loading...

یک شکاف در دیواره دریاچه ای قدیمی، باعث پیدایش تمدن های بسیاری در فلات ایران شد. دریاچه ای که در نزدیکی حوضه آبریز کارون همیشگی قرار داشت، باعث شد تا آب و طراوت زاینده رود بر دشت های تموز مرکزی ایران روان شود، زندگی و حیات را تا دل خشکی های کویر بی آب و علف منطقه برساند و اندک اندک شهرها و تمدن های جدید شکل بگیرند.

 

هزاران سال است که زاینده رود با کم و کاست اما مصمم و سرسخت در مسیرش می لغزد و سرسبزی و نشاط را به هرکسی که ساحل نشین اش شده، هدیه می کند. رگ تمدن ساز مرکز فلات ایران را باید باعث اصلی اقتصاد پویا، فرهنگ درخشان، هنر فاخر و تاریخ پرماجرای حوضه آبریز زاینده رود دانست.

رود تمدن ساز ایران - آکا

زاینده رود با داشتنی های باارزشش همراه خوش سفری برای یک طبیعت گرد، تاریخ دوست یا هنرمند جست وجو گر خواهد بود. همسفر شدن با زاینده رود سفری پرماجرا، هیجان انگیز و تاریخی برای شما به ارمغان خواهد داشت، پس دل به دل زلالش بدهید و برای زمزمه های گوش نوازش، گوش تیز کنید تا از همسفریش نهایت لذت را ببرید.

رود تمدن ساز ایران - آکا

اگر چه زاینده رود از دوران پرآبی اش فاصله بسیار دارد اما هم چنان بزرگ ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است. زاینده رود یا زنده رود که در کتاب های تاریخی از آن با نام زرین رود یاد شده است، صد و هجدهمین اثر طبیعی است که در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است.

رود تمدن ساز ایران - آکا

زاینده رود از سرچشمه هایش در کوهستان های بلند و سرسخت زاگرس تا تالاب گاوخونی در دل خشکزارها و تپه های شنی چهار صدکیلومتر راه می پیماید تا منتظرانش را در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان سیراب کند. سرچشمه زاینده رود به شکل حوضی مدور با مساحتی در حدود سیصد زرع است که به «چشمه جانان» معروف است.

زاینده رود یا زنده رود که در کتاب های تاریخی از آن با نام زرین رود یاد شده است، صد و هجدهمین اثر طبیعی است که در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است

این چشمه در این ناحیه می جوشد و به طرف مشرق سرازیر می شود. پس از طی سه فرسنگ، به چشمه دیگری به نام «چهل چشمه» می رسد. همچنین از سمت شمال این منطقه، یعنی ناحیه فریدن، دو چشمه بزرگ دیگر به نام «خُرِسنگ» و «کودَنگ» به جانانه رود ملحق می شود. انشعاب دیگری هم به نام زرین رود از طرف جنوب یعنی چهارمحال به این رودخانه اضافه می شود.

منبع : tebyan.netتبلیغات