ساخت توپ رنگی، چگونه با بادکنک توپ های رنگی و لوستر درست کنیم؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ساخت توپ رنگی، چگونه با بادکنک توپ های رنگی و لوستر درست کنیم؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +ساخت +توپ +رنگی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="ساخت توپ ای نگی" href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/kardasti1/20145174530.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ساخت توپ ای نگیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: رای تزئین انه ی توانید ز توپ ای نگی مک گیرید؛ توپ ایی ه ر ندازه ا نگ ای ختلف ر ازار جود ارد، ما تنوع نگ ای ین توپ ای ماده یلی م ست ز رفی زینه زیادی م ه مراه ارد. پس گر ی واهید ه مک ین توپ ا انه تان ا تغییر هید، هتر ست ودتان نها ا سازید. ا ا مراه وید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/kardasti1/20145174530.html"><div class="mzc"><strong>ساخت توپ نگی، گونه ا ادکنک توپ ای نگی وستر رست نیم؟ strong>div>ساخت توپ رنگی,ساخت توپهای رنگی,آموزش ساخت توپ رنگیa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">توپ ای نگیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای ساخت ین توپ ا ه سب وب، امواهایی ر نگ ای ختلف، ادکنک ای وچک ازلین ا وغن حتیاج ارید. هنگام خرید ادکنک قت نید هتر ست ین ادکنک ا پس ز اد دن الت رد اشته اشد.&nbsp;span>span>span>p> <div> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: قتی ی واهید ارتان ا روع نید، بل ز ر یز سب وب ا می ا ب خلوط نید. نکته مهم ر ترکیب سب ب ین ست ه یزان ب باید ه دی زیاد اشد ه سب ز وی ارتان ریزد، لکه قط ه می ب حتیاج ارید تا سب وب ا ز الت سفتی ولیه ر یاورد. پس ز ن، سطح وی ادکنک ا ا رب نید. سپس سب وب قیق ده ا رون رف ناسبی ریزید امواها ا رون ن رار هید. عد ز ین ه امواها املا ه سب وب غشته د، نها ا ور تا ور ادکنک ه صورت امرتب پیچید. ارتان ه تمام د، ادکنک ا ر ای ناسبی رار هید تا املا شک ود. عد ز ین ه طمئن دید سب ا املا شک ده ست، ا ک سوزن ادکنک ا ترکانید ن ا ز ین خ ا ربیاورید. الا توپ ای ما ماده ست.span>span>span>div>div> <div> <div> <div> <div><br/><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ساخت لوسترstrong><br/>رای ساخت لوستر با ادکنک اید ز ادکنک ا سایز زرگ تر ستفاده نید. رای ین نر م ه اموا ا نف، سب وب، لم و ازلین ا وغن حتیاج ارید.<br/>ساخت ین وستر املا بیه ساخت توپ ای اموایی ست ا ین تفاوت ه سایز ادکنک اید زرگ تر اشد پس ز ین ه ار ماده د، اید ن ا ز رون سیم راغ د رد. لبته جز ستفاده ز اموا رای ساخت ین وستر ی توانید ز تورهایی ه ر نزل ارید یز ستفاده نید. رای تهیه ن، ادکنک ا رب نید. تور ا وی ادکنک رار هید ا ستفاده ز لم و، سب وب قیق ده ا ب ا وی تور زنید. واستان اشد تمام سطح تور ما اید ا سب پوشانده ود کته یگر ین ه سمت الای وستر ا می از گذارید تا توانید سیم راغ ا ز ین ن عبور هید.span>span>span>div>div>div>div>div> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش خانه داری کاایران&nbsp;span>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ساخت توپ رنگی، چگونه با بادکنک توپ های رنگی و لوستر درست کنیم؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چطور دور قاب عکس پراچه بپیچیم؟ , آموزش توپ تزیینی با کاغذ رنگی , تزیین لوستر کاموایی , ساخت توپک تزیینی , درست کردن لوستر , یونولیت توپکی , لوستر کاموایی , لوستر بادکنک , توپ‌های نخی

ساخت توپ رنگی، چگونه با بادکنک توپ های رنگی و لوستر درست کنیم؟ گردآوری توسط بخش کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات