تاریخچه باغ فین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه باغ فین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="Article"><H1>تاریخچه اغ ینH1><br/> <DIV class=GImg><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>تاریخچه اغ ین strong>div>,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانdiv>DIV><br/> <P>ه ظر ی سد ر وران ارانی ین خرین وره ای خچالی وران هارمPleistoceneدر جد یران ریاچه پهناوری سترده وده ست. ین ریا ا روع عهد شکسالی ه تدریج شک ده کنون ر حل ن ویر زرگ رکزی رجاست. ر واخر زاره شم ر سرزمین اصلخیز سوبی ر وار وهستان اشیه ویر رکزی ولین ستقرارها ر احیه سیلک ناسایی ده ست. کی ز همترین عوامل ین مر ه وجب ستقرار ولانی ر ین احیه ردیده ا ی توان جود شمه ین ر 2 یلومتری ین احیه کر رد. <P>ر اقع همترین عامل کل یری تمدن ا ز دیمی ترین وران ا ر ین احیه، جود ب سرشار ائمی ر سرچشمه ین ست &nbsp;ه اعث ذب نسان ه ین نطقه ده ر کل یری پیشرفت تمدن ر ین احیه قش ساسی یفا موده ست. <P>ز وران خامنشی ین احیه طلب اصی می انیم، تنها ر وستای رق جموعه ی ز سکه ای اریوش سوم ه مراه تعدادی سکه ای سلوکی افت ده ست. <P>جود تشکده یاسر هجای انده ز زمان ساسانیان ر ومه اشان،شان ز بادانی عمور ودن احیه ر ن وران ارد، ه دی ه بق زارش ای عثم وفی ر نگ هاوند، لاوری ز احیه اشان (ذرگرد) ا یش ز یست زار سوار ر ین برد رکت اشته ه ویاروی شکر عراب یستاده ند. ست خر ین ه مدا. . . ستوفی ر زهت لقلوب نای شهر کاشان ا ر وره سلامی ه زبیده اتون مسر ارون لرشید سبت اده ست. <P><br/> <H2>احیه ینH2ین صبه ی ست ر خش رکزی هرستان اشان ه ارای و سمت داگانه ین زرگ ین وچک ست، عضی ن ا ینین امند. ین ر ش زار زی اختر اشان رار رفته ست ه اسطه ثرت شجار ب وای وب کی ز تفرجگاه ای طراف اشان ست. ب ن ز شمه عروف سلیمانیه سفیدآب تأمین یشود . . . (غتنامه هخدا). <P>&nbsp;بق وشته ونالد یلبر ر تاب اغ ای یرانی وشک ای ن: «قتی سافر ه هر تاریخی اشان زدیک ی ردد یتواند ر سمت است اده، اغ ین ا ا سروهای زیبایش شاهده ند، ا ازدید ز ین قطه ی توان فت ه همترین قطه ین هر ا یده ست.» <P>دیمی ترین div>div> <p>نبع : tebyan.netp>
تاریخچه باغ فین گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران
تجاوز ناجوانمردانه سه پسر به زور چاقو_ دختری با ظاهر آشفته به پلیس پناه برد

اخبار اکاایران

تبلیغات