بیمارستان افشار

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1356 باظرفیت 320 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 217 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ، زنان و زایمان ، جراحی ، اورژانس ، جراحی قلب ، ارتوپدی ، عفونی ، قلب ، غدد ، نوزادان ، ریه ، CCU , ICU , Post CCU


بیمارستان بهمن

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1316 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 53 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ، نوزادان


بیمارستان دکتر رهنمون

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1314 باظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 243 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند ازداخلی ، جراحی ، جراحی مغز و اعصاب ، اورژانس ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی ترمیمی ، CCU , ICU


بیمارستان دکتر محبیان

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1324 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 105 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، کودکان ، زنان وزایمان ، جراحی ، اورژانس ، نوزادان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، جراحی مغز و اعصاب


بیمارستان راه آهن

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1354 باظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 56 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ، نرولوژی


بیمارستان سوانح سوختگی

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1359 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: سوختگی ، پوست ، جراحی ترمیمی


بیمارستان سیدالشهدا

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1361 باظرفیت 234تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 160 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی کودکان ، جراحی فک ، جراحی ترمیمی ، CCU


بیمارستان شهدای کارگر

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال 1374 باظرفیت 256تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 173 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی ترمیمی ، نوزادان ، اورژانس ، CCU


بیمارستان مادر

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1373 باظرفیت 42تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 42 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان و زایمان


بیمارستان موقوفه گودرز

این بیمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بیمارستانی خیریه - درمانی است که در سال 1324 باظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 220 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش وحلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، جراحی ترمیمی ، نوزادان ، CCU , ICU


بیمارستان خاتم الانبیاء

این بیمارستان در شهرستان ابرکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان ضیائی

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، قلب، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU


بیمارستان قائم

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 73 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ، عفونی


بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان بافق واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی


بیمارستان جامع روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 82 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، قلب ، CCU


بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان مهریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، CCU


بیمارستان شهدای میبد

این بیمارستان در شهرستان میبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، نرولوژی


بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان طبس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

لازم به ذکر است که اطلاعات بیمارستان های نظامی وانتظامی در این سایت ذکر نمی شود .

منبع : tebyan.net

تبلیغات