تغییر فضای خانه برای جریان انرژی مثبت - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تغییر فضای خانه برای جریان انرژی مثبت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>تغییر فضای خانه رای ریان انرژی مثبتstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">تغییر فضای خانه رای ریان نرژی ثبتبه مک فنگ شویی ضای اخلی انه ا صلاح نید نرژی ای ثبت ا ه ریان ندازید.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>تغییر فضای خانه رای ریان انرژی مثبت strong>div>تغییر فضای خانه برای جریان انرژی مثبتa>p> <p style="text-align: justify;"> انه ما <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>زspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanین پس ظهر سایش، رامش شاط واهد ود. فنگ شویی ر غت ه عنای ب اد ست ه نر یدمان حیط رای یجاد تعادل ماهنگی هتر یان نرژی ایی ه ا ا حاطه رده ند فته ی ود. صول فنگ شویی ا زندگی ای پراضطراب خانه های مدرن ا طابقت ارد.<br />● شیا ا تلنبار کنید<br />شیای غیرلازم ا ذف نید تا اهد تجدید یات ریان نرژی وران یرو ر گ ای زندگی تان اشید. ین ک طف عملی، حسوس لموس ست ه ی توانید ر ق ود وا ارید.<br />هار یژگی شیای تلنبار ده:<br />) ورد ستفاده یستند ا وستشان دارید.<br />۲) امرتب امنظم ند<br />۳) رای ک حیط وچک، زیادند<br />) ر یز اتمام<br />فظ شیای زائد ر وشه نار نزل ی تواند تأثیر خربی اشته اشد. ر انه ود شوی خصوص گهداری شیای زائد اشته اشید. ازم یست رتب اشد دف ز جودش پالایش نباشتگی ست. ایی رای فظ گهداری ز تعلقات ما تا ابقی فضای خانه تابناک، شاده نرژی ر ن سیال ر رکت اشد ه اکد یستا.<br />پاک لوت گهداشتن ر رودی سیار هم ست. نباشتگی ر زدیکی ر رودی صلی انه تان تلاش تکاپوی غیرلازم تولید ی ند. ر یزی ا ه پشت رها ست می ذارد رها امل از ود انند یره ا الباسی ا ا ثاث نزل ز مله سطل زباله ا سبد لباس، ردارید. قتی رها ه سانی از می ود، نرژی می تواند زادانه ر انه ما چرخد.<br />اتاق خواب ما نباری یست. رست یست ه ایانه، وچرخه رزشی، سایل کسته شیایی ه ستفاده می نید ا ر ین تاق گذارید. نباشتگی در اتاق خواب منوع ست. نرژی امطلوبی پیرامون باس ای رک رکت ی ند. رگز سبد لباس ای رک ا در اتاق خواب گذارید. ست م فته ی کبار لافه ا ا شویید عوض نید تا نرژی تان پاک سرشار ز راوت یروی یات ود.<br />هترین یزی ه ر شوی تخت خواب ی توانید گهدارید لحفه ا وله ای تمیز ا لباس خواب سایر لبسه املاً تمیز ست.<br />● نباشتگی ر مدها نجه ا مچون شکلاتی ر ال تعلیق، نتظرند<br />عضی فراد تی باس ایی ا ه ر ۲۰سال ذشته پوشیده ند گه ی ارند. هانه ان ین ست ه گر نها ا ه ندازه افی گهدارند وباره اب وز ی ود. گر ن باس ا سال ذشته پوشیده ید، هایش نید ی ین دت گر تمایل ه پوشیدن باس داشته ید زمان ن باس ه سر سیده ست.<br />ر عضی ز مام ا ز زمین تا سقف نبوهی ز سایل الاهای زیبایی رایشی یده ده ست. ین وازم ر وشه نار ز وی فسه ا اقچه ا رفته تا رگاه پنجره تی ورتادور ان مام وی ف زمین ه شم ی ورد ر م یختگی یجاد ی ند.