loading...


بیمارستان آیت ا.. مدنی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1359 باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ، نوزادان ، اورژانس ، ICU


بیمارستان ایران

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1353باظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی مغز و اعصاب ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1374 باظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، CCU


بیمارستان توحید

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1370باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی مغز و اعصاب ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی


بیمارستان سپید دشت

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1378باظرفیت 25تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 10 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان شهدای عشایر

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1351باظرفیت 300تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 192 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، جراحی مغز واعصاب ، اورژانس ، ارولوژی ، سوختگی ، جراحی قفسه سینه ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، ICU


بیمارستان شهید رحیمی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1357 باظرفیت 115 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 84تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، اورژانس ، روانپزشکی ، عفونی ، نرولوژی ، قلب ، CCU ، Post CCU


بیمارستان کریم عسلی

این بیمارستان در شهرستان خرم آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1372 باظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 54 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ، اورژانس


بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

این بیمارستان در شهرستان الیگودرز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 172 ، تأسیس ، و در حال حاضر تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، Post CCU ، CCU ، ICU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بروجرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 140 ، تأسیس ، و در حال حاضر 46 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، عفونی ، روانپزشکی ، قلب ، اورژانس ، Post CCU ، CCU


بیمارستان شهید دکتر چمران

این بیمارستان در شهرستان بروجرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 300 ، تأسیس ، و در حال حاضر 142 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، نوزادان ، ارتوپدی ، ICU


بیمارستان شهدای هفتم تیر

این بیمارستان در شهرستان درود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 98 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، اورژانس


بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان درود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، CCU ، Post CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان کوهدشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

منبع : tebyan.netتبلیغات