بزرگ کردن اتاق کوچک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بزرگ کردن اتاق کوچک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="color: #ff0000;">زرگ ردن تاق وچکspan>strong><br /><br />زرگ ردن تاق وچکاتاق ای وچک مین ور ضاهای وچک ر نزل ما هترین ا رای یجاد ردن ک ضای نج رام ستند.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>زرگ ردن تاق وچک strong>div>بزرگ کردن اتاق کوچکa>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span>ینspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>a> span>تاقها ضاها در عین حال سرعت ه م یخته لوغ ی وند. گر ند وش ساده زیر ا ر ظر اشته اشید طعاً ین ضای ما ادارتر نج تر واهد د.<br />- قتی ی واهید رای تاق وچک راحی نگ اشته اشید، سعی نید ز نگهای وشن ستفاده نید. ز نگهای وشن سرد. انند سفید ا بی وشن هره گیرید. نگهای وشن ضا ا از تر ی ند ر من اعث نعکاس ور یشتر ی ود. ین ر الی ست ه گر ما ز نگهای تیره کدر ستفاده نید نور اتاق ا واهد رفت تاق ا وچک شان ی هد. تلاش نید سایلی ه رای ین تاق نج نتخاب ی نید ز ظر نگ ه نگ یواری ه نتخاب رده ید زدیک اشد. ین سایل ی تواند نگ روکش صندلی، بل الشهایی اشد ه رای تاق نتخاب ی نید. ا نتخاب نگهای تفاوت مکن ست وعی تناوب تعدد نگ یجاد ود ما از م وجب اهش جم تاق ز ظر شمی ی ود. عنی تاقتان وچک ه ظر ی ید.<br />- ه ای ینکه تعداد ی ماری قاب عکس، تابلوی قاشی ... ز یوارهای تاق ویزان نید کی ا نتخاب رده ه یوار زنید. سعی نید زرگترین اشد. رای ینکه اقعاً تاقتان زرگ لوه ند سعی نید ز ینه ه ای ثار نری انند قاشی ستفاده نید. ینه، ور، نگ تصویر ا نعکس ی ند ر من مک ی ند تاق ادارتر ه ظر رسد.<br />- عمولاً رت پرت شیای وچک ستند ه ک تاق ا دریخت شان ی هند. ه ور ثال وزنامه ای وانده ده ا جلاتی ه وشه ی ز تاق ای رفته ند. گر وب قت نید ر تاق وچک ینگونه شیا اگیرتر ه ظر ی سند. رای ینکه تاق ما زرگتر ه ظر یاید سعی نید سایل وچک تزیینی انند جسمه ا، زیر سیگاریها ... ا ر تاقتان حدود نید. ین سایل اید ز ظر ندازه ر بتدای مر اگیر ه ظر یایند لی نبوه تجمع نها اعث شغال ضای زیادی ی ود.<br />- ما گر ه ینه علاقه دارید اتاً دم نری ستید وست ارید انه تان ا ا ثار نری قاشی پر نید اره ی یست. ابد ی واهید ین تاق وچک ا م ا مین تابلوها تزئین نید. هترین اه رای ستفاده ین ثار ر ک تاق وچک توجه ه ین کته ست. «کی هترین» ز یان تابلوهایی ه ارید کی ا نتخاب نید طعاً رای ین تاق وچک هترین ا اید نتخاب نید. بل ا صندلی ایتان ا ا نگ یوارها وری نتخاب نید ه ارمونی اشته اشند.<br />- ما ر ورد نتخاب بل رای ین تاق. ما اید ین ک مبل راحتی زرگ بل ای وچک احتی نتخاب نید. گر ما بل ا مان اناپه زرگ احتی ا نتخاب نید ضای زاد ا ه داقل ی سانید. گر بل ای وچک ا نتخاب نید، نگاه ما ضا رای راردادن سایل یگر م واهید اشت.<br />- یزهای یشه ی تنها سنی ه ارد درن ودن نها یست. ین یزهای یشه ی علاوه ر ین اصیت مک ی ند ما ه واسته ودتان عنی زرگ تر لوه ادن تاق رسید. ا ستفاده ز ین ونه یزها ما ی توانید ن رف تر ا گاه نید بینید ین ه زرگ تر دن تاق وچکتان مک ی ند.<br />اید ا ستفاده ز ین وشهای ساده توانید تاق وچک نجتان ا ه رای م ادن ستراحت ردن نتخاب رده ید ، زرگ لباز لوه هید. ه ر ال ین م ند اهش ست.<br /><br />وزنامه یران<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
بزرگ کردن اتاق کوچک گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات