وع&nbsp;DC&nbsp;ی اشد&nbsp;.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تکنولوژى ینورترspan>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هان ر ال تغییر ست یگر ایه گفتى نسان یست تا ر وز ک تکنولوژى دیدتر ، و ا ه نترل ر نیاى طرافش ،سلط تر سازد راکه مواره گاه نسان ه ستفاده ز تکنولوژى اى پایدارتر وده ست . ى توان دعا رد ر سالیان ذشته&nbsp;پیشرفت اصى ر زمینه تکنولوژى وشکارى صورت گرفته ود . ر اقع ین اهر ابلیت اى ستگاههاى وشکارى وده&nbsp;ند ه ر وز تغییر ى ردند ین تغییر ه سرعت دامه اشت . ما ینک ک تکنولوژى دید ر دمت پیشرفت راگیرى&nbsp;صنعت وشکارى رار رفته ن تکنولوژى ینورتر ست . ین تکنولوژى ناسب وشکارى نواع ولاد صوصاً وشکارى&nbsp;لومنیوم - ر ذشته ستگاههاى وشکارى ر پایه ترانسفورماتور وده ند . ر اقع رودى220 لت ا رکانس 50 رتز ک 380 ترانسفورمر . ین لتاژ سبتاً الا ه ک ریان 50 رتزى لتاژ پایین تبدیل ى ود . سپس ین ریان ا لتاژ پایین، توسط&nbsp;<br/>کسو ى وند . عمولاً ین روجى ، توسط تقویت ننده اى ،&nbsp;DC&nbsp;نواعى ز پل اى کتیفایر ه ریان وشکارى روجى&nbsp;غناطیسى نترل ى وند&nbsp;.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عملکرد ترانسفورمرها رفرکانس 50 ا 60 رتز عمولاً ا ارآمد ى اشد . رماى زیادى ر ترانسفورمر تولید ده &nbsp;ترانسفورمر یز اید سبتاً زرگ سنگین اشد . خش همى ز نرژى ، صرف رم ردن ترانسفورمر ضاى طراف ن ى&nbsp;ود . ین بیل ستگاهها ما یش دود 200 یلوگرم زن ک تر کعب جم ارند . علاوه ر ن ، ر صورت ستفاده&nbsp;ز نرژى افرکانس 50 ا 60 رتز ،یجاد سیگنال ا حدود ده ز 120 سیگنال ر انیه الاتر مى وند . نابراین پالس&nbsp; ردن ریان وشکارى ا سرعت یشتر ر عمل غیر مکن ست&nbsp;.&nbsp;ر نابع تغذیه ینورترى ، ز مان رکانس 50 رتز ستفاده ى ود . ما ه اى تغذیه ستقیم ن ه ترانسفورمر ، ر&nbsp;کسو ى ود عد ه سمت ینورترى نبع تغذیه ه توسط سوئیچ اى الت امد ر&nbsp;DC&nbsp;بتدا صورت رکانس 50 رتز&nbsp;رکانس الا - لتاژ الاى پالسى ده، ا&nbsp;DC&nbsp;رکانس 20000 رتز طع صل ى وند ، ارد ى ردد . سپس ین یروى&nbsp;ناسب راى وشکارى تبدیل شته ر هایت یز ،&nbsp;DC&nbsp;ارد دن ه ترانسفورمر درت صلى ه لتاژ پایین 20000 رتزى&nbsp;ارد دارفیلترینگ کسو سازى ى ود . نترل روجى توسط نترل اى الت امد ه سرعت سوئیچ دن ترانزیستور&nbsp;ا تعدیل ى نند ، نجام ى ردد&nbsp;.span>span>span>p> <p dir=rtl><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ررسی عملکرد تحلیل ارکرد سیستم نترل فوذ وش ا ARC FORCE :span>span>span>strong>p> <p dir=rtl><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;1- ARC FORCE یست را ورد ستفاده رار ی یرد :span>span>span>strong>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیستم ARC FORCEدر ستگاه ای وش لکترود ه نظور نترل فوذ وش ر طعه ار ورد ستفاده رار ی یرد ، ز ظر نی ین سیستم ه پراتور مک ی ند تا تواند رای ارهای اص ه یاز ه ریان الایی (انند وشکاری لکترودهای سلولوزی) ارند ، تواند دون سوراخ دن طعه عملیات وش اری ا نجام هد . ین سیستم صرفا وی وش لکترود ورد ستفاده رار ی یرد ه عمولا ا نترل تابعی ز سطح لتاژ ریان ی تواند یزان فوذ وش ا تغییر هد. کل ارکرد ین سیستم توسط پردازنده ی ه شخصات رمولهای ربوط ه طلاعات تالوژی ر لکترود ا ارد نجام ی ود ه ور اضح تر رد طلاعات لکترود ورد ستفاده ، خامت طعه ریان ا وی ستگاه تنظیم ی ند سپس ستگاه ود قادیر ولفه ای لتاژو ریان ا رای رایط ار تنظیم ی ند .span>span>span>p> <p dir=rtl><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">2- جود ARC FORCE وی ستگاه ای ینورتر :span>span>span>strong>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">جود عملگر ARC FORCE وی ستگاه ای ینوتر مری الب ابل هره ری ی اشد را ه ر ین سیستم ا ا نجام عملیات سوئیچ زنی ا رکانس الای 100 یلوهرتز لتاژ ه ریان ینورت ی ود ا ستفاده ز ک یدبک سمت نترل ننده ی تواند رکانس سوئیچینگ رخه اری ا رای رایط ورد ظر تنظیم ماید . ذا جود ARC FORCE ا ستفاده ز ک پردازنده ( رای حاسبه پارامترهای لکترود ا تنظیم ولفه ا ) ر ین ستگاه ا ک وع وری تکنولوژی پر اربرد ر صنایع وشکاری ساس اص ی اشد .span>span>span>p> <p dir=rtl><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;3- جود ARC FORCE وی ستگاه ای علی گونه ست :span>span>span>strong>p> <p dir=rtl><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ال اضر ارخانه ا رای فزایش سود روش ود قدام ه ذف سمت ای پردازنده صلی رخی سیستم ا وی ستگاه ای وش ی نند . ه ور ثال ه زبان ساده ز سیستم ARC FORCE تنها لوم ربوط ه نترل اقی ذاشتند در رخی وارد اربری ن ا تمم ا صفحه مایشگر رار ی هند ین ر صورتی ست ه زینه سیستم امل ARC FORCE ز صرف ننده هایی رفته ی ود تنها سیستمی ه اهر ا ین عملکرد ه ی تحویل ی ود . ین باحث ر ورد سیستم ANTI STICK ( عدم سبیدن لکترود ه طعه ار ) یز ه مین کل طرح ی اشد .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش خانه داری کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله دستگاه جوش شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دستگاه جوش صورت , اتش کار ترانس , دستگاه جوش

دستگاه جوش گردآوری توسط بخش نگهداری و نظافت لوازم خانگی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات