آکایران :انتشارات مهکامه کتاب «توسعه گردشگری روستایی (محلی گرایی و تغییرات فرهنگی)» تالیف «ای واندا جورج»، «هدر مایر» و «دانلد جی رید» را با ترجمه مشترک محمدرضا رضوانی، مهدی رمضان زاده لسبویی و محمد امین خراسانی منتشر کرد. این کتاب به بررسی زمینه ها، سابقه و سیر تحول توسعه گردشگری روستایی در کانادا می پردازد.

بخش گردشگری تبیان
توسعه گردشگری

آکاایران: « توسعه گردشگری روستایی »

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «توسعه گردشگری روستایی (محلی گرایی و تغییرات فرهنگی)» در 14 فصل تنظیم شده است. فصل نخست به معرفی توسعه گردشگری روستایی میپردازد. «اقتصاد سیاسی توسعه گردشگری روستایی در کانادا» عنوان فصل دوم است. این فصل از طریق به کارگیری چارچوب اقتصاد سیاسی به تبیین تحول توسعه گردشگری روستایی در کانادا میپردازد و با تاکید بر نئولیبرالیسم و بازساخت، زمینه ها و فرصتهای توسعه گردشگری را بررسی میکند.

فصل سوم با عنوان «مورد لوننبرگ، نواسکاتیا»، درباره یک اجتماع کوچک روستایی با نام لوننبرگ در نواسکاتیای کانادا است و رویکرد آن به گردشگری در حال توسعه به عنوان پاسخی به جهانی شدن و تغییر اختصاص دارد. فصل چهارم به مطالعه موردی «پورت استنلی» در اونتاریو میپردازد. این منطقه یک اجتماع روستایی است که از گردشگری در مقیاس وسیع به عنوان راهبردی برای تنوع بخشی به اقتصاد خود استفاده کرده است.

مولف در فصل پنجم به بررسی وقایعی که موجب شکل گیری نوع خاصی از توسعه گردشگری در «وولکان آلبرتا» شده، میپردازد. فصل ششم درباره یک اجتماع محلی روستایی دیگر در ایالت نواسکاتیا یعنی روستای «کانسو» است. روستایی که در رویکردی متفاوت، توسعه گردشگری را به عنوان واکنشی در برابر جهانی شدن و تغییر در پیش گرفته است تا بتواند به پایداری اقتصادی اجتماع محلی دست یابد.

در بخشی از کتاب چنین آمده است: «عموما مفهوم روستا از نظر ساختاری و ادراکی به عنوان نقطه مقابل شهر در نظر گرفته میشود. روستا همیشه به عنوان یک موضوع مهم در نظر گرفته میشود و واجد ویژگیهای بسیار ارزشمند و شایسته حفاظت است. در حالی که شرایط جهانی به مرور در حال شهری شدن است، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که باید بر اهمیت حفاظت به عنوان یکی از تفاوتهای کلیدی بین شهر و حوزه های روستایی جهت توسعه گردشگری تاکید کرد.»

« از مطالعات موردی تا بیان مقدمه » عنوان فصل هفتم کتاب است. در این فصل، نمونه های مطالعاتی از کشور کانادا مورد بررسی قرار گرفته و موضوع ها و مفاهیم کلیدی تحلیل شده است. این مفاهیم برای مطالعه توسعه گردشگری در مناطق روستایی بسیار حایز اهمیت است.

فصل هشتم به نقش پیچیده فرهنگ محلی در توسعه گردشگری روستایی اشاره کرده و بیان میکند که گردشگری نقش اصلی در روابط بینالملل و صلح جهانی ایفا میکند. «تغییر چشم انداز روستایی» عنوان فصل نهم و موضوع بحث این فصل، چگونگی تاثیر گردشگری بر ساختار فیزیکی چشمانداز روستایی است. «مفاهیم اجتماع محلی»، «پایداری اجتماعات روستایی و گردشگری پایدار روستایی»، «نقش سیاست عمومی» و «فرآیند برنامه ریزی گردشگری مبتنی بر اجتماع محلی» دیگر فصل های کتاب را تشکیل میدهد. «مسیر پیشرو در زمینه تحقیق و تجربه گردشگری» عنوان فصل پایانی کتاب است. این فصل آینده توسعه گردشگری در مناطق روستایی را مورد بحث قرار داده است.

در بخشی از کتاب چنین آمده است: «عموما مفهوم روستا از نظر ساختاری و ادراکی به عنوان نقطه مقابل شهر در نظر گرفته میشود. روستا همیشه به عنوان یک موضوع مهم در نظر گرفته میشود و واجد ویژگیهای بسیار ارزشمند و شایسته حفاظت است. در حالی که شرایط جهانی به مرور در حال شهری شدن است، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که باید بر اهمیت حفاظت به عنوان یکی از تفاوتهای کلیدی بین شهر و حوزه های روستایی جهت توسعه گردشگری تاکید کرد.»

کتاب «توسعه گردشگری روستایی(محلی گرایی و تغییرات فرهنگی)» در 327 صفحه و توسط انتشارات مهکامه منتشر شده است و برای پژوهشگران، برنامه ریزان و کارشناسان حوزه گردشگری و توسعه روستایی و همچنین رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری مفید است.

منبع :

توسعه گردشگری

تبلیغات