باید هوای پنجره‌ها را داشت-1 - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد باید هوای پنجره‌ها را داشت-1 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>اید وای پنجرها ا اشت-1strong>span>p> <p style="text-align: justify;">اید وای پنجرها ا اشتکافی ست ر ک ب ا غروب تابستانی ریان رق متر ز ک ساعت طع ود تا ا ز ارافتادن ولر، پنکه ستگاه تهویه طبوع وای انه ندر رم ود ه تحملش رای ساکنین انه شکل ود مگی عصبی لافه رای صل جدد ریان رق حظه ماری نند.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>اید وای پنجرها ا اشت-1 strong>div>باید هوای پنجره‌ها را داشت-1a>p> <p style="text-align: justify;">ما گر میا قت یشتری ه ین ساله توجه نیم ین سوال پیش یید <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>هspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanدیمیا ذشتگان ا طور ا اهای بیعی دون ولرهای بی ازی انهایشان ا ر روزهای گرم تابستان نک گه یاشتند. مروزه تلفیق سیستمای نک ننده رقی وشای بیعی اه ناسبی ست تا علاوه ر نک تر دن مای انه ر مصرف برق م صرفه جویی نیم.<br />نک گه اشتن انه ر وای رم تابستان ار سانی یست. تی گر ولر ا تمام قت وشن گذارید لید ن ا وی نکترین رجه تنظیم نید از م ر ساعات عدازظهر، تابیدن ور ورشید مای داخل خانه ا الا یرد وا ا رمتر یند. ستفاده ز سیستمای تهویه طبوع وضاع ا هتر یند ما زینهای صب اه ندازی زینهای رق صرفی ن زیاد ست. ه علاوه سیستمای تهویه وا ز نک نندهای اوی ترکیبات ربنه ستفاده ینند ه ه ظر یسد ین ترکیبات اعث ازکتر دن ایه زون ده ر رمتر دن مای ره زمین قش اشته اشند ما اهکارهای یگری م رای نک گهاشتن انه جود ارد، اهکارهای بیعی سادهی ه ه اربردن جرای نها علاوه ر نک ردن اهش مای انه اعث صرفهویی ر مصرف برق یود.<br />▪ نک مانیم<br />کی ز اهای ایگزین رای نک ردن انه متر ستفاده ردن ز سایل رقی نک ننده وا، ستفاده ز اهای بیعی ست. ستفاده ز اه بیعی ه ین عنی ه دون ستفاده ز یچ سیله رقی ا کانیکی توانیم انه ا نک گه اریم. رای سیدن ه ین نظور، وثرترین اه ین ست ه رمایی ه ه ساختمان یتابد ا فع رده ه حل ولیهش رگردانیم. ناسبترین وش رای پیشگیری ز ذب رارت فع رما، نعکاس ا ازتاباندن ن ست.<br />▪ را خانه گرم یود؟<br />رما ز ند ریق ارد انه یود ه همترین عمدهترین ن رارت اشی ز تابش رمای ورشید ست ه ز پنجرها سقف ارد انه یود. نبع یگر رما سایل رمایی داخل خانه ست سایلی انند اجاق گاز رهای رقی. رای اهش ین وع رارت ر انه هتر ست ه صوص ر ساعات رم وز متر اجاق گاز ا وشن گه ارید ترجیحا ز غذاهای اضری ه یاز ه پختپز دارند ستفاده نید.<br />اه یگر رود رما به خانه، ترکا، رزها سوراخای یوار ست ه رای پیشگیری ز تلاف نرژی اید نها ا پوشانید.<br />▪ ازتاب رما<br />ساختمانایی ه پوشش یرونی نها تیره ست دود ۰ تا ۹۰ رصد نرژی ورشیدی تابیده ده ه سطح ا ذب ینند. قداری ز نرژی م ز ریق مرفت ابه ایی نتقل یود. ر قابل ساختمانایی ا سطوح نگ وشن رارت ا نعکاس اده رما ا فع ینند.<br />▪ پشت ام<br />دود ک سوم ز رمای اخواسته ز ریق پشت ام ارد انه یود. ازتاباندن نعکاس ادن ور تابیده ده ه پشتام م ار سانی یست. یشتر سفالتا پوششای پشت ام نگ تیره ارند. تی پوششای سفید نگ ایبرگلاس م ۰ رصد پرتوهای تابیده ده ورشید ا ذب ینند. رای نعکاس ور تابیده ده ه پشت ام یتوان ز فپوشای ساخته ده ز اتکس سفید ا رقهای لزی ستفاده رد. سفالتای اوی ایبرگلاس لومینیوم م جود ارد ه لبته ه لیل در تیره نگ ودن پرتوا ا متر نعکاس یهند.<br />اه یگر رای ازتاباندن رمای ورشید نصب پردهای فتابیر ر نار پشت ام ست ه تا ۲۵ رصد رمای سقف خانه ا اهش یهد.<br />▪ یوارها<br />ه لیل تماس متر یوار ا ور ورشید نگ یوارها ه ندازه نگ پشت ام ر نعکاس ور وثر یست. ا ین ال یوارها م ر نتقال ذب رما یتاثیر یستند. یوارهایی ا نگ یرونی سفید سبت ه یوارهای تیره نگ رمای متری ذب ینند. من ینکه پوششای سفید، صیقلی راق طول عمر یوارهای رقی، غربی نوبی انه ا فزایش یهد.<br />▪ پنجرها<br />۰ رصد ز رمای اخواسته ز ریق پنجرها ارد انه یود. ستفاده ز پوششای ازتاب هنده ور کی ز اهای فع ین رماست. ستفاده ز ین وع پوشش وی پنجره علاوه ر نک گهاشتن انه ز تابش ستقیم ور ورشید ه سایل انه م نگ دن بلمان، پردها رش م لوگیری یند. نواع ختلفی ز ین پوششا ا رجات ختلفی ز تیرگی جود ارد ه ا توجه ه وع ب وای نطقهی ه ر ن زندگی ینید اید وع ناسبی ا نتخاب نید. گر ز پوششای ابت ستفاده ینید هتر ست پنجرهای نوبی ا ا ین پوشش پوشانید تا ر زمستان توانید ز رمای ور ورشید ستفاده نید.<br />▪ عایق اری<br />عایق اری ا یزولاسیون وش ناسبی رای لوگیری ز نتقال رما ه داخل خانه ست. ین ار ز در فتن نرژی لوگیری رده اعث کاهش مصرف برق یود.<br />عایق اری، انه ا ز رمای تابستان سرمای زمستان حافظت یند. هترین حل رای عایقاری پشت ام سقف اهروی بقه الای انه ست، ون ین حلا همترین نبع ذب رما ستند. عایق اری یوارها ندان هم یست.<br />▪ یوارهای سبز<br />ز یاهان م یتوان ه عنوان عایق ستفاده رد. ک عایق بیعی ه علاوه ر م ردن یزان تابش ور ورشید، ه ور بیعی وا ا تصفیه یند نظره سیار زیبایی یجاد یند. یاهان ونده رگای و رای ین نظور فیدند. هتر ست ز یاهان ودرو حلی ه یاز ه سیدگی توجه متری ارند ستفاده نید. یاهان علاوه ر لوگیری ز تابش ور ورشید، قداری نکی طبوع م یجاد ینند یتوانند مای طرافان ا تا پنج رجه سانتی راد اهش هند.<br />▪ سایبانای تابستانی<br />سایبانا ا ذب ا ازتاب ور ورشید ز رود ن به خانه ه یزان ابل توجهی لوگیری ینند. صب سایبان ر ر و سطح ارجی اخلی پنجره فید ست ما سایبانای ارجی ه لیل ینکه رما ا بل ز رخورد ا پنجره فع ینند، ناسبتر وثرتر ستند. نگام صب سایبان اید رایط ب وایی، تعداد فعات از ردن پنجره کات یگر ا ر ظر گیرید وع ناسب ا نتخاب نید. صب سایبان ناسب مای داخل خانه ا تا ۱ رجه سانتی راد اهش یهد. صب سایبان ناسب ذب رما ا ر پنجرهای نوبی تا ۵ رصد ر پنجرهای رقی تا ۷ رصد اهش یهد. نواع راق نگ وشن یشتر رما ا فع ینند. سایبان هتر ست زاویه ۵ رجه اشته ول ن یمیز رتفاع پنجره ا پوشاند. گر ر نطقهی زندگی ینید ه زمستانای سرد ارد ز سایبانایی ستفاده نید ه توانید ر زمستان نها ا ردارید.<br />▪ سایبان بیعی<br />رختان یاهان م یتوانند ه عنوان سایبان عمل نند. اشتن ک رخت ر یوار رقی ا غربی انه ا سایه نداختن وی پنجره یوارها ثل سایبان عمل یند، مانور ه رخت شد یند یتواند وی پشت بام خانه م سایه یجاد ند. هتر ست ز رختایی ه ر پاییز رگ نها ییزد ستفاده نید تا ر زمستان توانید ز زایای رمای ورشید ستفاده نید.p> <p style="text-align: justify;">وزنامه سلامت<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
باید هوای پنجره‌ها را داشت-1 گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات