,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

زنجان شهرمقاومت وشهرانسانهای فرهیخته وباهوش ومهمان نواز است.

شهری با چشم انداز زیبـا و موقعیت اقلیمی ویژه وبالاخره شهردیدنیها و هنرمندان. وسعت شهرستان زنجـان 13848 کیلومتر مربع و جمعیت آن 511294 نفر میباشد.شهرستان زنجان تا قبل از انقلاب اسلامی ، تنها دربخش کشاورزی فعال بود وپس از آن احداث کارخانجات صنعتی و دانشگاهها ،بافت و هویت اجتماعی واشتغال را به کشاورزی ـ صنعتی تغییر داده وبه لحاظ ساختار اجتماعی عبوراز وضعیت سنتی به مدرنیسم را تسهیل کرده است.

درارتباط با ذکر سابقه تاریخی این منطقه، به لحاظ روشن تر شدن موضوع، مسئله به چهار دوره کلی تقسیم بندی شده و هریک جداگانه مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد، نا گفته نماند که بررسی در این مقوله صرفاً به وقایع و سوابق تاریخی آن چنان که اتفاق افتاده نظر دارد و به هیچ وجه تحلیل تاریخی و بررسی علت و معلول وقایع در آن مطرح نیست. به هر تقدیر مطالعات به استناد مدارک باستان شناسی و متون تاریخی به چهار دوران زیر تقسیم می گردد:

* دوران پیش از تاریخ تا دوران آغاز ادبیات 

* دوران آغاز ادبیات و دوران تاریخی

* دوران جدید تاریخی

* دوران اسلامی

ادامه ...

منبع : tebyan.net

تبلیغات