<br />ار رست ین ست ه ا صب حفظه ی ین ه م یختگی ا سر سامان خشید.<br />● پارکینگ، نباری شیای ی صرف یست<br />اراژ پارکینگ خودرو، حوطه حبوب عتادان نباشتگی ست. کانی رای فظ طعات اشینی ه یگر صاحبش یستید. ز اراژ ی توان رای گهداری شیا ستفاده رد ما شیایی ه وستشان ارید ز نها ستفاده ی نید ضای مرتب و منظم پارکینگ ی تواند ادی خش اشد.<br />● ای نبار ردن شیا ر شورهای ختلف، رق ارد<br />ر سترالیا ردم وست ارند شیا ا ر پارکینگ نزل ا ک نباری ر زیرزمین وی م تلنبار نند. ر نگلستان تاق زیر یروانی ا سرداب، ر یرلند لخانه ا حیاط خلوت پشت ساختمان ر مریکا ر مه وشه نار حل تلنبار ردن شیاست.<br />● تاب ای هنه ا گه دارید<br />سبیدن ه تاب ای هنه شکلی مگانی ست. ما شکل سبیدن ه تاب ای هنه ین ست ه ه ما جازه می هد ضایی رای رمان ا ندیشه ای و یافرینید. تاب ایتان مایانگر عقاید اورهای ما ستند. قتی ه تاب ای زیادی ر فسه ای تابخانه ود ارید ر عقاید اورهایتان صر ی وید انند تاب ای هنه دیمی تان نرژی و رفته پوسیده ی ز جودتان ی تراود. هدای تاب ه تابخانه حله ک اه ل عالی ست. مچنین ی توانید نها ا ه سانی ه تاب ست وم ی رند فروشید. ه ور مزمان م هایی ز نباشتگی ست م عامله.<br />گر نبوهی ز ریده ای راید ارید هلت گهداری رایشان ر ظر گیرید گر تا ن وز عین ایگانی شدند نها ا وانه سطل زباله نید. پس ز واندن جلات نها ا گاه دارید جلات ا خوانید سپس به خانه سالمندان ا طب پزشکان ا دارس، ا سایر ماکن عمومی هدا نید.<br />عکس ایی ا ه ادآور وران سخت ذشته ست گه دارید. قط نهایی ا گه ارید ه وشحالتان ی ند حساس وبی ه ما ی خشد. ابقی ا ور ریزید ضا ا لوت نید. ایی رای رود وهبت ای تازه هتر یافرینید.<br />یز تحریرتان ا لوت نید مور اغذی تان ا ه داقل رسانید. زیرا ین مر کی ز موز وفقیت ر کسب و کار ست. میز تحریر پالایش افته نظم مایانگر هنی پالایش افته نظم ست هن پالایش افته نظم ادر ه شاهده قیق ارای قطه ظرهای سودمند ست. گر ر اغذ غوطه ر اشید مانجا واهید اند.<br />● دیه ایی ا ه وست دارید، گه دارید<br />دایایی ا ه وست دارید ها نید. نچه ا ه وست ارید ارای نرژی یرومند رخشان تابناک ست دایایی ه وستشان دارید ارای نرژی تعارض اراحت ننده ی ست ه وجب ی ود ادابی جودتان اهش ابد. ر اقع ر انه تان نرژی تیره ی تولید ی ند.<br />نچه یاز ه تعمیر ارد کنده نرژی ست. ه ین لیل ه مه تعلقات ما ر پناه راقبت مایت ودتان رار ارد. اید ا یال احت ن تعمیر ا ه تعویق ندازید ما هن یمه شیارتان ن ا پیگیری ی ند ر ار ه ن یء ا رچه ا ه ادآور ن اشد ی ینید نرژی تان روکش ی ند.<br />قتی تجهیزاتی ی رید عبه ش ا ه دت مانت ش گهدارید عد ور یندازید. ه ین هانه ه اید ک وز خواهید اسباب کشی نید رای سته ندی ه عبه یاز اشته اشید، ن ا رای بد گاه دارید گر اچار ه گهداری عبه دید قوایش ا ه صورت سطح گاه ارید تا ای متری گیرد. ر ین صورت ز نرژی الی م بری خواهد ود.