. آلبوم تصاویر
مرکزاستان:
خرم آباد

شهرستانها

: 9شهر·ازنا

·الیگودرز

·بروجرد

·پلدختر

·خرمآباد

·دورود

·نورآباد-دلفان

·الشتر-سلسله

·کوهدشت

تعداد بخش: 25

تعداددهستان: 81

جمعیت:1584000نفر

وسعت: 28560 کیلومتر مربع

آبو هوا: سرد و کوهستانی -بروجرد،ازنا، الیگودرز، دورود، سلسله و دلفان معتدل کوهستانی- کوهدشت، خرم آباد و چگنی. ناحیه گرم و مرطوب- پلدخترو قسمتی از بخشپاپی.

جنگلها: 750هزار هکتار - بیشتر جنگلها از نوع بلوط میباشد.

مراتع: 1250000هکتار

کشاورزی

لرستان به جهت قرار گرفتن در زاگرس میانی ودارا بودن شرایطاقلیمی، نزولات جوی مناسب،دارای مراتع وپوشش گیاهی وجنگلی مطلوبی است.همین دلیل باعث رواجزندگی در ادوار باستانی و استقرار تمدنهای درخشاندر این دیار شده است. بررسیها نشان میدهد کاسیهاکه در لرستان استقرار داشته اندپرورش دهندگان اسب بوده اند. همچنین وجود آب وهوای مناسب، رطوبتکافی و دشتهای حاصلخیز بسترمناسبی را جهت انجام فعالیتهای کشاورزی و دامداری در این استانبهوجود آورده است.به رغم مساحت کم، استان دارای آب وهوایسرد کوهستانی، معتدل کوهستانی وگرم و مرطوب است.

اطلاعات آماری محصولات

کشت غلات: 455806 هکتار

کشت حبوبات: 170628 هکتار

کشت سبزیجات و جالیز: 26680 هکتار

کشت علوفه: 23236 هکتار

سایر محصولات:6963 هکتار

اراضی دیم: 579950 هکتار

اراضی آبی: 200000 هکتار

سطح زیر کشت گندم: 296802 هکتار

سایر محصولات کشاورزی: یونجه واسپرس،گوجه فرنگی، محصولات جالیزی،جو، چغندر قند، حبوبات و سبزیجات

سطح زیر کشت باغات: 3/28777 هکتار شامل: انگور،سیب، زردآلو، انار،هلو، گلابی

دشتهای مهم کشاورزی استان: سیلاخور، کوهدشت، رومشکان، الشتر، ازنا(چاپلق)، خاوه، جایدر

منبع : tebyan.net


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات