بیمارستان امام رضا(ع)

این بیمارستان در شهرستان بیرجند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1320 با ظرفیت 280 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 278 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، داخلی اعصاب ، عفونی ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق وبینی ، ارولوژی ، قلب ، CCU ، Post CCU، ICU ، Post ICU

بیمارستان مهر

این بیمارستان در شهرستان بیرجند واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1370 باظرفیت 22 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 22 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان وز ایمان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ، ارولوژی

بیمارستان نهبندان

این بیمارستان در شهرستان نهبندان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 22 ، تأسیس ، و در حال حاضر 22 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان قائنات واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 62 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

منبع : tebyan.net

تبلیغات