<br />● رودی انه<br />رودی، ضای رتباطی ین نیای یرون شیانه رم رم ماست. ر ین کان ست ه فراد نرژی ا اخل ارج ی وند. ز ظر فنگ شویی ر رودی انه هانه انه ست زیرا نرژی یاتی کان ا (نرژی ی) پس ز رود به خانه لافاصله ر تمام تاق ا پراکنده ده ر زندگی شخاص ریان ی ابد.<br />رودی صلی انه ا باید ه نبار حل گهداری شیای ضافی تبدیل رد. سانسور، راه پله ا اهروی ساختمان اید وشن عریض اشد. تا نرژی تواند دون حصور دن ارد ود زادانه رکت ند. ز ویزان ردن رخت آویز ر ین ضا ودداری نید. صب ک وستر ا ریستال ای وچک اعث فزایش انرژی مثبت فید ی ود. گر ین ار ا سبکآشپزخانه | دکوراسیون ما سازگاری دارد ز امپ ای الوژن ا ورافکن ای وچک ند هته ستفاده ور ا ه هارگوشه رودی پخش نید.<br />گر رودی وچک ست ک ینه زرگ ر ن صب نید لی راقب اشید ینه ا لوی ر رودی رار دهید زیرا ز ظر فنگ شویی ین ار انرژی مثبت ا ازپس ی رستد. ر سرویس های بهداشتی باید ینه وبه و رار یرد زیرا نرژی ارد نجا ده تحلیل واهد فت. اتاق خواب آشپزخانه | دکوراسیوننباید وبه وی ر رودی اشند گر اتاق خواب وبه وی ر رودی اشد اخودآگاه حساس اامنی واهید رد. زیرا اتاق خواب ما ر عرض ید ست. ر ورد آشپزخانه | دکوراسیوننیز دام حساس رسنگی واهید رد. ر عوض هتر ست اتاق نشیمن وبه وی ر رودی اشد. توصیه ی ود قابل ر رودی رش رمی پهن ود. ر صورت مکان ذاشتن ک نسول لدان رحدار وی ن، ناسب واهد ود. یوار وبه وی ر رودی حل ناسبی رای صب عاها مادهای ذهبی ست.<br />● ماده سازی هایی<br />کنون یگر ی انید ه صد ارید ه پالایش ه یزان ز نباشتگی پردازید. پس ند عبه قوایی ا یسه زباله م ست گذارید تا مچون مدادگران مکتان نند. گر واستید ز عبه ستفاده نید ی توانید نها ا نین امگذاری نید.<br />▪ عبه شغال حتوای ین عبه ورانداختنی ست ارد سطل زباله ی ود.<br />▪ عبه تعمیرات حتوای ین عبه مه قلامی ست ه طمئن ستید ی واهید گاهشان ارید لی ه تعمیر ا یجاد تغییر یاز ارند.<br />▪ عبه عامله حتوای ین عبه مه قلامی ست ه ی واهید فروشید ا بخشید ا بادله عاوضه نید.<br />▪ عبه قلام عبوری حتوای ین عبه مه قلامی ست ه اید ه ای یگری ر انه تان تغییر کان دهند.<br />▪ عبه تردید حتوای ین عبه قلامی ست ه نوز می انید ی واهید نها ا گه ارید ا ور یندازید.<br />▪ عبه دایا امل قلامی ست ه ی واهید ه وستان ا ویشاوندان دیه هید.<br />▪ عبه مور یریه امل قلامی ه ی واهید ه سازمان ای یریه دارس ا تابخانه ا دیه نید.<br />▪ عبه رجوعی امل قلامی ه ی واهید ه صاحبانشان ازگردانید.<br />▪ عبه روش امل قلامی ه ی واهید نها ا فروشید ا ا یزهایی ه یاز ارید عاوضه نید.p> <p style="text-align: justify;">وزنامه یران<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تغییر فضای خانه برای جریان انرژی مثبت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جریان سال ذهن

تغییر فضای خانه برای جریان انرژی مثبت گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات