loading...
متمم: در این زنگ تفریح، تصویر برخی از دفتر کارهای معروف دنیا را برای شما گردآوری کرده‌ایم. در آینده نزدیک، بحث‌هایی در مورد روانشناسی طراحی دفتر کار، در متمم ارائه خواهیم کرد. خواهیم دید که جزییات در حدی که اکنون مورد توجه ماست، چندان تاثیر جدی بر عملکرد و حس کارکنان ندارند و بیشتر با هدف تبلیغات و برندسازی بیرونی روی آنها سرمایه‌گذاری می‌شود. اما مسائلی مثل نور محیط، پنجره داشتن به بیرون، تعداد کارکنانی که در افق دید ما قرار دارند یا ما در افق دید آنها قرار داریم و موارد مشابه، می‌توانند تاثیری جدی،‌ نه تنها بر کیفیت زندگی کاری، بلکه حتی در کیفیت خواب شبانه‌ی ما داشته باشند!

۱- Pixar

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

pixar


2-Yves Saint Laurent

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Yves Saint Laurent

3-Donald Trump

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Donald Trump

4-Red Bull’s  Office

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Red Bull’s Office

5-Microsoft ‘s workspace

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Microsoft ‘s workspace

6-Coca Cola’s Office

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Coca Cola’s Office

7-google-Headoffice

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

google

8-Google Office – Zurich

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Google Office – Zurich

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Google Office – Zurich

9-YouTube’s Office-California

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

YouTube’s Office-California

10-Adobe’s Office

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

Adobe’s Office

11-tumbler’s Office

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

tumbler

12-twitter’s Office

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

twitter’s Office

13-Disney’s Office

,نمونه‌های معروف طراحی دفتر کار طراحی,دفتر کار,دکوراسیون،دکوراسیون منزل،دکوراسیون خانه،دکوراسیون

disney’s Office


تبلیغات