بوشهر

معرفی هتل های ایران - آکا

رشت

معرفی هتل های ایران - آکا

یاسوج

معرفی هتل های ایران - آکا

اصفهان

معرفی هتل های ایران - آکا

شهرکرد

معرفی هتل های ایران - آکا

ساری

معرفی هتل های ایران - آکا

گرگان

معرفی هتل های ایران - آکا

قم

معرفی هتل های ایران - آکا

اهواز

معرفی هتل های ایران - آکا

بندر عباس

معرفی هتل های ایران - آکا

همدان

معرفی هتل های ایران - آکا

سنندج

معرفی هتل های ایران - آکا

سمنان

معرفی هتل های ایران - آکا

ایلام

معرفی هتل های ایران - آکا

یزد

معرفی هتل های ایران - آکا

کرمان

معرفی هتل های ایران - آکا


اصفهان

هتل عباسی (* * * * *): خیابان آیت الله مدنی

 تلفن :9-2226010  0311

هتل چهل پنچره(* * * *):خیابان بوستان سعدی

تلفن : 6272165  0311

هتل سفیر (* * * *):خیابان آیت الله مدنی

تلفن : 9-2232175 - 2222640  0311

هتل عالی قاپو(* * * *):خیابان چهارباغ عباسی

تلفن : 2227929 - 2205693  0311

هتل پیروزی( * * * *):خیابان چهارباغ پایین

تلفن : 9-2214354   0311

هتل صدف(* * * *):خیابان حافظ - میدان نقش جهان

تلفن : 2202988 - 2204220  0311

هتل کوثر(* * * *):بلوار بوستان ملت

تلفن : 9 - 6240230  0311

هتل آزادی(* * *):چهارراه تختی - خیابان مسجد سید

تلفن : 3-2204562 - 2204011  0311

هتل اصفهان(* * * ): خیابان مطهری - کوچه ویلا

تلفن :  2369737 - 2360586  0311

هتل توریست(* * *):خیابان چهارباغ عباسی

 تلفن :  2204479 - 2204437  0311

هتل ملک(* * *):خیابان هشت بهشت غربی - خیابان ملک

تلفن :  2648725   0311

هتل اسپادانا (* * * ): بلوار آئینه خا نه

تلفن : 9-6671195  0311

هتل سوئیت (* * *): خیابان چهارباغ بالا - بوستان آئینه خانه

 تلفن : 6614628 - 6616071  0311

هتل ملل(* * *):خیابان کمال اسماعیل - بین پل فردوسی و میدان انقلاب

تلفن : 4-2224532  0311

هتل آریا (* *):خیابان آیت الله مدنی

 تلفن :  2227224 - 2228033  0311

هتل پل پارک (* *):خیابان چهارباغ عباسی

 تلفن :  2202109 - 2202468  0311

هتل جلفا (* *):خیابان حکیم نظامی - چهارراه خاقانی

تلفن :  2-6244441  0311

هتل سپید(* *):خیابان مسجد سید - چهاراره هفتم محرم

تلفن : 3367253 - 3368210  0311

هتل صفه(* *):خیابان هزار جربب - ترمینال صفه

 تلفن : 6691112 - 6686462  0311

هتل طوبا (* *):خیابان فردوسی - خیابان سید علیخان

 تلفن : 2-2200801  0311

هتل کاوه(* *):خیابان کاوه - ترمینال کاوه

 تلفن :  1-4425440  0311

هتل مهمانساری جهانگردی (* *):

 تلفن : 6686701  0311  

هتل آوا (*):چهاراره وفایی - پشت بانک صادرات

 تلفن : 3367253  0311

هتل ایران (*):خیابان چهار باغ

 تلفن :  2337282 - 2362010  0311

هتل بیست ودو بهمن (*):خیابان مسجد سید

تلفن :  2204546 - 2203953  0311

هتل پارس (*):خیابان چهارباغ عباسی

 تلفن : 2202109 - 2202468  0311

هتل پرسپولیس (*):خیابان مسجد سید

تلفن : 2-2338481 - 2331452  0311

هتل آپارتمان پردیس(*):چهارراه تختی - اول خیابان مسجد سید

تلفن :  2200308  0311

هتل آپارتمان حکیم(*):میدان امام حسین خیابان سپاه انتهای خیابان حکیم

تلفن : 2205474  0311

هتل ساحل (*):خیابان چهار باغ عباسی - میدان انقلاب

 تلفن : 2202205 - 2221702  0311

هتل سعدی (*):خیابان چهار باغ عباسی - خیابان عباس آباد

تلفن : 2211593 - 2203881  0311

هتل کارون (*):خیابان حکیم نظامی

 تلفن :  6242970  0311

هتل آپارتمان مهر (*):میدان امام حسین - خیابان سپاه - خیابان استانداری - خیابان سعدی

