loading...


بیمارستان آیت ا.. خوانساری

این بیمارستان در شهرستان اراک واقع شده و بیمارستانی خیریه - درمانی است که در سال 1375باظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 0 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ، داخلی ، کودکان ، جراحی ، ICU ، CCU


بیمارستان امیر کبیر

این بیمارستان در شهرستان اراک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1318 باظرفیت 210 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 166 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: گوش و حلق و بینی ، روانپزشکی ، عفونی ، هماتولوژی کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، چشم پزشکی ، کودکان ، ICU ، CCU


بیمارستان زایشگاه طالقانی

این بیمارستان در شهرستان اراک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1346باظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 73 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ، NICU


بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان اراک واقع شده و بیمارستان بنیاد جانبازان – درمانی است که در سال 1348 باظرفیت 300تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارولوژی ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، عفونی ، پوست ، اورژانس ، جراحی قفسه سینه ، جراحی ترمیمی ، سوختگی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان ولیعصر

این بیمارستان در شهرستان اراک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1332باظرفیت 307تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 281 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، اورژانس ، ارولوژی ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، عفونی ، پوست ، اورژانس ، جراحی قفسه سینه ، جراحی ترمیمی ، سوختگی ، ICU


بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان آشتیان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1343 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 31 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان


بیمارستان ولفجر

این بیمارستان در شهرستان تفرش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 39 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU ، ICU ، Post CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان خمین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، قلب ، ICU ، Post CCU ، CCU


بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

این بیمارستان در شهرستان دلیجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 39 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU


بیمارستان آسیا بک

این بیمارستان در شهرستان ساوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –برای مرکز فوریتها است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 5 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :


بیمارستان زایشگاه 17 شهریور

این بیمارستان در شهرستان ساوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان مدرس

این بیمارستان در شهرستان ساوه واقع شده وبیمارستانی دانشگاهی - درمانی است که در سال . . . . با ظرفیت 100 تخت ثابت ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، نوازادان ، قلب ، ارولوژی ، ICU ، CCU


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان سربند واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان محلات واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 87 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، ICU ، CCU

منبع : tebyan.netتبلیغات