loading...

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

آکاایران به نقل از مدآنلاین : طراحی روی کفش زنانه، به اندازه همه بخشهای دیگر لباس زنانه با دقت و ظرافت خاصی دنبال میشود. این دقت و ظرافت در کفشهای پاشنه بلند و مجلسی به اندازهای است که میتوان کفشها را آثار هنری خواند. نگاهی به این کفشها نشان میدهد که استفاده از پوست حیوانات، جواهرات و پارچههای زیبا در الویت طراحان قرار دارد. با هم نمونههایی از این کفشها را ببینیم.

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

کفش پاشنه‌بلند مجلسی یا اثر هنری! - آکا

منبع : modeonline.irتبلیغات