نگاهی به جزیره کیش نگین «خلیج فارس» - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نگاهی به جزیره کیش نگین «خلیج فارس» ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div><div > کاایران: یش هم ترین زیره ردشگری تجاری یران ست ه سالانه ردشگران سیاری ز اخل ارج یران ا ه ود ذب ی ند. ر وره خامنشی ا یش ه رکز صید روارید ر نطقه ین لنهرین تی ندوستان تبدیل د . جود روارید وجب د ه ین زیره استانی ر عهد خامنشی ا یزبان شتی ای تجاری ازرگانان ود. ونانی ا ر صف یش یش ز یگر سیاحان وشته ند...div> div> div> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/NewsArticle" > <div itemprop="aggregateRating" itemscope="" itemtype="http://schema.org/AggregateRating"> <div>متیاز بر: 96 ز 100 تعداد ای هندگان 2603 div> div> div> <div > &nbsp;<div >ب سایت مشهری ش فت - حمد اریکانی: یش هم ترین زیره ردشگری تجاری یران ست ه سالانه ردشگران سیاری ز اخل ارج یران ا ه ود ذب ی ند. ر وره خامنشی ا یش ه رکز صید روارید ر نطقه ین لنهرین تی ندوستان تبدیل د .div><div >&nbsp;div><div > جود روارید وجب د ه ین زیره استانی ر عهد خامنشی ا یزبان شتی ای تجاری ازرگانان ود.&nbsp; ونانی ا ر صف یش یش ز یگر سیاحان وشته ند. کی ز نها یارخوس ریاسالار ونانی ود ه ر سال 325 بل ز یلاد سیح ه رمان سکندر قدونی امور ه سفرهای کتشافی د تا هانگشایی سکندر ا تکمیل ند. و ر صوص سفر کتشافی ود ر ریای عمان لیج ارس ر رن هارم پیش ز یلاد، وشته ست ه ه جزیره کیش سید.div><div >&nbsp;div><div > ریان کی یگر ز تاریخ ویس ای ونانی ست ه ام امتینا ا رای یش نتخاب رد. و عتقد ود، نگامی ه یارخوس امور سفرهای کتشافی سکندر قدونی ه یش سید، ین زیره زیبا تاریخی ه و لهه ونانی ه ام ای نوس رکور ختصاص اشت. همیت جزیره کیش ر ول تاریخ ه ندازه ی ود ه تی ردوره ی ز تاریخ یران، اکم لیج ارس ر عصر تابکان ارس ین زیره ا سکونتگاه صلی ود رار اد. ر عصر غولان یز یش همیت تجاری ود ا ر نار غداد، یراز، حرین ندوستان فظ رد.div><div>&nbsp;<div>div>div><div align="center"><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html"><div class="mzc"><strong>گاهی ه جزیره کیش گین «لیج ارس» strong>div>,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: گاهی ه جزیره کیش گین «لیج ارس» p>div><br/>div>&nbsp;<br/>div><div > رپا اندن شهر باستانی ریره یش ر مان وران، اهدی ر ین دعاست. همیت روارید یش نان ود ه ین پدیده بیعی رگردن مسر مپراتور ین ویخته د ارکوپولو ر اطرات سفر ود ا شاهده ین ردنبند ز رمغان یش سخن فت. رامش یش ز مان عهد استان پابرجا اند تا نکه پرتغالی ا شتی ای نگی ود ا ه مع ر ست رفتن ازارهای ندوستان، عربستان یران ه قیانوس ند رستادند ه یش سیدند.div><div >&nbsp;div><div > ن ا تا زمان کومت صفویه یز ر یش اندند. ا یرون اندن پرتغالی ا توسط لیران نوب یران، یش ه یات ومی ود دامه اد تا نکه ر سال 1371 ین زیره ام روارید لیج ارس ا ه ود رفت ز 20 سال پیش تاکنون یش پرشتاب ر سیر ذب ردشگر رکت رد&nbsp; تا ینکه ه قصد نحصر ه رد ردشگری ر ناطق زاد یران دل د توانست ر نار صفهان یراز پرچم ردشگری یران ا الا گاه ارد.div><div ><br/>ساحل قره ی وای پاکdiv><div ><br/> ه زارش کاایران: یش ا روارید لیج ارس وانده ند. ین ام تنها ک عار رای ین زیره زیبای نوبی یران یست. یش ا ز ن هت روارید لیج ارس امیده ند ه ن ای سواحل ین زیره نوبی ا رجان ای ریایی ر م میخت ر سراسر رانه ای ین زیره ر تابش ورشید مچون گین روع ه رخشیدن رد. ب وای یش ر هارفصل یران ختص ه ین زیره ست، ه ونه ی ر ول سال ساحل قره ی سمان بی فتاب رخشانش ر ب ای یلی نگ لیج ارس وای پاک رامش نحصر ه ردی ا ر ین زیره اکم رده ست.div><div >&nbsp;div><div > جزیره کیش ا رخورداری ز پیشینه استانی گفتی ای بیعی اص ود ا یز ارد. سواحل رجانی ب ای فاف ین زیره نان ضایی یجاد رده ه ر ردشگری ا یفته ازدید ز ن ی ند. ر صف پاکی تمیزی ین زیره مین س ه ب ای ین زیره مچون یشه، زیبایی ا رجان ای ف ریا ا تا وردست ا مایان ی ند. ر صف دیدنی های پرشمار جزیره کیش اید ه پارک ساحلى رجان، سکله تفریحی پارک لفین ا شاره رد.div><div >&nbsp;div><div > اغ پرندگان یش یز ر وع ود ی ظیر ست ونه ای سیار ز پرندگان هان ر ین پارک ه سقف ن ا تورهای امرئی پوشانده ده ست، زیست ی نند. گرعلاقه ند ه انندگی اشید اده رانه رصت وبی ا رای گشت و گذار ه ور ین زیره رجانی راهم رده ست. تی گرهم علاقه ی ه اندن ر اده ای لوت یش ا داشته اشید ی توانید ا وچرخه ر پیست خصوص 51کیلومتری وچرخه سواری یش رانید ز وای پاک سکوت زیبایی ن هره ند وید.div><div>&nbsp;<div>div>div><div align="center">&nbsp;<div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div><div>&nbsp;<div>div>div><div >ک سته تفریحیdiv><div ><br/>شتی ونانیdiv><div ><br/>تماشای شتی ونانی ر غروب ساحل ز یگر جاذبه های گردشگری ناخته ده ر جزیره کیش ست. ین شتی گرچه تاریخی یست، لی نان تصاویر زیبایی ز غروب یش لق رده ه ه تدریج ه حلی رای تجمع ردشگران تبدیل د. سال ۳۴۵بود ه ومیان جزیره کیش اگهان ا شتی زرگی واجه دند ه ر زدیکی وستای اغو ه ل شسته ود.فته ی ود ه اید ین شتی ه لیل ه لود ودن وا بود انوس ریایی ر ساحل یش ه ل شسته اشد. ین شتی ر سال 1322 رست نگامی ه یران رگیر ودتا ود ر ندر لاسکوی سکاتلند ساخته د نگامی ه ه ل شست ر ختیار ونانی ا ود ز ن هت ن ا شتی ونانی قب اده ند.div><div >&nbsp;div><div > رای ازدید ز ین شتی سئولان ناطق زاد یش قدام ه حداث پارک ساحلی شتی ونانی ه ساحت ۰ زار تر ربع یجاد مفی تئاتر، افه تریا، ستوران یرانی بنانی، غرفه ای روش تنقلات، یستگاه ای رایه سکیت، وچرخه روش حصولات رزشی ر حیط پیرامون ه ل شستن شتی ونانی ردند دین ترتیب اذبه ی دید رای ردشگران یجاد د.<br/>div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div>رزش ای بیdiv><div ><br/>یش ز سال ا پیش رکز رزش ای بی یران یز ود. غواصی هم ترین اخه ز رزش ای بی ست ه ز سال ا پیش ر یش ایر تی دارس موزشی یز رای ن اه ندازی د. گفتی ای زیر ب ر جزیره کیش ه ندازه ی ست ه ردشگران ر رزوی غواصی ر ین زیره ر صول ختلف سال ه یش ی وند تا نیای فاف زیر ب رجان ای نگارنگ بزیان گفت نگیز ین زیره ا ز زدیک شاهده نند ذت برند.