بیمارستان توحید

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1356 باظرفیت 457 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 320 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، سوختگی ، روانپزشکی ، عفونی ، نرولوژی ، قلب ، مسمومیت ، CCU ، ICU


بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1373 باظرفیت 320 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 360 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، جراحی قفسه سینه ، جراحی مغزواعصاب ، ار توپدی ، نرولوژی ، قلب ، ICU


بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان سنندج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1362 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: عفونی


بیمارستان صلاح الدین ایوبی

این بیمارستان در شهرستان بانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی


بیمارستان شهدای هفتم تیر

این بیمارستان در شهرستان بیجار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، عفونی ، CCU


بیمارستان مرکز فوریتها

این بیمارستان در شهرستان دهگلان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : مرکز درمان بستر


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان دیواندره واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سقز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1341 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 200 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی، نفرولوژی ، روانپزشکی ، ICU ، Post CCU ، CCU


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان سقز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان قروه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 176 ، تأسیس ، و در حال حاضر 165 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، ، زنان و زایمان ، کودکان ، سوختگی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU


بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان کامیاران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، سوختگی


بیمارستان ا... اکبر

این بیمارستان در شهرستان مریوان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

منبع : tebyan.net

تبلیغات