کاربردهای باورنکردنی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کاربردهای باورنکردنی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>اربردهای اورنکردنیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">* یمو<br />ین یوه وارد ستعمال زیاد ارد، که تخم رغ ا ز ظروف نقره ی لزات ب قره اده ده ولاد، پاک ی ند.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>اربردهای اورنکردنی strong>div>کاربردهای باورنکردنیa>p> <p style="text-align: justify;">عاج زرد سایل ساخته ده <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>زspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanستخوان ا سفید نگ ی ند گر ا ب خلوط ود ی توان ن ا رای پاک ردن لاه ای صیری ه نگ ای سفید وشن ه ار رد. گرآن ا ا ب مک خلوط نیم ر پاک ردن رمرها عجاز ی ند ون اده خصوص لادادن سایل لایی قره ی ست.<br />* پیاز<br />رای پاک ردن رم ی توان ز ن ستفاده رد. پیاز ا برید رم ا ا ن الش هید. گر پیاز ثیف د ک ایه یگر ز ن ا برید تا وباره ابل ستفاده اشد، ین ار ا ا ستکش پلاستیکی نجام هید.<br />* تخم رغ<br />سفیده تخم مرغ ا ه م زنید تا تبدیل ه ف ود ند طره سرکه ه ن ضافه نید تا سیله وبی رای پاک ردن شیای لاکاری اشد. مچنین گر ن ا ا لم و وی بلهای رمی کشیم، زیبایی راوت ولیه ان ا ه نها ازمی رداند.<br />* ند<br />گر ک به ند ا یلی م یس نیم، ی توانیم که ای سطحی روی لباس اصله ز طوی اغ ا پاک نیم. مچنین گر ر ک یتر ب، ک به ند ل ود رای هار ادن وبان ا ناسب ست.<br />* مک ریا<br />گر مک ریا ا ا می ب یرین خلوط نیم رای پاک کردن طلا سایل ب لا اری ده یلی ناسب ست گر ب افی ضافه ود ایع وبی رای ستن تمیزکردن تنگ ای لور واهدبود.p> <p style="text-align: justify;">وزنامه یران<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
کاربردهای باورنکردنی گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات