انجماد مواد غذائی حیوانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد انجماد مواد غذائی حیوانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نجماد واد غذائی یوانیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">نجماد واد غذائی یوانیندامای اخلی<br />انند گر، ل، لوه، سیرابی، غز مچنین زبان پاچه ر روف خصوص ین ۳- اه ابل گهداری یاشند.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>نجماد واد غذائی یوانی strong>div>انجماد مواد غذائی حیوانیa>p> <p style="text-align: justify;">▪ وشت او<br />طعات رشت پاک ده <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>زspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanربیای ضافی زاید ر ستهندیای ناسب الی ز وا سربسته ه دت ۰-۲ اه ابل گهداری یاشد.<br />▪ وشت وساله<br />ر طعات ۵/۲ یلوئی تمیز ده وب ستهندی ده تا ۰-۲ماه سالم یاند.<br />▪ وشت یله استه<br />تمیز ده هصورت رقه رقه رآمده ه ۲ سانتی تر خامت نها اشد ه دت -۰ اه سالم یانند هت چسبیدن طعات ه کدیگر هتر ست ر اصله نها رقهای پیتیلن ا لومینیومی رار اده ود.<br />▪ وشتای رخرده<br />ر ستهندیای ناسب ه دت -۲ اه سالم یاند یفیت نها تغییر میند.<br />▪ سوسیس<br />ر ستهندیای تا ک یلو ین ۳- اه ابل گهداری یاشد.<br />▪ الباس<br />هصورت ریده ده ر سمتای وچک ۳- اه ابل گهداری یاشد.<br />▪ ردک، وقلمون غاز<br />ندامای اخلی نها ا الی رده سروپاها ا دا موده عد ز رار ادن الا پاها ر وی تنه ر ستهندیای الی ز وا رار اده یوند سربستهندی هوبی سدود یود تا ز فوذ خار ب وای ارج صون اشد سپس ر ریزر رار اده یوند، دت سالم اندن فظ یفیت وب - اه رای ردک ۰-۲ اه رای وقلمون، ،۳ اه رای غاز یاشد.<br />▪ رغ<br />عد ز طع ردن سر ردن پاها ارج مودن ندامای اخلی ر ستهندیای ناسب رار اده ده عد ز ارج مودن وای اخل ستهندی سر ن ا حکم سته ر ریزر رار یهند، دت سالم اندن فظ یفیت ۲ اه یاشد. رای ب ردن رغای خزده ر وای طلاق ساعت ارج ز ستهندی رار یهند ا ر داخل یخچال رغ خزده ز فاف ارج ده ا ین ۰-۲ ساعت رار یهند.<br />▪ دل و جگر سنگدان مرغ<br />عد ز سته دن ر ب سرد تمیز مودن نها ر ستهندیای ناسب تا ۳ اه ابل گهداری یاشند.<br />▪ اهی سفید<br />اهی سفید سالم تمیز ده ر ستهندیای ناسب ه دت -۹ اه ابل گهداری یاشد.<br />▪ اهی زللا<br />اهیای پرچرب دت وتاهتری ابل گهداری یاشند د توسط فظ یفیت سالمی ن - اه یاشد.<br />اهیا ا یتوان رسته ا هصورت ماده ستهندی نجمد مود ستهندی طعات ماده ده اهیا ایستی ین طعات اغذ وغنی رار اده ود تا هم چسبند ستهندی اهیای ماده ده اید وری نجام یرد ه یچگونه وائی ه اخل ن فوذ نمایند یچ وئی ز اخل ستهندی ه ارج اه پیدا نماید ستهندیای ماده ده ایستی املاً ز وا الی سر نها ا یرهای خصوص هوبی حکم ردد.p> <p style="text-align: justify;">یرایش تلخیص:کاایرانp>
انجماد مواد غذائی حیوانی گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات