در بین همه کوه ها و ارتفاعاتبلند و صعب العبور جهان، قله‌ها و ارتفاعاتیوجود دارند، که به شهادت تاریخ، در مواردی متعدد، این طعم شیرین فتح را با اختتامیه‌ایتراژیک می‌آمیزند تا خود را به عنوانخطرناکترین قله‌های جهان معرفی کنند. آنچه درادامه می‌آید معرفی پنج کوه خطرناک جهان استکه توسط سایت توریزم ریویو، انتخاب شده اند.


1- کوهستان ایگر؛ سوییس:

به آلپ می‌رویم. بسیاری از صخره نوردان ،‌دامنه شمالی کوهستانایگر را به دلیل سختی و خطرناک بودن آنمی‌شناسند. پس از فتح شدن این قله در سال 1938تاکنون این دامنه شمالی، مورد توجه و علاقهبسیاری از صخره نوردانی قرار گرفت که این کوه 3970 متری را دیواره مرگ نام نهاده بودند.

با این وجود، و برخلاف چهره مرگبار خود، اینکوه زیبایی دلچسبی نیز دارد و آن خط آهنی استکه از تونل وسط کوه عبور می‌کند.

در مسیر این خط آهن دو ایستگاه قرار دارد کهمسافران می‌توانند با هربار توقف قطار در ایندو مقطع از طریق پنجره‌ای که روی دیواره کوهنصب شده مناظر بیرونی آن را به وضوح تماشاکنند. این راه آهن به ایستگاهی به نامجونگفروجوک،‌ مرتفع‌ترین ایستگاه راه آهناروپا ختم می‌شود.

پنج کوهستان خطرناک جهان

2- کوهستان کانگچنجونگا؛ نپال، هند:‌

این کوه با ارتفاع هشت هزار و 586 متری خود،سومین کوه مرتفع جهان نامیده شده است.

نرخ حوادث جانی در این کوهستان طی سال‌هایاخیر به 22 درصد رسیده که منجر شده است کوهستان پنج گنجینه برفی" برخلاف روال جاری،متاسفانه دارای شمار بالای حوادث منجر به مرگباشد.

حوادثی که در بیشتر مواقع به دلیل شرایط بد وسخت آب و هوایی آن به وجود آمده اند. این کوهبرای اولین بار در سال 1955 توسط یک تیم کوهنورد انگلیسی فتح شد، اما آنها به دلیل احترامبه عقاید ساکنان بومی این منطقه که قله رامکانی مقدس می شمردند، آن را به صورت کامل فتحنکرده و چند متری پایین‌تر از آن را انتخابکردند. سنتی که از آن روز به بعد توسط دیگرفاتحان این کوه نیز رعایت شد.

پنج کوهستان خطرناک جهان

3- کوهستان نانگا پاربات؛ پاکستان:

این کوهستان که ارتفاعی هشت هزار و 126 متریدارد، نهمین قله مرتفع جهان بوده و از نظرسعود سومین کوه پر خطر جهان به شمار می رود.

این قله که در رقابت تنگاتنگی با k2 از لحاظمشکلات فنی صعود است، بخوردار از راه‌های ومسیرهای باریک و صعب العبوری است که رسیدن بهنوک قله را برای کوهنوردان بسیار مشکل و سختکرده است. بلندترین دامنه این کوهستان تا سطحزمین را می‌توان در ضلع جنوبی آن جست، جایی کهبه دامنه روپال شهرت داشته و ارتفاع آن باکوهپایه بیش از 4600 متر است.

لازم به ذکر است به دلیل مشکلات و سختی‌هایصعود به قله و به دلیل دامنه خطرناک آن، ناماین کوه را " آدم خوار"‌گذاشته اند.

پنج کوهستان خطرناک جهان

4- کوهستان کی2؛ پاکستان، چین:

کوهستان کی 2 در سلسله جبال کاراکورام،‌ دومینقله مرتفع جهان با ارتفاع هشت هزار و 611 متربه شمار می‌رود. این کوه که " کوهستان وحشی" لقب گرفته یکی از خطرناکترین قله‌های جهان نیزنام گرفته است.

عبور از یخچال‌های پر پیچ و خم، صعود ازصخره‌های پر شیب و طی کردن مسیری با ستون‌هاییخی که هر لحظه خطر سقوطی ناگهانی را در بردارند، ساده ترین راه‌هایی هستند که کوهنوردانرا به قله رهنمون می‌کنند. آمار حوادث مرگباردر این کوهستان بسیار بالا است به نحوی که ازهر چهار کوهنورد، تنها سه نفر زنده به قله دستپیدا می‌کنند.

پنج کوهستان خطرناک جهان

5- آناپورانا؛ نپال:

خطرناکترین قله جهان، کوهی است که با ارتفاعهشت هزار و متری خود، دهمین کوه مرتفعنامیده شده است.

آناپورا که آنرا الهه برداشت محصول نیزمی‌نامند برای اولین بار در سال 1950 فتح شد واز آن زمان تاکنون 130 کوه نورد دیگر نیز موفقبه رسیدن به نوک قله آن شدند.

با این وجود کشته شدن 53 کوه نورد در مسیرصعود به این قله نرخ حوداث مرگبار در آن را به40درصد رساند، که در این بین آناپورا راتبدیل به خطرناکترین کوهستان جهان کرد.

پنج کوهستان خطرناک جهان


منبع:climax.parsfa


تبلیغات