ماهی منجمد بخریم یا خودمان ماهی را منجمد کنیم؟ -

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ماهی منجمد بخریم یا خودمان ماهی را منجمد کنیم؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div > <h3 > h3> <h3 ><div ><a href="http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20174171923786921.html"><div class="mzc"><strong>اهی نجمد خریم ا ودمان اهی ا نجمد نیم؟ strong>div>,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: اهی نجمد خریم ا ودمان اهی ا نجمد نیم؟ p>div>h3> <h3 > کاایران: اهی گر تازه اشد ز اصیت یشتری سبت ه اهی نجمد رخوردار ستh3> <p>اهی کی ز وراکی ای سبد غذایی ر انه ی ست. کته ی ه طرح ی ود ین ست ه اهی نجمد خریم ا ماهی تازه ا ودمان نجمد نیم؟p> <p> ه زارش کاایران: <strong>اهی نجمد خریم ا ودمان اهی ا نجمد نیم؟strong><br />رید حصولات غذایی تازه ریزر ردن ن رای ستفاده ر واقع تی، عادت اپسندی ست ه تاسفانه ر ول سالهای ذشته ه تدریج ر انواده ای یرانی کل رفته ست.p> <p><strong>ا روع فصل پاییز سیاری ز صرف نندگان حصولات غذایی ر شورمان قدام ه فریز کردن نواع مواد غذایی، یوه سبزی ی نند تا ر صل ای پاییز زمستان ز ن ستفاده نند،strong> ما ویی ین سئله عنی رید عمده نواع قسام وادغذایی نبار ن ر ریزرهای انگی رای ستفاده ر واقع تی ر تمام صول سال ه تدریج تبدیل ه ک رهنگ عمومی ده ست. ه وریکه ر یشتر وقات ه ازار راجعه ی نیم ا غبت راوان یلو یلو مواد غذایی ز مله رآورده ای وشتی ن م صورت تازه رید ی نیم، ما تازه ن ا صرف می نیم، ین ر صورتی ست ه مای ریزر انگی ر قایسه ا مای تجهیزات رودتی ه صورت تخصصی صنعتی رای گهداری مواد غذایی تعبیه ده ست سیار تفاوت ه عبارتی سیار ناسب تر ست.p> <p>من ینکه ارشناسان مور تغذیه یز مواره تاکید ی نند ه تا د مکان صرف مواد غذایی تازه ایگزین مواد غذایی ریزری ود، را ه رصد ابل توجهی ز یزان پروتئین رآورده ای وشتی ه صوص راورده ای بزی ا ریزکردن ن ر خچال ای انگی ز ین ی ود.p> <p>ر مین رتباط دیر ل فتر هبود یفیت، رآوری توسعه ازار بزیان سازمان یلات یران عتقد ست: <strong>یفیت بزی ه تازه ی ریم ر خچال ای انگی نجمد ی نیم ه سبت اهی نجمدی ه ز ازار رید ی نیم سیار پایین تر ست.strong>p> <p>قام سئول ر سازمان یلات ظهارکرد: <strong>اهی گر تازه اشد ه حاظ علمی ز اصیت یشتری سبت ه اهی نجمد رخوردار ست ما ین تفاوت ه دری یست ه اهی نجمد ا نار گذاریم.strong>p> <p>ی فزود: رای ثال رای فریز کردن ماهی تازه ر احدهای رآوری، حصول پس ز عملیات شست و شو ماده سازی پاک ردن ارد ک تونلی رودتی ه ام نجماد ی ود ه یزان مای ن نفی ۰ رجه سانتیگراد ست.p> <p>دیر ل فتر هبود یفیت، رآوری توسعه ازار بزیان سازمان یلات دامه اد: اهی ر ک وش ین تا ساعت ر وش سریع یگری ین ۲۰ تا ۳۰ قیقه ر ک تونل نجماد ر مای نفی ۰ رجه سانتیگراد ریز ی ود، نابراین اصیت اهی ه ور امل ناسبی فظ ی ود.p> <p>ی فزود: پس ز ینکه اهی ز تونل نجماد ارج د پیش ز عرضه ه ازار صرف یز ر حلی نام سردخانه ر مای نفی ۸ رجه سانتیگراد گهداری ی ود راکه ین عملیات نجماد ر روشگاه ا دین کل می تواند صورت یرد.p> <p>ی ه صرف نندگان اهی توصیه رد ه ندازه ورد صرف ماهی تازه ریداری رده همتر ینکه ه اهی ای نجمد ازار یز عتماد نند را ه واص ین حصولات ا وش ای گهداری ناسب فظ ده ست ز ستانداردهای ازم ز مله د هداشتی ظارتی سازمان امپزشکی یز رخوردارند.p> <p>ما ک ارشناس رشد علوم تغذیه یز ا شاره ه ینکه، ر اقع نجماد وشی ست رای گهداری هتر ولانی تر ک ماده غذایی، ا شاره ه ینکه، <strong>گوشت تازه، رغ اهی میشه ا ود قداری اکتری ه مراه ارند اید پس ز ستشو تمیز کردن ر ای سرد گهداری وندstrong> فت: شد اکتری ر وشت پس ز گهداری ر خچال توقف ده ر دامه بخ وشت یز ین اکتری ا ا ه صورت لی ابود ی ند.p> <p>ارشناس رشد علوم تغذیه ظهارکرد: گر خواهیم ماهی تازه ا پس ز رید ر ریزرهای انگی ه سبت ه تجهیزات رودتی صنعتی ز مای پایین تری رخوردارند گهداری نیم ه ور تم قداری ز یفیت ن استه واهد د.p> <p>ی فزود: مای ریزر انگی ه رای انجماد مواد غذایی ه یژه پروتئین ر ظر ی یریم عمولا ین نفی ۵ تا نفی ۸ رجه سانتیگراد ست، ما ر خچال ای صنعتی ین ما ین نفی ۳۵ تا نفی ۰ رجه سانتیگراد ست.p> <p>ین ارشناس رشد علوم تغذیه در عین حال ظهار رد: <strong>زمان ازم رای گهداری وشت اهی م رب ر خچال ک تا و وز ر ریزر تا اه ستstrong><strongstrong> من ینکه ین زمان رای گهداری وشت اهی پرچرب انند اهی زاد ر خچال ک تا و وز ر ریزر یز و تا سه اه ست.p> <p>ین ارشناس رشد علوم تغذیه مچنین فت: لبته گر قت ازم ا ر سته ندی فریز کردن اشته اشیم ی توان تا د زیادی اصیت اهی ا فظ رد.p> <p>ی فت: اهی ا اید پس ز شست و شو الی ردن حتویات کم ن ا رش ای ازک وچک صورتی ه مای سرد ریزر ه قاط یانی وشت رسد.p> <p>ارشناس رشد علوم تغذیه مچنین ا تاکید ر ینکه، سمت عقب ریزر خچال عنوان نک ترین سردترین سمت خچال حسوب ی ود فت: مواد غذایی ام ثل اهی، وشت رغ ا اید ر سمت عقب ریزر گهداری رد، را ه سمت عقب خچال سردتر ست اکتری ر ایی ه رجه رارت پایین ضا نک تر ست متر شد ی نند.p> <p>ی مچنین ه صرف نندگان اهی توصیه رد ه ه نظور از دن خ طعات اهی ریز ده نرا ر ب رار دهند، راکه ذب ب وجب تغییر عم اهی ی ود، من ینکه نجام ین ار رای اهی امل رش خورده رورتی دارد.p> div>div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>
ماهی منجمد بخریم یا خودمان ماهی را منجمد کنیم؟ گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات