چند نکته خانه داری-1 - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چند نکته خانه داری-1 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ند کته خانه داری-1strong>span>p> <p style="text-align: justify;">ند کته خانه داریتمیز کردن رفی ه ر ن غذا سوخته ست<br />گر غذا ه ته ابلمه سبیده، رگز ارد، اشق ا فگیر لزی رای پاک ردن ن ه ار برید.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>ند کته خانه داری-1 strong>div>چند نکته خانه داری-1a>p> <p style="text-align: justify;"> افی ست ن <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span><span>اspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanز ب رم پر نید قداری مک یز ه ن ضافه نید. گر غذا یلی حکم ه ابلمه سبیده ست، قداری سرکه ر ن ریزید جوشانید تا املاً پاک ود.<br />▪ رای پاک ردن سس<br />رای پاک کردن لکه سس ا پارچه تمیزی رون ب سرد رو برید، پاک نید ر صورت زوم قدار می ز حلول ب ف پودررختشویی ا ه سیله ک سفنج ه رامی وی ن مالید سپس ا ک پارچه تمیز مدار ن ا پاک نید.<br />▪ تمیز کردن تری رای از بین بردن ملاح هکی<br />تری ا امقدار ساوی ب سرکه پر نید گذارید وش یاید. سپس تش ا اموش رده گذارید تمام ب ه مان ال ماند، تری ما تمیز واهد د.<br />▪ دستگاه بخار پز رخانه<br />رای ساختن ین ستگاه، ک ابلمه ا ب رده بکشی وی ن رار هید. سپس قداری ب ر ابلمه ریزید (ه یزانی ه بکش ا ب رخورد کند) الا ر ادهی ا ه یواهید خار پز نید، وی بکش رار هید. اجاق گاز ا وشن نید تا مواد غذایی ما خارپز ود.p> <p style="text-align: justify;">وزنامه تهران مروز<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
چند نکته خانه داری-1 گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات