loading...

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

آکاایران به نقل از مدآنلاین : کفش برای برنامههای غیر رسمی و جاهای راحت، باید راحت باشد. کفشی که برای پیادهروی یا برای محل کار انتخاب میکنیم باید چنان انعطافپذیر باشد که ما را در حدود 10 ساعت، بدون خستگی سرپا نگه دارد. یا در زمان پیادهروی به ما اجازه دهد تا پایان برنامه بدون خستگی پیادهروی کنیم. به هر حال کفش راحتی، که از نامش هم پیداست، باید راحت باشد و با شما به معنای واقعی همراه باشد. با هم چند نمونه ازکفشهای راحتی زنانه را میبینیم.

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

کفش راحتی | باید راحت باشد - آکا

منبع : modeonline.irتبلیغات