آرامگاه شعرا

آرامگاه شعرا مکانی است که بسیاری از شاعران , متصوفان , دانشمندان و خداشناسان معروف ایرانی در آن آرمیده اند.

افرادی چون :خاقانی شروانی, زهیر فریابی , قطران تبریزی , محمد شیرین , مغربی , همام تبریزی , سلمان ساوجی , فلکی شروانی, قاضی بیضوی و بسیاری از شاعران تبریزی معروف معاصر چون محمد حسین شهریار در این مکان بخاک سپرده شده اند.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> آذربایجان شرقی ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> آذربایجان شرقی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آرامگاه شعرا' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20177275532671279.html'>آرامگاه شعرا</a></strong>, شاعران, خاقانی, شروانی, قطران تبریزی, محمد شیرین <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> آذربایجان شرقی ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> آذربایجان شرقی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آرامگاه شعرا' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20177275532671279.html'>آرامگاه شعرا</a></strong>, شاعران, خاقانی, شروانی, قطران تبریزی, محمد شیرین
تبلیغات