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div>سکله تفریحیdiv><div ><br/>&nbsp;سکله تفریحی جموعه ی ست ه مکانات تفریحی ز بیل ت سکی، ایق ای پدالی (ا رفیت هارنفرایق ای اهیگیری، ایق ای پارویی، سه رخه ای بی، مکانات غواصی ایق ای ف یشه ی ه ردشکران ز ن رای تماشای نیای گفت نگیز بزیان زیبای لیج ارس ستفاده ی نند، ر ود ای اده ست. دای ز درسه ای غواصی رزش ای بی یگری ر یش جود ارند ه ورد توجه ردشگران ستند. هترین قطه رای رزش ای بی ر یش جموعه سکله تفریحی یش ست ه ر جاورت ند جموعه تفریحی یگر رار رفته ست.div><div ><br/>ر تمامی لوب ای ریایی سکله تفریحی یش رزش ای بی تفریحی مچون ت سکی، ترهای پاراسل، انانا اتل، سکی وی ب، اگی، لای ورد سکوتر ریایی ایق سواری ا ایق ای ادبانی تندرو عرضه ی ود ه رخ نها ز 12 زار تا 100 زار تومان ست.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<hr><div>div>div>div><div >&nbsp;div><div >شنواره ا <br/><div>div>div><div ><br/>جزیره کیش رکز رپایی شنواره ای وناگونی ست. ز شنواره ای وسیقی رفته تا شنواره ای رید شنواره ای یژه ر صل، ر ین زیره رنامه یزی جرا ی وند . دین ترتیب سته سفر به کیش امل یجان نگیز واهد ود. ی توانید وزها ر ب ای لیج ارس راکز تفریحی ساحلی ه تفریح پردازید عصر نگام ا شت گذار ر پاساژ ای ین زیره حصولات تنوعی ریداری نید.div><div >&nbsp;div><div > یش یگر تنها ه پارک شهور لفین ا اغ پرندگان شهور یست ینک ه قطه ی تمرکز ز تمامی مکانات ردشگری یران ر نوب شور تبدیل ده ست. ز پیست ای سکیت وی خ تا فتن ه عماق ب ای یلگون لیج ارس منشینی ا بزیان تنوع ین زیره تماشای رجان ای نگارنگ، مه مه رای ردشگران راهم ست.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<hr><div>div>div>div><div >&nbsp;div><div >مکانات زیرهdiv><div ><br/>ه غیر زمراکز تفریحی ه ه نها شاره د، جموعه ای رزشی سیاری یز ر یش اه ندازی ده ه دمات سوارکاری، تنیس، تیراندازی ا مان، سکیت سکواش، وتبال رزش ای زمی ا ه ردشگران علاقه ندان عرضه ی نند. ه نا م ه علاقه ند اشید علاوه ر ستفاده ز دمات ستخرهای نا ر زیره ی توانید سری ه راکز تفکیک ده نا قایان انوان زنید ر ریای یلگون لیج ارس نا نید.div><div ><br/>سامانه مل قلdiv><div ><br/>رایه تاکسی ر یش مچنان ران ست، ما تاکسی ای زرد نگ طی ر ین زیره رخ عقول تری ارند. رخ ینی وس ر ین زیره مترین رخ رایه ست رای فتن ه سیرهای ختلف ا ینی وس ای زیره تنها پرداخت 0 تومان افی ست. وسسات زیادی ر جزیره کیش جود ارند ه ی توانید ا راجعه ه نها ه جاره وزانه ودرو قدام نید.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div>&nbsp;قامت ر 60 تلdiv><div ><br/>سفر به کیش لبته ندان رزان م یست، ما رخ قامت ر ین زیره نوبی یران ه مکانات ردشگری تفریح ر ن ه فور راهم ست، سبت ه سفرهای ارجی ابل توجه ست. جزیره کیش ز ن زیره ای نوبی ست ه توسعه ن رپایه صنعت گردشگری کل رفت ه تدریج تبدیل ه قطه تمرکز تاسیسات ردشگری د.div><div >&nbsp;div><div > ین زیره ما رای ردشگران علاقه ند ه رید یز قطه وبی رای پاساژگردی ریدهای ختلف ست. دای ز ن یش رای علاقه ندان ه ودرو یز ز ن هت ه زیره ی زاد حسوب ی ود، قطه ناسبی رای یدن دیدترین ودروهای عرضه ده ر ازارهای هانی ست ه ه تعداد زیاد ارد ین زیره ده ند. جزیره کیش ر ساحتی دود یلومتر ربع ارای یش ز 60 تل ک تا پنج ستاره ست ه ی تواند ر ر صل سال قامتگاه وبی رای ردشگران اشد.div><div >&nbsp;div><div > رخ سفر به کیش ا تورهای ردشگری یز دود 400 زار تومان رای پنج وز قامت ر تل ای ین زیره ر صل تابستان تعیین ده ه لبته مکن ست راساس سلیقه ردشگرانی ه علاقه ه سفر ا تورهای ردشگری ه ین زیره ارند، ندکی م ا زیاد ود. ر ر ال، پیشنهاد ا سفر ا تورهای ردشگری ه ین زیره زیبا ذت ردن ز تمامی جاذبه های گردشگری روارید لیج ارس ست.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div>پارک ای ساحلیdiv><div ><br/>پارک ای ساحلی ر یش راوان جود ارد ه تناسب یل علاقه ازدیدکنندگان یزبان ردشگران ست. پارک ای ساحلی رجان، یرمهنا، سیمرغ، رد اهیگیر پارک شهر ین زیره ا سعت زیاد یزبان ردشگران ست مکانات وبی رای ند ساعت ستراحت ر نار رامش ریای نوبی یران ارد. گر ه حیط زیست یران علاقه ارید تماشای اک پشت ای ریایی ر هانه غربی زیره ا ز ست دهید. ی توانید تی ه حله سفین م روید ز تماشای اغ هشت ه خلستانی تاریخی ست هره ند وید.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<hr><div>div>div>div><div >&nbsp;div><div >تابستان ای شک زمستان ای هاریdiv><div ><br/>یش زیره ی رم شک ست ب &nbsp; وای یابانی ارد. نابراین تابستان ای ن ولانی رم زمستان ا ا ب وای طبوع لایم ست. یش زیره ی م اران شک ست ه مین لیل تی ر وره استان یز ردم زیره یاز ه فر نات اشتند. ا ین ال ر صل زمستان ر رخی وزها گبارهای پراکنده نجر ه اری دن سیلاب ر زیره ی ود. ر تابستان اه یزان طوبت رجی وا ر زیره ه صد رصد یز ی سد، ر ین اه مای وا ه یش ز 34 رجه رجی ن ه 68 رجه ی سد. نابراین هترین زمان سفر ه جزیره کیش اه ای ی تا روردین ستند ه ب وای زیره طبوع لایم ست.div><div ><br/>جموعه نگلی رخت سبزdiv><div ><br/>علاقه ند ه نگل م ه اشید ی توانید ه ره پرتغالی ا ر یش حوطه رخت سبز روید تا ساعاتی ر یان رختان سبزی نگل ستراحت نید ز یدن رخت زرگ نجیر عابد یش م هره ند وید. جموعه رخت سبز یش رست ر جاورت و اذبه گردشگری تاریخی یش ه شهر باستانی ریره ب نبار سنتی زیره ست رار ارد. پس ا ک تیر ند شان زنید شت یمروزی ود ا ر زیره ه ازدید ز حوطه رخت سبز ختصاص دهید.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div>سرزمین هوانdiv><div ><br/>یش ا ه زیره هوان یز ی ناسند ه تعداد نها ر ین زیره زیبا زیاد ست. ین انوران ر اصله ین رودگاه تا رکز زیره پراکنده ده ند. ی توانید هوان زیره ا ر الی ه ر وشه نار زیره ر ال ستراحت ستند، شاهده نید. تعداد هوان یش ه ندازه ی زیاد ست ه شاهده نها تبدیل ه کی ز جاذبه های گردشگری بیعی ین زیره ده ست. هوان یش لبته زندگی سالمت میزی ا ساکنان زیره ارند رخی له ا یز ر زدیکی حل زندگی ساکنان زیره ضور ی ابند.div><div>&nbsp;<div>div>div><div ><div align="center">&nbsp;<div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div>صل ونقdiv><div ><br/>جزیره کیش کنون وزهای شنواره تابستانه ود ا پشت سر ی ذارد ه مین لیل یز رخ رود ردشگر ه ین زیره زیبا ر 15 وز خست تابستان 17 رصد شد اشته ست. پس گر ین وزها ه یش سفر ی نید دانید ه معیت ردشگران اخلی ارجی ین زیره یز ر صل تابستان فزایش یشتری افته ست. div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<hr><div>div>div>div><div >&nbsp;div><div >آثار تاریخیdiv><div ><br/>نات 800 سالهdiv><div ><br/>نات یش ه کنون ه هر زیرزمینی اریز تبدیل ده یش ز ۲۵۰۰ سال دمت ارد.ین نات ب یرین ابل رب ساکنان زیره ا تامین ی رد. نات یش ه ر زمان ود کی ز&nbsp; یوه ای پیشرفته هندسی ب ود ، 10 زار تر ربع سعت ارد. الب نکه ر ین سال ا نات یش تغییر اربری افته ه لیل سعت زیاد ن تی توانسته ند اخل ین هر زیرزمینی غرفه ای روش صنایع ستی، ستوران سنتی درن، وزه، سالن مفی تئاتر، سالن نفرانس الری ای نری یجاد نند.div><div >&nbsp;div><div > هر زیرزمینی استانی یش کنون ر عمق 16 تری زمین رار ارد تبدیل ه جاذبه گردشگری ایران ده ست. ر ازدید ز ین نات زیرزمینی ی توانید تصور نید ه ه هری ر عمق ریاها سفر رده ید ه یواره ایش ا صدف رجان ای لیج ارس رپا ده ند. اک ای رداشت ده ز ین نات تی نبه رمانی یز افته ند ر ل رمانی ورد ستفاده رار ی یرند. هر زیرزمینی یش مچنین 15 یلومتر ول ارد سه شته ا ر ود ای اده ست.div><div >&nbsp;div><div ><div align="center"><div ><a href="http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/news2016981921259040.html">,ایرانگردی،جشنواره مرواید خلیج فارس،جزیره کیش,[categoriy]a>div>div><div>&nbsp;<div>div>div>ر افت دیمی یش ی توانید ه تماشای صیادان ومی مچنین زندگی وستاییان ین زیره پردازید. ر ین گاه یش ک سرو ردن ز یگر زیره ای نوبی یران الاتر ست.نابراین تی گر نا لد یستید ا ز غواصی م ی ترسید ی توانید ساعاتی همان ایق ای ف یشه ی جزیره کیش وید تا دین ترتیب ا هره یری ز فافیت ب ای ین زیره زیبا ه یدار بزیان ف ریا نشینید ذت ایق سواری ا م تجربه نید.div><div ><br/>ر افت دیمی یش ی توانید ه تماشای صیادان ومی مچنین زندگی وستاییان ین زیره پردازید. ر ین گاه یش ک سرو ردن ز یگر زیره ای نوبی یران الاتر ست.نابراین تی گر نا لد یستید ا ز غواصی م ی ترسید ی توانید ساعاتی همان ایق ای ف یشه ی جزیره کیش وید تا دین ترتیب ا هره یری ز فافیت ب ای ین زیره زیبا ه یدار بزیان ف ریا نشینید ذت ایق سواری ا م تجربه نید.<br/>div> div> div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله نگاهی به جزیره کیش نگین «خلیج فارس» شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خلیج فارس کیش

نگاهی به جزیره کیش نگین «خلیج فارس» گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات