ایمنی مواد غذایی2 - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ایمنی مواد غذایی2 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>یمنی واد غذایی2strong>span>p> <p style="text-align: justify;">● عایت هداشت ر شپزخانه<br />ا تری ای طرناک سریعا ر کانهای رطوب مانند ستمال ا سفنج آشپزخانه | دکوراسیون, رف ویی روف مل قل مواد غذایی شد ی نند.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>یمنی واد غذایی2 strong>div>ایمنی مواد غذایی2a>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"> رف ویی , سطوح یزهای آشپزخانه | دکوراسیون, سطل شغال , پیشخوان حل تصال وله ا <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>اspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanه ور نظم تمیز پاکیزه گهدارید. ه ین نظور رتبا نها ا ا ب اغ اده پاک ننده شوئید. ی توانید ز حلول ای سفید ننده ستفاده موده سپس بکشی مایید.<br />تمامی سمت ای سایل بزار تهیه وادغذایی مانند چرخ گوشت خلوط ن ا پس ز ستفاده ا ب اغ اده پاک ننده ستشو مایید ی توانید ز ک حلول سفید ننده یز ستفاده مایید.<br />تخته ای رش ه رای گوشت قرمز رغ اهی رآورده ای ریایی ستفاده ی ود ازم ست دا ز سایر تخته ا اشد. توصیه ی ردد ز تخته ای پلاستیکی ستفاده ود ه اسطه ین ه ستشوی نها احت تر صورت ی یرد. تخته ای رش ا پس ز ر ار صرف تمیز مایید.<br />تمامی روفی ه رای وادغذایی ام ستفاده ی نید تا بل ز ستفاده جدد اید ه وبی تمیز ده سپس ورد ستفاده رار یرد تا د لامکان ز روف شک ستفاده مایید.<br />ستهایتان ا رای ۲۰ انیه ا صابون ب رم بل عد ز مل قل مواد غذایی ه یژه وشت اهی رآورده ای ریایی ستشو مایید. ستفاده ز ستکش ر صورت یماری ا ریدگی دست ها لزامی ست ه اسطه ین ه ستکش ا ی توانند اکتریها ا ابجا مایند توصیه ی ود نها ا ه ور رتب ستشو مایید. وله , سفنج ستمال ای آشپزخانه | دکوراسیونرا ه ور رتب شوئید. بل ز از ردن نسروها , رهایشان ا سته انع ز تماس ر ا حتویات اخل نسروها وید. تیغه ای ر از ن ا ر ر فعه صرف شوئید. وادغذائی ا ز ف آشپزخانه | دکوراسیونجمع وری موده لیه غذاها ا ر روف ر سته گهداری مایید.<br />● عایت هداشت یخچال و فریزر<br />گهداری غذا ر خچال نجر ه ند دن شد اکتری ا ی ود. ز ارکرد صحیح خچال ود طمئن اشید. رجه رارت اید۴ رجه سانتیگراد ا متر اشد . ه ور رتب ماسنج ا تنظیم نید. تا د لامکان ر یخچال و فریزر ا متر از مایید.<br />گوشت قرمز , رغ , اهی رآورده ای ریایی ر بقات زیرین خچال گهداری موده ز لودگی سایر وادغذایی ا یره نها لوگیری مایید. رجه رارت ریزر اید زیر « ۸ » سانتیگراد اشد . ین رجه رارت شد سیاری ز اکتری ا ا توقف ی ند.<br />گوشت قرمز رغ اهی رآورده ای ریایی ر روف خصوص ر بقات زیرین ریزر گهداری مایید. ز رار ادن یش ز ندازه وادغذایی ر اخل ریزر ودداری مایید تا ریان وای نک ه احتی ر ردش اشد.<br />ر ساله فراد یشماری ر ثر وردن غذای اسالم یمار ده رخی یز وت ی نند. ه ما هت فظ ود انواده تان ز یمارهای اشی ز غذا توصیه ی ود ه غذای سالم خرید , غذای ا ه ور صحیح گهداری نید , غذا ا ه ور صحیح پخت تهیه مائید زمانی ه ه سالم بودن غذای شکوک ی وید ن ا خورید ه وارد یل قت مائید.<br />● غذای سالم خرید<br />ز غازه روشگاه ایی ریداری مائید ه تمیز پاکیزه اشد. ز رید وادغذایی ا سته ندی پاره ودداری مائید. ز رید نسروهای اد رده , زنگ زده ا رو فته ودداری مائید.<br />وشت ام ا ز غازه ایی ه نها ا ر خچال گهداری ی نند , تهیه مائید. تخم رغهایی ا ریداری مائید ه تمیز دون کستگی اشد مچنین طمئن اشید ه نها ا ر خچال گهداری ی نند.<br />ز رید غذاهای نجمد ده ه یش ز ندازه ه صورت نجمد گهداری ده ست ودداری رمائید. ه تاریخ ساخت نقضا ر وی حصولات ریداری ده ه یژه یر پنیر غذای کودک قت مائید.<br />● غذا ا ه حو صحیح گهداری مائید<br />ز ارکرد صحیح خچال تان طمئن اشید تا یش ز رجه سانتیگراد باشد گر خچال تان ماسنج دارد تما ک قره رای ن تهیه مائید. غذاهای اسد دنی ا سریع خچالی نید. اقیمانده غذاها ا سریعا ریخچال گذارید ر وی اجاق گاز ا یز آشپزخانه | دکوراسیونبرای صرف سایر<br />عضا انواده ها نمائید ر صورت یاز ه یزان ازم ن ا ز خچال رداشته رم نید.<br />تمام حصولات نسروی , مپوت , ایونز پس ز از دن ر خچال گهداری مائید. غذای رم الای ۰ رجه سانتیگراد گهداری مائید . غذای سرد ا پایین رجه سانتیگراد گهداری مائید .<br />● غذا ا ه ور صحیح پخت تهیه مائید<br />دست ها ا رای دت ۲۰ انیه ا ب صابون ب رم بل ز مل قل مواد غذایی پس ز مل وادغذایی ام ثل وشت شوئید. تخم رغ ا ا املا پزید تا زرده سفیده ن سفت ود. ر تهیه سالاد , تمام جزای تشکیل هنده ن ا بل ز خلوط ردن ر سرما گهداری نید. گر ین تهیه غذا جبور دید ه تلفن پاسخ هید تا ستهایتان ا صورت , و , ینی , شم ا ودکتان تماس افت نها ا شوئید. تخته ای رش وشت ام , غذای پخته , میوه و سبزیجات دا ز م اشد دالامکان غیر وبی وده پس ز ر ار صرف ا ب اده پاک ننده شوئید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">یرتک<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
ایمنی مواد غذایی2 گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات