بیمارستان آیت ا.. کاشانی

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است که در سال 1340 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 250 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی ، عفونی ، نرولوژی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، ICU ، CCU


بیمارستان ارجمند

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارولوژ ی، ارتوپدی


بیمارستان دکتر باهنر

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1332 باظرفیت 500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 300 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، ICU


بیمارستان راضیه فیروز

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1352 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 75 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی ، ارولوژی، جراحی ترمیمی، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU ، ICU


بیمارستان سوانح سوختگی

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1337باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 55 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: سوختگی


بیمارستان شماره دو (شفا)

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1342باظرفیت 400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، نرولوژی ، قلب ، نفرولوژ ی، انکولوژی ، جراحی ترمیمی، Post CCU ، CCU ، ICU


بیمارستان شماره یک (کرمان درمان )

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 250 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، کودکان ، نوزادان ، پوست ، جراحی کودکان ، داخلی گوارش ، ICU ، CCU


بیمارستان شماره 3 (مهرابی)

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1349 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 61 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان کرمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1360 باظرفیت 250 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 200 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: روانپزشکی


بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان بافت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان زایشگاه برد سیر

این بیمارستان در شهرستان برد سیر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان افلاطونیان

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 136 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، Post CCU ، CCU


بیمارستان زایشگاه مهدیه

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان نرمانشیر

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 0 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ( هنوز افتتاح نشده است )


بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان جیرفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان جیرفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، CCU


بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 300 ، تأسیس ، و در حال حاضر 250 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، جراحی مغز و اعصاب ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، عفونی ، نرولوژی ، CCU ، ICU


بیمارستان مرادی

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1337 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 59 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی


بیمارستان نیک نفس

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 71 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان زرند واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 168 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان زرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 84 ، تأسیس ، و در حال حاضر 84 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی


بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی


بیمارستان امام رضا (ع)

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU


بیمارستان دکتر غرضی

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، عفونی ، ارولوژی ، قلب ، پوست ، CCU


بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان شهر بابک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU


بیمارستان دوازدهم فروردین

این بیمارستان در شهرستان کهنوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، اورژانس ، CCU

منبع : tebyan.net

تبلیغات