بیمارستان ها ( خوزستان ) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیمارستان ها ( خوزستان ) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید


بیمارستان آپادانا

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1353 باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 33 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی  ، زنان و زایمان ، چشم پزشکی ، ارولوژی


بیمارستان آریا

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 87 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، ICU


بیمارستان آیت ا...طالقانی

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1345باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : سوانح و سوختگی


بیمارستان ابوذر کودکان

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1360باظرفیت 240 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 114تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، نوزادان ، عفونی ، نفرولوژی ، اورژانس ، ICU


بیمارستان اروند

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1373 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1314باظرفیت 351 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 308 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، IVF ، ICU


بیمارستان امیر المومنین

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1376باظرفیت 256تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 145 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، جراحی ، زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس ، ICU ، CCU


بیمارستان امیر کبیر

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1373باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان فاطمه الزهرا

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دولتی – درمانی است که در سال 1338 باظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان


بیمارستان جرجانی

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1358 باظرفیت 16تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان


بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1342باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 223 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ،  نوزادان ، ارتوپدی ، ترمیمی ،  عفونی ، CCU


بیمارستان سلامت

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1376باظرفیت 121 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 121 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1343باظرفیت 456تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 271 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان زایمان ، کودکان ، ارولوژی ، پوست ، چشم پزشکی ، داخلی گوارش ، CCU


بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 49 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : هماتولوژی ، انکولوژی


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1347باظرفیت 171 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 171 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارولوژی ، پوست ، داخلی گوارش


بیمارستان شهید رجایی

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1350باظرفیت 110 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 55 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی


بیمارستان گلستان

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1347باظرفیت 451تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 426 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارولوژی ، روانپزشکی ، نرولوژی ، قلب ، نفرولوژی ، پیوند اعضا ، CCU,ICU


بیمارستان مهر

این بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1377 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم ، ارولوژی ، ارتوپدی ، قلب ، گوش و حلق وبینی ، CCU ,ICU


بیمارستان آیت ا... طالقانی

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 220 ، تأسیس ، و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ICU


بیمارستان اسلامی

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 54 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1303 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، عفونی


بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU


بیمارستان 17 شهریور

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی تأمین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان شهید ایرانپور

این بیمارستان در شهرستان امیدیه واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 74 ، تأسیس ، و در حال حاضر 74 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان اندیمشک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1335 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU


بیمارستان 17 شهریور

این بیمارستان در شهرستان ایده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان شهید طباطبایی

این بیمارستان در شهرستان باغملک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 32 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80( به روز رسانی شده در تاریخ 20/10/89)  تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان، جراحی عمومی، زنان و زایمان، دیالیز و ccu.


بیمارستان راه زینب

این بیمارستان در شهرستان بندر امام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان بندر ماهشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان صنایع پتروشیمی

این بیمارستان در شهرستان بندر ماهشهر واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، روانپزشکی ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU


بیمارستان اشرفی اصفهانی

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان


بیمارستان دکتر شهید زاده

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 158 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان فریده بهبهانی (17 شهریور)

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 55 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان خرمشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان سوم خرداد

این بیمارستان در شهرستان خرمشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، Post CCU ، CCU


بیمارستان آیت ا... نبوی

این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان افشار

این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودره ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، عفونی ، نورولوژی ، CCU


بیمارستان یا زهرا

این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1310 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان شهید چمران

این بیمارستان در شهرستان دشت آزادگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی– درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 78 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان رامهرمز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان شهید معرفی زاده

این بیمارستان در شهرستان شادگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU


بیمارستان نظام مافی

این بیمارستان در شهرستان شوش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 57 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان شوشتر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 126 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان والفجر

این بیمارستان در شهرستان شوشتر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ادغام در بیمارستان خاتم الانبیا ، CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مسجد سلیمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1303 با ظرفیت تخت ثابت 115 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان 22 بهمن

این بیمارستان در شهرستان مسجد سلیمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 150 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

منبع : tebyan.net

بیمارستان ها ( خوزستان ) گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات