بیمارستان فارابی

این بیمارستان در منطقه  ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی     است که در سال 1319با ظرفیت 451 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 199 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی

میدان قزوین       تلفن   ۶ - ۵۵۴۱۴۹۴۱


بیمارستان فرهنگیان

این بیمارستان در  منطقه    شهر تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی   است که در سال 1377با ظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 56 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان


بیمارستان فیاض  بخش

این بیمارستان در  منطقه       شهرتهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال 1334با ظرفیت 617تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 443 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ پوست ٬ نرولوژی ٬ ارتوپدی ٬ سنگ شکن ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ICU , CCU،اطفال،جراحی قلب باز ،

کیلومتر ۱۴ جاده قدیم  تهرانکرج    تلفن


بیمارستان فیروز آبادی

این بیمارستان در  منطقه   ۲۰  شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1313با ظرفیت 600تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 383 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬CCU٬ICU

شهرری  - فداییاناسلام  تلفن       ۹   -  ۵۵۹۰۲۰۶۴


بیمارستان فیروزگر

این بیمارستان در  منطقه  ۶  شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1342با ظرفیت 275 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 192 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬گوش و حلق و بینی ٬ قلب ٬Post CCU٬CCU٬ICU

خیابان ولیعصر - خیابان ولدی -خیابان به افرین          تلفن    ۵   -   ۶۶۴۶۷۹۰۱

بیمارستان قلب شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1352با ظرفیت 430 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 572 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ اورژانس ٬ICU٬CCU٬Post CCU

بیمارستان کانون خیرخواه(سپیر)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1324با ظرفیت 102 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ICU

بیمارستان کودکان تهران

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1345با ظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 42 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس

بیمارستان کودکان  مفید

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1353با ظرفیت 204 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 168 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نرولوژی ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ هماتولوژی ٬ نوزادان ٬CCU٬ICU٬NICU

بیمارستان کیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1349با ظرفیت 41 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 25 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ICU

بیمارستان لقمان  حکیم

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1345با ظرفیت 450 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 410 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نوزادان ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ پوست  ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ مسمومیت ٬ ریه ٬CCU٬ICU

بیمارستان لولا گر

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی  است که در سال 1325با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬CCU ,Post CCU

بیمارستان لویزان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1352 با ظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 0 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پلی کلینیک ٬ اورژانس

بیمارستان مدائن

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1350 با ظرفیت 144 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 144 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان  ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی قلب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ نوزادان ٬ انکولوژی ٬ اورژانس ٬CCU , ICU

بیمارستان مرکز طبی کودکان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1347با ظرفیت 245تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 114 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ قلب ٬ گوارش ٬ عفونی ٬ خون ٬ کلیه ٬ غدد ٬ نوزادان  ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ICU , NICU

بیمارستان مروستی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1339 با ظرفیت 44 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 44 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس

بیمارستان مسیح دانشوری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1312با ظرفیت 446 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 318تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ریه ٬ جراحی قفسه سینه ٬ کودکان ٬ سل ٬ICU

بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی  است که در سال 1342با ظرفیت 216تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 105 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬CCU ,ICU ,Post CCU

بیمارستان موقوفه مفرح

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بهزیستی – درمانی است که در سال 1334 ظرفیت 58 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 58 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ پوست ٬ زنان و زایمان

بیمارستان مهدیه

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1362با ظرفیت 300 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 139 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ICU

بیمارستان مهر

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1341 با ظرفیت 256 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 225 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬قلب ٬CCU , ICU , Post CCU

بیمارستان مهراد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1361با ظرفیت 154 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 129تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ ار توپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬CCU٬ICU٬Post CCU

بیمارستان مهرگان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1346 با ظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 70 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان میرزا کوچک خان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1344با ظرفیت 350 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 118 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬NICU

بیمارستان نواب صفوی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1360با ظرفیت 800 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 110 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس

بیمارستان هدایت

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی  است که در سال 1335با ظرفیت 96 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی

بیمارستان هشترودیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1336 با ظرفیت 46 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 20 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ عفونی

بیمارستان ولیعصر شوش

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1362با ظرفیت 63 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 51 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان  ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ پوست

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1354 با ظرفیت 365 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 389 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ غدد ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ روماتولوژی ٬ICU

تبلیغات