loading...

بیمارستان امام رضا(ع)

این بیمارستان در شهرستان بجنورد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1318 باظرفیت 160 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 184 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، پوست ، روانپزشکی ، عفونی ، نرولوژی ، قلب ، غدد اطفال ، CCU ، ICU

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان بجنورد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1375 باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 64 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان

بیمارستان طالقانی

این بیمارستان در شهرستان اسفراین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ،کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان شیروان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1379 با ظرفیت تخت ثابت 55 ، تأسیس ، و در حال حاضر 81 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، قلب ، CCU

منبع : tebyan.netتبلیغات