بیمارستان اسلامشهر

این بیمارستان در شهرستان اسلامشهر واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 118 ، تأسیس ، و در حال حاضر 118 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان سوم شعبان

این بیمارستان در شهرستان دماوند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU


بیمارستان امام جعفر صادق(ع)

این بیمارستان در شهرستان ساوجبلاغ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 47 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی


بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

این بیمارستان در شهرستان ساوجبلاغ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 16 ، تأسیس ، و در حال حاضر 10 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از درمان بستر


بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان شهریار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 73 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی


بیمارستان شهریار

این بیمارستان در شهرستان شهریار واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 130 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، قلب ، CCU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان فیروزکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی


بیمارستان آیت ا... مدنی

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 154 ، تأسیس ، و در حال حاضر 146 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، سوختگی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، جراحی مغز و اعصاب ، Post ICU، ICU


بیمارستان ارشاد

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 130 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان حضرت فاطمه (س)

این بیمارستان در شهرستان کرج (اشتهارد) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 31 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، زنان وزایمان ، جراحی ، اورژانس


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 178 ، تأسیس ، و در حال حاضر 178 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، ICU، CCU


بیمارستان حضرت علی (ع)

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی– درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 58 ، تأسیس ، و در حال حاضر 51 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، نوزادان


بیمارستان دکتر شریعتی

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 102 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، اورژانس ، اورتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان شهید باهنر

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 250 ، تأسیس ، و در حال حاضر 170 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ، جراحی ، زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی


بیمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 162 ، تأسیس ، و در حال حاضر 149 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، نرولوژی ، عفونی ، دیالیز ، CCU


بیمارستان شهید فیاض بخش

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1330 با ظرفیت تخت ثابت 180 ، تأسیس ، و در حال حاضر 146 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس


بیمارستان کسری

این بیمارستان در شهرستان کرج واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1352 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، نورولوژی ، ICU


بیمارستان زمیم

این بیمارستان در شهرستان ورامین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 34 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان


بیمارستان شهید دکتر مفتح

این بیمارستان در شهرستان ورامین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 82 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، Post CCU ، CCU

منبع : tebyan.net

تبلیغات