چند نکته کوتاه و مفید - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چند نکته کوتاه و مفید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ند کته وتاه فیدstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">ند کته وتاه فیدکه وغنی<br />رای تمیز کردن باسایی ه وغنی ده ز وشابه ستفاده نید. باسی ا ه ا وغن اشین لوده ده ست ر وشابه یس نید ثر عجزه سای ن ا بینید.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>ند کته وتاه فید strong>div>چند نکته کوتاه و مفیدa>p> <p style="text-align: justify;">● پردهای سفید<br />رای ینکه پردهای توری سفید ا شویید هتر ست ز سفید نندها ستفاده کنید. ین اعث یود تا نها در وند. هترین اه ین ست <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>هspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>aspan>می وشیرین ا ه پودر باس ویی ضافه نید تا پردهی سفید اشته اشید گر دت زمان زیادی یذرد ه پردهایتان ا شستهید بل ز ینکه نها ا ا پودر ستو هید، ن ا ا ب شویید تا اک ن رفته ود پردهایتان رک رده شود.<br />● سوب یر ب<br />گر وی یر ب سوب سته ست افی ست می سرکه سفید وی ن ریزید یر ثل وز ول فاف واهد د.<br />● فاف<br />رفای غذا ه صوص یوان نجانا پس ز دتی رم ییرند ز ایع سفیدننده رای ینکه رم ا گیرید ستفاده کنید زیرا اعث یود تا روف ما الت هنهی پیدا ند. ه ای ین ار رای ۵ قیقه نها ا ر پودر ماشین ظرفشویی ا پودر ماشین لباسشویی رار هید. روفتان ثل وز ول و واهند د.p> <p style="text-align: justify;">وزنامه تهران مروز<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
چند نکته کوتاه و مفید گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات