در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیمارستان ها ( خراسان رضوی ) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تهران از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

بیمارستان آریا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی ? قلب ? CCU

بیمارستان ابن سینا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1365باظرفیت 750 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 800 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان امام جواد (ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1371باظرفیت 35 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 35 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان امام رضا (ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1313باظرفیت 750 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 747 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? ارتوپدی ? ارولوژی ? چشم پزشکی ? قلب ? گوش و حلق و بینی ? نرولوژی ? عفونی ? پوست ? مسمومیت ? جراحی فک و صورت ? گوارش ? روماتولوژی ? ریه ? غدد ? خون ? نفرولوژی ? پیوند کلیه ? پیوند قرنیه ? نوزادان ? اعصاب کودکان ? غدد کودکان ? کلیه کودکان ? اورژانس ? NICU ? CCU ? ICU

بیمارستان امام زمان(ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1366باظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? ارتوپدی ? ارولوژی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی? قلب ? پوست ? جراحی قلب ? جراحی ترمیمی ? گوارش ? نوزادان ? CCU

بیمارستان امید

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1353باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 107 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? هماتولوژی ? انکولوژی ? ICU

بیمارستان بنت الهدی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی بنیاد – درمانی است که در سال 1337باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان و زایمان ? ارولوژی ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? جراحی فک و صورت ? جراحی ترمیمی

بیمارستان پاستور نو

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1360 باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ? جراحی ترمیمی

بیمارستان پوست رازی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1361باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست ? عفونی

بیمارستان جواد الائمه

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1344باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان وزایمان ? ارتوپدی ? ارولوژی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? جراحی قلب ? جراحی عروق ? جراحی قفسه صدر

بیمارستان حجازی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1330باظرفیت 310 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 310 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1357باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان دکتر شریعتی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1359باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? کودکان ? ارتوپدی ? ارولوژی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? قلب ? عفونی ? نوزادان

بیمارستان دکتر مرتضی شیخ

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1358باظرفیت 110 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 53 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ? نوزادان ? اعصاب کودکان ? غدد کودکان ? هماتولوژی کودکان ?گوارش کودکان ? جراحی کودکان ? پیوند مغز استخوان کودکان ? ICU

بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? کودکان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? قلب ? ارولوژی ? نرولوژی ? پوست ? عفونی

بیمارستان ریوی طالقانی

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1355باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 78 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست ? عفونی

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1371باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? کودکان ?ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1347 باظرفیت 82تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? قلب ? ارولوژی ? جراحی عروق ? جراحی قلب ? عفونی ? ICU ? CCU

بیمارستان شاهین فر

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1334باظرفیت 110 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 110 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان وزایمان ? ارولوژی ? چشم پزشکی

بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1357باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 116 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 256 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق وبینی ? قلب ? ارولوژی ? ارتوپدی ? نرولوژی ? عفونی ? پوست ? CCU

بیمارستان شهید کامیاب

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1348 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 371 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? ارتوپدی ? جراحی مغز و اعصاب ? جراحی عروق ? ICU

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1371باظرفیت 70 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 70 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? ارتوپدی ? ارولوژی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? قلب ? CCU

بیمارستان فاطمیه

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1352 باظرفیت 60تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان و زایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی

بیمارستان قائم (عج)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است که در سال 1350باظرفیت 850 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 980 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? چشم پزشکی ?گوش و حلق و بینی ? قلب ? ارولوژی ?ارتوپدی ? نرولوژی ? عفونی ? پوست ? جراحی فک و صورت ? جراحی قلب ? جراحی عروق ? جراحی قفسه صدری ? گوارش ? روماتولوژی ? ریه ? غدد ? خون ? نفرولوژی ? پیوند کلیه ? پیوند قرنیه ? نوزادان ? اعصاب کودکان ? غدد کودکان ? کلیه کودکان ? گوارش کودکان ? هماتولوژی کودکان ? CCU ? ICU ? Post CCU

بیمارستان مادر

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1349 باظرفیت 45 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان وزایمان

بیمارستان موسی بن جعفر(ع)

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1369باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 250 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? ارولوژی ?گوش و حلق و بینی ? قلب ? جراحی قلب ? جراحی ترمیمی? گوارش ? غدد ? ICU ? CCU

بیمارستان مهر حضرت عباس

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی ? قلب ? CCU

بیمارستان آریا

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1355 باظرفیت 172 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? ارتوپدی ?چشم پزشکی ? ارولوژی ? گوش و حلق و بینی ? قلب ? جراحی مغز و اعصاب ? جراحی ترمیمی ? گوارش ? جراحی فک و صورت ? جراحی قفسه سینه ? نوزادان

بیمارستان ندامتگاه

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1350باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی

بیمارستان هاشمی نژاد

این بیمارستان در شهرستان مشهد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1361 باظرفیت 290 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 207 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? ارولوژی ? گوش و حلق وبینی ? کودکان ? نوزادان ? قلب ? CCU

بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان تایباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان تربت جام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، عفونی ، CCU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان تربت حیدریه واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب ، ارتوپدی ، CCU

بیمارستان دکتر قرائی

این بیمارستان در شهرستان تربت حیدریه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 13 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی

بیمارستان نهم دی

این بیمارستان در شهرستان تربت حیدریه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 180 ، تأسیس ، و در حال حاضر 146 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، پوست ، روانپزشکی ، عفونی ، قلب ، CCU

بیمارستان ثامن الائمه

این بیمارستان در شهرستان چناران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امداد دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان سبزوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 98 ، تأسیس ، و در حال حاضر 98 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی، CCU ، Post CCU

بیمارستان حشمتیه

این بیمارستان در شهرستان سبزوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1298 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 148 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، نرولوژی ، قلب ، روانپزشکی

بیمارستان شهیدان مبینی

این بیمارستان در شهرستان سبزوار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان

بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان سرخس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 31 ، تأسیس ، و در حال حاضر 46 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان قوچان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1318 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، قلب ، CCU

بیمارستان مدرس

این بیمارستان در شهرستان کاشمر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 136 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، قلب

بیمارستان بیست و دوم بهمن

این بیمارستان در شهرستان گناباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نفرولوژی، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU

بیمارستان پانزدهم خرداد بیدخت

این بیمارستان در شهرستان گناباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1344 با ظرفیت تخت ثابت 44 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، اورژانس ، ارتوپدی ، ارولوژی

بیمارستان بیست ودوم بهمن

این بیمارستان در شهرستان نیشابور واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1326 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 216 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی جراحی مغز و اعصاب، پوست ،نرولوژی، نورادان ، روانپزشکی ، عفونی ، قلب ، CCU

بیمارستان قمر بنی هاشم

این بیمارستان در شهرستان نیشابور واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان فریمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان درگز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان درگز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1327 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان بیست و دوم آبان

این بیمارستان در شهرستان خواف واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 29 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان ولیعصر

این بیمارستان در شهرستان برد اسکن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان مصطفی چمران

این بیمارستان در شهرستان فردوس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 66 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، ?قلب ،CCU

بیمارستان ها ( خراسان رضوی ) گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران
تبلیغات