دانستنی های شمع سازی، دانستنیهای اولیه شمع سازی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دانستنی های شمع سازی، دانستنیهای اولیه شمع سازی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +دانستنی +های +شمع +سازی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران <a class="hlink" title="انستنی ای شمع سازی" href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/shamsazi1/10839.html" style="text-decoration:none;color:inherit">انستنی ای شمع سازیa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: اربرد مع ز دیم لایام سیار رسوم وده نوز ردم ر سیاری ز راسم ختلف ود ر ادی ا تی سوگواری ز ن ستفاده ی نند. ین سأله یان کثر لل ا رهنگها سنن مذاهب وناگون شترک وده ست. لبته ین نر مروزه سعت افته ا تغییر تحولاتی ساسی، ه قابت ا یگر هنرهای دستی رخاسته ست اصل ن اهکارهایی ست ه ما ر روشگاهها یده ید. هت شنایی ما بتدا مع ا عرفی ی نیم. ا اهمراه وید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/shamsazi1/10839.html"><div class="mzc"><strong>انستنی ای شمع سازی، انستنیهای ولیه شمع سازی strong>div>دانستنی های شمع سازی,دانستنی های ابتدایی شمع سازی,دانستنی های اولیه شمع سازیa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">همترین <a class="hlink" title="انستنی ای شمع سازی" href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/shamsazi1/10839.html" style="text-decoration:none;color:inherit">انستنی ای شمع سازیa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ـ معهای البی.<br/>۲ـ معهای ست ساز<br/>بتدا ما ا ا واد تجهیزات ازم ر شمع سازی شنا رده نگاه کاتی ا ادآور ی ویم ه انستن ه ارگیری نها ی راحل شمع سازی روری ست.<br/>واد وازم ورد یاز:<br/>ـ پارافین رجات ختلفی ز ظر قطه وب ارد. ه عنوان ثال پارافین ورد یاز رای ساخت معهای البی اید قطه وبی ه یزان ۰ تا ۳ رجه سانتیگراد اشته اشد.<br/>کته: ر روشگاهها غلب تنها سه وع پارافین رای شمع سازی افت ی ود.<br/>لف) پارافین البی (سیددار) ه یشتر رای ساخت شمع ای البی ه ار ی ود.<br/>) پارافین ریستالی (دون سید) ه ه هت نعطاف پذیر ودن ن رای ساخت معهای ست ساز، یشتر ورد ستفاده رار ی یرد.<br/>) پارافین یشه ی ا پزشکی.<br/>۲ـ سید ستئاریک (ستئارین): ه هت مک ه ستحکام یشتر پارافین به ن ضافه ی ود. ر من ول دت سوخت ا یز فزایش ی هد.<br/>ر مع ای البی، یزان سید ستئاریک ورد یاز رای ۵۴ رم پارافین وتا پنج اشق غذاخوری ست (ر اقع رای ریک یلوگرم پارافین ۰۰ رم ورد یاز ست).<br/>۳ـ نگ ه امل نگ مع، نگ وغنی، نگ صنعتی ا رنگ پارچه ست.<br/>ـ وم عسل ه رای رم تر کل پذیرتر ردن پارافین به ار ی ود، ر من ز دود کردن شمع یز لوگیری ی ند.<br/>۵ـ لبته واد یگری ز بیل، ریستالهای رخشان، ریستالهای فاف یز ر ستحکم تر ردن، الا ردن قطه وب، فزایش فافیت مچنین فزایش طول عمر مع، قش سیار همی ارند.<br/>ـ روغن مایع ا وغن زیتون هت رب ردن البها.<br/>ـ وظرف لومینیومی ا تفلون رای وب ردن پارافین ه توان کی ا ردیگری ای اد.<br/>ـ لاقه ا اشق زرگ رای یختن ر البهای وچک.<br/>۹ـ ارد نگال.<br/>۰ـ تکه ی ز لز اشر انند رای تیله ذاری ر ف الب.<br/>۱ـ یف.<br/>۲ـ الب: البها نواع ختلف ارند. کثر البهایی ه ر ازار افت ی وند لزی ز نس لومینیوم وده ستوانه ی کل ستند ر غلب نها یز سوراخی هت تیله ذاری تعبیه ده ست. لبته ما ی توانید ز البهای ختلف اتوجه ه نکات ایمنی رمورد ن نس ه عنوان قالب شمع سازی ستفاده نید.<br/>کته: ز البی ه هانه ن اریک تر ز سمت نتهایی رف اشد، ستفاده کنید. زیرا مع پس ز سردشدن ز الب یرون خواهد مد. گر ن ه مع ا ا ر مان رف وشن موده ز مای رف ه مراه مع ذت برید!<br/>مناً سعی نید البهای نتخابی ما رزی داشته اشد زیرا کل رز ه مع یز نتقل ی ود.<br/>۳ـ تیله، ه نواع ختلف ارد: تیله یطانی، سیمی خ پرک.<br/>لبته تیله ر ندازه ای ختلف ز ظر خامت ر ازار افت ی ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ر یزان ه مع زرگتر اشد ه مان سبت اید ز تیله طور تری ستفاده نید زیرا تیله ای یلی ازک اعث ی وند مع، که رده در نار تیله، سوراخی یجاد ی ود، ر تیجه تیله وشن، توسط پارافین ذاب اموش ی ود ر ک ز تیله ای وق لذکر ر ساخت شمع اصی ه ار ی وند، ه عنوان ثال تیله ای یطانی رای مع ای اریک ا طر ۲‎/۵ لی ۳ سانتیمتر خ پرک رای مع ای یلی زرگ ورد ستفاده رار ی یرند.<br/>&nbsp;<br/>ردآوری: خش خانه داری کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله دانستنی های شمع سازی، دانستنیهای اولیه شمع سازی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قیمت پارافین شمع سازی , آموزش شمع سازی اسید , مواد لازم شمع سازی , اسید شمع سازی

دانستنی های شمع سازی، دانستنیهای اولیه شمع سازی گردآوری توسط بخش آموزش شمع سازی و شمع آرایی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات