گونی دوزی، آموزش گونی دوزی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد گونی دوزی، آموزش گونی دوزی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +گونی +دوزی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران موزش <a class="hlink" title="گونی دوزی" href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/kardasti1/2012970625.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گونی دوزیa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: زرگترین تفریح ار ست. ار نسان ا ز فسردگی ، ناه حتیاج ور گه ی ارد .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/kardasti1/2012970625.html"><div class="mzc"><strong>گونی دوزی، آموزش گونی دوزیstrong>div>گونی دوزی,گونی دوزی با کاموا,گونی دوزی پادریa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">موزش <a class="hlink" title="گونی دوزی" href="http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/kardasti1/2012970625.html" style="text-decoration:none;color:inherit">گونی دوزیa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وازم ورد یاز:strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ونیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سوزن وبلنspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هره ای نگیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">خ امواspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یچیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سوزن نخspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پارچه ستریspan>span>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>قدمه :strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ی انید ه وخت ا افت ای تعددی جود ارند ه ر دام ه ونه ی زیبا ابل ستایش ستند ذابیت ایگاه اص ود ا ارند . غلب سانی ه ا وخت وبلن شماره دوزی شنایی ارند ی انند ه ر وخت وبلن رح ماده ار ک رف وخته ی ود ر شماره دوزی وخت ز ریق تور خصوص وی پارچه ست . ن م ین ار ا ا لهام رفتن ز شماره دوزی ر وی ونی ورده م ه تقریباً بیه ه ین ارهاست ا ین تفاوت ه دل ستقیماً ا سوزن وبلن وی ونی وخته ی ود .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز ین وخت ی توانید رای ومیزی ، وتختی ، وی تلویزیون وسن پشتس ینه ای تزیینی سجاده انماز باکس های دیه یف ای انتزی ستفاده رد . رای ین ار ز دل ای افتنی ر وردا دل ای قاشی تی سمت ایی ز قش الی ی توان ستفاده رد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>کته : strong>هتر ست وخت ا ا دل ای سان ثل شکال ندسی ( ثلث ، ربع ، وزی ) روع رد ادر ا ا خ تیره دوزید .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>span>p> <table class="bardiatable" class=zebra style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" > <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;4span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;3span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;2span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1span>span>span>td>tr> <tr class="even" > <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;8span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;7span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;6span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;5span>span>span>td>tr> <tr class="odd" > <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;12span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;11span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;10span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;9span>span>span>td>tr> <tr class="even" > <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;16span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;15span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;14span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;13span>span>span>td>tr>tbody>table> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>span> <table class="bardiatable" class=zebra style="text-align:center" border=1> <tbody> <tr class="odd" > <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;3span>span>span>td> <td> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;2span>span>span>p>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;1span>span>span>td>tr> <tr class="even" > <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;6span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;5span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;4span>span>span>td>tr> <tr class="odd" > <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;9span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;8span>span>span>td> <td><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;7span>span>span>td>tr>tbody>table>div> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1- کاایران:&nbsp;بتدا اندازه گونی لخواه ا نتخاب رده ز ر رف ۵ سانت ضافه رش هید . سپس ور ونی ا پاک وزی ا سر وزی نید تا یش یش شود . قت نید ندازه نتخابی اید ربع کل اشد . عنی انه ا ه صورت هارتایی، سه تایی اشد . ا ین صورت : ( نظور انه ا ۳ انه مارش ده وی ونی ) سوزن ا ز سمت پ خرین انه ( انه ۳ ) ز زیر ونی رو رده ز وی ار یرون یاورید .&nbsp;span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۲-سوزن ا ه سمت الای انه(انه )ر وی ار ه زیر ار رو برید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۳- ز سمت پ الای انه یرون یاورید ( خ ا شیده حکم نید ).span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- ه صورت ربدر ه سمت است پایین انه ( انه ۶) رو برید .&nbsp;span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۵- دین ریق ک وخت ه کل ربدر ه ست ی ید .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- ین ار ا دامه اده تا ادر ورد یاز ما ه ست ید ه گر ز خ تیره ( شکی ) ستفاده نید ، ار ذابتر زیباتر لوه ند .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- پس ز پایان ار رای تمیزی زیبایی ن ا ستر نید .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">- ار ورد ظر ا ز و رار اده پارچه ستری ا وی ن گذارید وک زیند رای حکم اری ن ا رخ نید .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۹- پس ز ن ه ار ماده د ز هره ای نگی رای تزیین ستفاده نید ا ین صورت ه سوزن خ ا ز نار اشیه یرون ورده هره ا ا اخل ن رار اده دوزید .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">۰پس ز تمام ار خ ا املاً حکم نید ه صورتی ه یده شود . ه ین صورت ار ماده ست روع ه وخت هره عد نید .span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش خانه داری کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله گونی دوزی، آموزش گونی دوزی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آموزش گونی دوزی با کاموا , بافت گونی با کاموا , آموزش کوبلن دوزی , آموزش گونی دوزی , خلاقیت باگونی , عکس گونی دوزی , طرح گونی بافی , بافت روی گونی , طرح روی گونی , کوبلن دوزی , گونی دوزی

گونی دوزی، آموزش گونی دوزی گردآوری توسط بخش کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات