این اشتباه بزرگ را شستن مرغ مرتکب نشوید. -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد این اشتباه بزرگ را شستن مرغ مرتکب نشوید. ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><a href="http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201791920355976240.html"><div class="mzc"><strong>ین شتباه زرگ ا شستن مرغ رتکب شوید. strong>div>a><p class="Uimg">کاایران: ین شتباه زرگ ا شستن مرغ رتکب شوید. p>p><div > <h1 > کاایران: ین شتباه زرگ ا شستن مرغ رتکب شوید.h1> <p > <i >i>انه خانه داری p> <div >div> <div > <p>کثر ردم رغ ا بل ز پختن ی ویند. ر زمان شستن مرغ سیار راقب اشید تا ین شتباه زرگ ا رتکب شوید.<br /> اید ما م ودتان ا ک رد املا تمیز پاکیزه دانید، اقعا م واعد هداشتی ختلف ا ر ول وز عایت نید. ا ین ال، شتباهات ایجی ر زمینه هداشت غذایی جود ارند ه سلامت غذاها ا ه طر ی ندازند ی توانند شکلات ختلفی ا رای سیاری ز فراد ه جود یاورند. ر دامه ا ۵ ورد ز ین شتباهات ایج شنا ی ویم:p> <p>&nbsp;p> <p>گر عم وی غذا ذاب ه ظر رسد، روع ه وردن ی نیدp> <p>ین رز کر، کی ز خطرناک ترین فتارها دترین شتباهات ر زمینه هداشت غذایی ست. سیاری ز فراد کر ی نند ه گر وی وبی ز غذا لند ود غذا عم وبی ه ودش گیرد، یگر یچ پاتوژن طرناکی ر ماده غذایی وجود یست ی توانند روع ه وردن غذا نند. ا ین ال، تخصصان یمنی مواد غذایی ی ویند ه نین تصوراتی می توانند ز اخص ای هداشت غذایی اشند. اکتری ای ضر ی توانند نوز وی غذا جود ارا اشند، تی گر یچ شکل اصی ر اهر غذا ه شم خورد ا وی دی ز غذا لند شود.p> <p>&nbsp;p> <p>قط ز ک نبر رای باب پزی ا ار ا اربیکیو ستفاده ی نیدp> <p>فرادی ه تا دود زیادی ه صول هداشتی وقع کباب کردن مواد غذایی قت ی نند، عمولا ک غدغه اضح ارند: وشت ا الت سوخته پیدا کنند رگرها یز املا غزپخت وند. ا ین ال، شکل هم یگری م جود ارد ه غالبا ادیده رفته ی ود. گر قط ز ک نبر رای ابه ایی نواع مواد غذایی ام عضا زغال ستفاده نید، انس نتقال لودگی ا ین مواد غذایی فزایش ی هید طر بتلا ه مسمومیت غذایی ا یشتر ی نید.p> <p>&nbsp;p> <p>مواد غذایی ام ا ز غذاهای ماده دا می نیدp> <p>قتی ه وشت ام ا غذاهای ماده صرف تماس پیدا ی ند، طر بتلا ه مسمومیت غذایی دیدا الا ی ود. راکز روش غذا ا ین اعده شنایی ارند، ما ردم عادی ه ودشان قدام ه تهیه نواع باب ا ی نند، ین اعده هم ا می انند ا ن ا ی همیت تلقی ی نند. نابراین، مواره مواد غذایی ام ا ز غذاهای ماده صرف دا نید ین اعده ا ر مصرف گوشت ای بابی دی گیرید.p> <p>&nbsp;p> <p>رغ ای ام ا ی وییدp> <p>دود ۰ رصد ز رغ ایی ه ه روش ی وند، اوی امپیلوباکتر ستند. ا ین ال، اکتری امپیلوباکتر ه اسطه تماس ا رارت زیاد ر رآیند بخ پز ز ین ی ود. تاسفانه، کی ز شتباهات ایجی ه ی تواند شکل ساز ود، مین شستن مرغ ای ام بل ز بخ پز ست. لیلش م ین ست ه مراه ا شستن مرغ ام، امپیلوباکتر ی تواند ه سمت ای ختلف آشپزخانه | دکوراسیونمنتقل ود. رای پیشگیری ز نتشار لودگی پس ز شستن مرغ، تما ز تخته، اقو ستکش داگانه رای ین ار مک گیرید سایل خصوص پاک ردن شستن مرغ ا پس ز تمام ار، ه وبی شویید.p> <p>&nbsp;p> <p>اه ادن حیوانات خانگی ه شپزخانهp> <p>ین تفاق ر زندگی فرادی ه صاحب حیوان خانگی ستند، غیرعادی یست، ما تخصصان مواره تاکید ی نند ه ضور حیوان خانگی ر آشپزخانه | دکوراسیونواقعا طرناک ست ی تواند طر نتقال پاتوژن ا ه مواد غذایی ا فزایش دهد.سلامت یوزp> <p>&nbsp;p> div>div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
این اشتباه بزرگ را شستن مرغ مرتکب نشوید. گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات