یک پذیرایی افسانه‌ای - آکا ، دکوراسیون پذیرایی و حال

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد یک پذیرایی افسانه‌ای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ک پذیرایی فسانهیstrong>span>p> <p style="text-align: justify;">ک پذیرایی فسانهی گر یواهید وستان شنایان رای مدن ه نزل ما نگیزه پیدا نند، اید تلاش نید انه ود ا ه سایلی جهز نید ه نها تصور نند ر نزل ودشان ستند املاً احت اشند، ا تغییرات وچک همان ما ه ۵ قیقه ماند، ه ۵ وز توجه همانوازی ما واهد د.p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>ک پذیرایی فسانهی strong>div>یک پذیرایی افسانه‌ایa>p> <p style="text-align: justify;">● ر تاق خصوص همان<br />▪ ک عبه دستمال کاغذی: مه ردم عطسه ینند، ب هان ود ا یرون ییزند. ما ر نین واقعی <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span><span>هspan>span>span>span>span>span>span>span>span>span>aspan>میواهید ه نبال ستمال گردند، پس طفاً نها ا ر سترس رار هید.<br />▪ لافهای تمیز: ما اید بل ز ینکه همانا ز اه رسند تمام لافها ا تعویض نید. ر غیر ین صورت ین ار ما مکن ست ه عنوان وعی یدبی تلقی ود.<br />▪ ولهای تمیز: ند ست وله تمیز یرون گذارید تا همانان توانند ر وز ز ک وله تمیز ستفاده نند.<br />▪ تلفن: یشتر فراد ین وزها ز وبایل ستفاده ینند. ما شکالی دارد ه ک وشی تلفن ر تاق نها رار هید. زیرا مکن ست سرویسهی وشی نها ر حل زندگی ما ندان ضایتبخش باشد.<br />▪ ساعت ومیزی: متر تفاق یفتد ه فراد ر سافرت ا ود ساعت مل نند ما میشه وزهایی ست ه اید سر وقع ر ایی اضر وند (هیژه وز خر) ساعت ومیزی زحمت یدار ردن نها ا ز وش ما رمیارد.<br />● ر اتاق نشیمن<br />▪ یزی رای واندن: اید الب، ابل هم تداول اشد. یتوانید جلهایی ه یرف وده سبتاً ذاب ستند ا وی یز رار هید. ه عنوان ثال ک جله ه توانند خبار وزانه ا طالعه نند جلهی یگر ه تواند نها ا سرگرم ند.<br />▪ تاب ومیزی: یشتر فراد اید صلاً ه ین تاب توجهی کنند، ما گر ما نین تابی ا وی یز رار دهید یز الی هظر یسد. وضوع تاب یتواند ر یزی اشد اید پر ز عکس اشد.<br />▪ پتو: ک پتو وی مبل راحتی گذارید. رای ک ب سرد، ک رت وتاه تماشای یلمای ترسناک فید ست.<br />▪ الشتک (وسن): مبل راحتی ما اید ر وی ین وارد ا ارا اشد الشتک ه نجام ین ار مک یند. ا ین ار ه همانان ود شان یهید ه م سلیقه وبی ارید م ه وعی بل ما رایشان احتتر لوه یند.<br />▪ وزیکای تفاوت: ین رای جموعه خصی ما یست، تنها رای یجاد ک ال وای یگر ر انه ست. می از، لاسیک، وسیقیای حلی هنگای لایم ه ما ر نجام ین ار مک یند.<br />● ر شپزخانه<br />▪ آب یخ: یشتر ردم وست دارند ز یر ب خورند. ما اید ب تصفیه ده ه نها دهید ا ز بای عدنی ستفاده نید.<br />▪ وشیدنی: زمانی ه رای ما همان یید ولین یزی ه ه نها تعارف ینید، ک یوان وشیدنی ست. ما گر ک نوی امل ز وشیدنیای ختلف ا ه نها رائه هید، سلماً حساس هتری پیدا ینند. ازم یست مه وشیدنیا ر خچال ما پیدا ود ما وشیدنیای ساسی ا اشته اشید؛ بمیوه وشابهای ازدار (ژیمی عمولی) .<br />▪ ظروف تمیز: یچ س وست دارد زمانی ه ه نزل ما یید روع ه شستن ظرفا ند ا نتظر نشیند تا ما ین ار ا نجام هید. شقاب قاشق و چنگال اید ر فسهای خصوص ه ودشان رار گیرند ه ر سینک ظرفشویی.<br />● ر ستشویی<br />▪ ولهای تمیز: تی گر همانا قط سالی کار به خانه ما ییند، اشتن ک ست وله تمیز روری ست. یچس وست دارد ا ستای یس ز ستشویی یرون ید.<br />▪ صابون مایع: ا قدار می صابون یتوانید ود همانایتان ا پاکیزه سلامت گاه ارید.<br />▪ سواک از شده: تا ه ال تفاق فتاده ه ر زمان مسافرت رفتن سواک ود ا ر انه ا ذاشته اشید. طمئناً همانا یتوانند روند ز غازه رای ودشان ک سواک خرند ما گر ما ک سواک از شده اشته اشید شان یهد ه رای نها رزش ائل وده ز بل ه کرشان ودید.<br />▪ دستمال کاغذی: قدار زیادی ز ن ا ر ستشویی ایی ه املاً ابل ویت اشد، رار هید.<br />▪ سشوار: گر سی ر سافرت وده ند وزی رای ستراحت به خانه ما مده سشوار کی ز یازهای ساسی وست.<br />▪ ارو: ر ورد کم سر کر نید. ر عبه اروها تماً رصای سردرد لرد رار هید.<br />▪ وش پاکن: گر همانا سافت زیادی ا رای سیدن به خانه ما ی رده اشند طعاً وش نها وا رد ه ود رفته، پس سیله ورد یاز رای تمیز کردن ا ر ختیارشان رار هید.<br />▪ رم رطوبننده: ین اده ستفادهای تفاوتی ارد. ز رب ردن با رفته تا راقبت ز پوست.p> <p style="text-align: justify;">وزنامه تهران مروز<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
یک پذیرایی افسانه‌ای گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات