با معجزات سرکه آشنا شویم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد با معجزات سرکه آشنا شویم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ا عجزات سرکه شنا ویمstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">- سرکه الص ا داخل یخچال، ای ان فسهای صندوق انه ا نبار یوارها مالید تا ز شد پک ارچ لوگیری ند.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>ا عجزات سرکه شنا ویم strong>div>با معجزات سرکه آشنا شویمa>p> <p style="text-align: justify;">- <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>گرspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanسرکه الص وی ا ا ک پارچه رطوب وی سطوح یرونی وازم نزلتان مالید، نا ا تمیز راق واهند رد.<br />- ک وم نجان سرکه ا ه هار یتر ب ضافه نید ا ن اشی، ینولئوم فای وبی ا تمیز نید. سرکه ک ب ا ز وی تجهیزات روی آشپزخانه | دکوراسیونو مامتان واهد رد نا ا راق تمیز یند.<br />- رای پاک کردن شیشهای پنجرهتان نا ا ا وزنامهی ه ر حلول ب سرکه رو ردهید شوئید عد ا وزنامه یگری شک نید.<br />- سرکه مک ا ا کدیگر خلوط نید تا هصورت میری رآید. عد ین میر ا ه تابه سی، سطل روف یگرتان مالید تا نا راق وند.<br />- عمولاً سوراخای ر مکدان عد ز دتی زنگ یزنند ا اصلهای ینشان ز ین فته ر ند سوراخ تبدیل ه کی یوند. رای ینکه انع ین ار وید، یتوانید نا ا ر سرکه اغ یس نید عد تکهای زنگ زده اسد ده ا ه ودبهود دا یوند ا شوئید وب ب شیده شک نید.<br />- رای از بین بردن ای عرق ز باس یتوانید زیر غل باس ا ا سرکه سفید سته عد ا ب شوئید. ا ین ار بوی سرکه م ز ین واهد فت.<br />- وراب باسای زیر پشمی غیره گر ر حلولی ز ک هارم نجان سرکه یتر ب یس خورند وی اراحت ننده ود ا ز ست واهند اد.<br />- ک یمه نجان سرکه ه ه ب خرین رحله اشین ختشوئیتان وقع شستن لباسایتان ضافه ود، ف صابون ا املاً ز ین رده رنگ لباسا ا از یند وی د نا ا ز ین یرد.<br />- لقه ا ا یس ردن ر سرکه تمیز نید.<br />- پیش ز نکه ت یرتان یلی ثیف ده یاز ه شکوئی پیدا ند، ا ک رس خصوص یر ن ا وب رس کشید عد ا ک پارچه رم ه ر سرکه یس ردهید وی تتان ا مالید ن ا ویزان نید تا تقریباً شک ود ه ین ترتیب بوی سرکه اقی خواهد اند.<br />- رای پاک کردن چسب ایع شک ده ز سرکه اغ ستفاده نید.<br />- گر پارچه رپ ا بریشم صنوعی ما، رق فتادهند، نا ا ا پارچه رمی ه ر سرکه یس ورده مالید گذارید شک وند.<br />- گر روف لومینیومیتان ر ثر پختن بوبات، رنج ا تخمرغ در دهند، افی ست نگام پختن ین واد ند طره سرکه ه ب ضافه نید.<br />- گر قدار می سرکه ه غذاهای یلی ور ضافه ود، مک واهد رد تا زه وری غذا متر هظر رسد.<br />- ومیزیا، سفرها پردهای پلاستیکی ر صورتیه ک نجان سرکه ه بی ه یواهید نا ا ا ن شوئید ضافه نید. رم اقی واهند اند.<br />- بوی نامطبوع ایع دعفونی ننده باسایتان ا یتوانید ا ب شیدن ب باسا ر حلول ب سرکه ز ین برید.<br />- شیشه عینکتان ا یتوانید ا ند طره سرکه پاک نید.p> <p style="text-align: justify;">یرایش تلخیص:کاایرانp>
با معجزات سرکه آشنا شویم گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات