loading...

بیمارستان ها ( کهکیلویه و بویراحمد )


بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان یاسوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1355باظرفیت 160تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 136 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، سوختگی ، CCU


بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان یاسوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1361 باظرفیت 30 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 23 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، روانپزشکی ، CCU


بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان یاسوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1378 باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، چشم ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، اورژانس ، ICU


بیمارستان شهید باهنر دهدشت

این بیمارستان در شهرستان کهکلویه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU


بیمارستان بعثت

این بیمارستان در شهرستان گچساران واقع شده و بیمارستان وزارت نفت – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 30 ، تأسیس ، و در حال حاضر 57 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان گچساران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 136 ، تأسیس ، و در حال حاضر 107 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

منبع : tebyan.netتبلیغات