ایران شناسی با سلفی ستاره ها - آکا

آکایران :در جمعه گذشته ستاره های فوتبال به تهران آمده اند. فضای مجازی پر شده از مصاحبه های آنها. از امنیت تهران تعریف می کنند. از زیبایی های تهران. از میهمان نوازی ایرانیان. بازدهی اقتصادی ورود گردشگر به کشورها آنقدر بالاست که بعضی ازکشورها صنعت گردشگری به اصلی ترین

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات