حوادث در خانه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حوادث در خانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>وادث ر انهstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">وادث ر انه مروزه وادث ر مار همترین لایل رگ ر هان رار ارد.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>وادث ر انه strong>div>حوادث در خانهa>p> <p style="text-align: justify;">یمی ز ین مار تعلق ه وادث ادهی، غلی وی ست یمی یگر ه وادث انگی ربوط یود. نابراین رقراری منیت حیطی ر انه ز همیت یژهی رخوردار ست. سمومیت، رق رفتگی ازگرفتگی همترین وادث انگی ستند <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>هspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>aspan>ر سیاری وارد ه لیل ادیده رفتن سائل زیی تفاق یفتد.<br />ر لوگیری ز روز ینگونه وادث تمامی انواده ایستی ود ا سئول انسته ر نترل وارد ه اهر م همیت یمنی کوشند. رقراری یمنی ر انه تنها ه لوگیری ز سرقت شیاء نزل صب زدگیر حدود میود. رای ینکه ک انه من اشته اشید مه ز وچک زرگ ر ن حساس رامش سایش نند، ه ارگیری اهکارهای زیر سیار توصیه یود. ودکان ر سنین ردسالی سیار نجکاو ستند رچه ا ه یابند ه هان رده یلعند. پس گر رزند ردسال ارید حیاناً عادت ه تعمیر وازم رقی نزل ثل ادیو پس ز تعمیرات بزارآلات ه یژه یخ پیچ ا ا قت ز وی زمین مع نید تا ز سترس ودکان ور ماند. رای یمنی پریزها تماً ز رپوش ستفاده نید. تخت، مد الباسی اتاق کودکتان ا ر ای ود ابت گه ارید تا ر ین الا فتن ا رخورد رزندتان ه ن اژگون شود. گر ودک زیر و سال ارید، تماً رای تختخواب و فاظ صب نید. ر ساخت فاظ، پلکان نزل ا یز راموش کنید. یشتر سیبای ارده ه ودکان فراد هنسال ر ثر داشتن فاظ خ یهد. لافاصله پس ز ار ا وازم رقی آشپزخانه | دکوراسیوندوشاخه ن ا ز پریز یرون ورید.<br />مواد شوینده پاک ننده ا ور ز سترس طفال رار هید. رای لوگیری ز تجمع نواکسید ربن ر زمستان سایل رمایشی از سوز ا ک ر صورت زوم تعمیر نید. گر ر نزلتان شغول ه ار ستید، تماً رای تاق ارتان تهویه تعبیه نید. شپزخانه، مام ستشویی یز ر دام یازمند تهویه ی داگانه ستند. یز ارتان ا ر ایی گذارید ه ز حاظ ورگیری ناسب اشد صندلی تان ا وری تنظیم نید ه ز روز رد ر احیه مر، ستون فقرات ردن رامان مانید.<br />ر صورت اشتن ستخر فاظ ناسبی رای ن سازید تا انع ز یز وردن فتادن ودکان ه اخل ن ود. واد آفت کش گل و گیاه ا ر ای ور ز ید سترس ودکان رار هید.<br />تماً ر انه پسول تش شانی صب نید رز ستفاده ن ا ه فراد انواده موزش هید.<br />رای لوگیری ز سمومیتای غذایی ه غلب ه لیل عدم عایت هداشت ر آشپزخانه | دکوراسیونبروز یند، سطح آشپزخانه | دکوراسیونرا میشه تمیز گه ارید. ارد آشپزخانه | دکوراسیونرا پس ز تماس ا وشت، رغ اهی ام شویید رگز بل ز دعفونی ر نار سبزیجات یگر مواد غذایی رار دهید زیرا سریعا ً اعث نتقال یکروب روز یماریای عفونی یود. تخمرغا ا شویید سپس ر خچال رار هید. ز نجا ه غلب ودکان دون سئوال ز خچال یوه رمیارند، میوه و سبزیجات ا سته ر خچال گذارید. هتر ست، مواد غذایی اخل وطی ظیر ب سس ا ر ظرف شیشهی یخته ر خچال ای هید. رای پاک مودن سطوح ز دستمال کاغذی ه ای ستمال پارچهی ستفاده نید.<br />غذاهای اسدشدنی ا یش ز و ساعت ر یرون ز خچال گهداری کنید. اروهای تاریخ صرف ذشته ا ور ریزید تا ز صرف جدد نها لوگیری ود. ز ذاشتن رگونه سیله رنده (اقو تیغ) ر فسهای ابل سترس ودکان ودداری نید.<br />حیوانات خانگی ر رخی وارد وجب ساسیت نتشار رخی عفونتا یماریای نگلی یوند. پس ر صورت گهداری ه هداشت نها سیار توجه نید. دفوع ربه اوی نگلی ه ام توکسوپلاسما ست ه ر زرگسالان اعث روز یماری توکسوپلاسموز یود. ین یماری ر زنان ه یژه زنان باردار سیار طرناک ست اعث ارد مدن سیبای دی ه نین یود. هایتاً ین کته ا میشه ه اطر اشته اشید ه ردسالان ه لیل اتوانی ر نجام سیاری مور ر عرض طر دیتری سبت ه یگر فراد انواده رار ارند. پس رچه سریع تر سبت ه نچه اعث رهم زدن منیت ر انه یود، کوشید.p> <p style="text-align: justify;">وزنامه رق<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
حوادث در خانه گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات