بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1376 باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 41 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی


بیمارستان بو علی

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1359 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 64 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، عفونی


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است که در سال 1375 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 103 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، جراحی ، زنان وزایمان ، ارولوژی ، اورژانس


بیمارستان جامع روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1375 باظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 72 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان خاتم النبیا

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1350 باظرفیت 327 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 314 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، جراحی کودکان ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، سوختگی ، نرولوژی ، پوست ، CCU ، Post CCU ، ICU


بیمارستان علی اصغر

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1365 باظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، نوزادان ، جراحی کودکان ، CCU ، ICU


بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان زاهدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، نوزادان


بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان ایرانشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 170 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی،  کودکان ، چشم پزشکی ، ارولوژی ، اورژانس ، Post CCU ، CCU


بیمارستان هفدهم شهریور

این بیمارستان در شهرستان ایرانشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان چابهار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی،  زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ICU ، CCU


بیمارستان بیست و دوم بهمن

این بیمارستان در شهرستان خاش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، عفونی ، اورژانس ، ICU ، Post CCU ، CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان زابل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1344 با ظرفیت تخت ثابت 195 ، تأسیس ، و در حال حاضر 97 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، اورژانس ، ICU ، Post CCU ، CCU


بیمارستان انقلاب

این بیمارستان در شهرستان زابل واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 55 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان


بیمارستان سید الشهدا

این بیمارستان در شهرستان زهک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، جراحی ، اورژانس


بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان سراوان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 182 ، تأسیس ، و در حال حاضر 103 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، CCU


بیمارستان بیست و دوم بهمن

این بیمارستان در شهرستان نیک شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 42 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

منبع : tebyan.net

تبلیغات