خرمدره زنجان

خرمدره زنجان

خرمدره نام خرم دره برگرفته از موقعیت طبیعی این منطقه است و چون خرم دره روستای خوش آب و هوا و خرمی واقع شده بود، به این نام معروف شده است...  وجه تسمیه و پیشینه تاریخی   نام خرم

تبلیغات