 تلفن :  2222625  0311

هتل نقش جهان (*):خیابان چهار باغ پائین

تلفن : 20-2219619 - 2219518  0311

هتل آپارتمان هشت بهشت (*):چهارراه فلسطین خیابان استانداری روبروی مدرسه باهنر

 تلفن : 9-2214868  0311  


قم

هتل بین المللی قم (* * * *):مجاورت حرم مطهر

تلفن :15-7719208 0251

هتل ارم (* *):خیابان ارم

تلفن : 1-7744090 0251

هتل الزهرا (* *):خیابان شهید منتظری

تلفن :7-7744004 0251

هتل النبی (* *):خیابان شهید منتظری

تلفن : 4-7744271 0251

هتل رز (* *): میدان امام خمینی

تلفن : 6602550 0251

هتل آریا (*) :

تلفن : 7740350 0251

هتل بی بی (*) :

تلفن : 6600324 0251

هتل کوثرا (*):خیابان اراک - کوچه حرم نما

تلفن :6635000 0251

سنندج

هتل مهمانسرای سنندج (* *):خیابان پاسداران

تلفن : 6623525 - 6623675 0871

هتل آبیدر (*):خیابان فردوسی

تلفن : 3241645 0871

هتل جبار (*) :

تلفن : 3236584 0871

هتل هدایت (*):خیابان فردوسی

تلفن : 2255174 0871


کرمان

هتل اخوان (* * *): بلوار شهید صدوقی

تلفن : 2-2441411 0341

هتل ارگ (* * *): بلوار جمهوری اسلامی

تلفن : 2-2111381 0341

هتل گواشیر (* * *): بزرگراه امام خمینی

تلفن : 2512718 - 2510734 0341

هتل مهمانسرای جهانگردی (* * *): بلوار جمهوری اسلامی - چهارراه شفا

تلفن : 5-2445203 0341

هتل هزار (* * *): خیابان مطهری- خیابان اسفندیاری - کوچه شماره 5

تلفن : 2267099 - 2260040 0341

هتل امین (* *): خیابان شهید چمران

تلفن : 2221955 - 2229464 0341

هتل کرمان (* *): بلوار قدس

تلفن : 6-2515065 - 2513070 0341

هتل ناز (* *):خیابان شهید صدوقی

تلفن : 2446786 - 2450498 0341

هتل صحرا (*):خیایان ناظر زاده کرمانی

تلفن : 2223198 - 2221653 0341


یاسوج

هتل پارسیان (* * * *): بلوار نماز

تلفن : 7-2243470 0741

هتل ارم (* *):بلوار امام خمینی

تلفن : 2223191 - 2224599 0741

هتل مهمانسرای یاسوج (*) : تپه تل دراز

تلفن : 2222218 - 2227616 0741


گرگان

هتل آذین(* * * *):ابتدای ورودی گرگان

تلفن : 7-4423004 0171

هتل تیسلیمی(* *):میدان شهرداری

تلفن : 2222256 - 2224814 0171

هتل سرافراز(* *):بلوار جرجان

تلفن : 3357866 - 3354866 0171

هتل شهرداری گرگان(* *):بلوار نهارخوران

تلفن : 5524077 0171

هتل طهماسبی(* *): خیابان جمهوری - خیابان طهماسبی

تلفن : 2222780 - 2223780 0171

هتل مهمانساری گرگان(* *):بلوار نهار خوران

تلفن : 5521278 - 5520034 0171

هتل معروف (*):خیابان جمهوری

تلفن : 2-2225591 0171


همدان

هتل بوعلی(* * * *): خیابان بوعلی

تلفن : 4-8252822 0811

هتل پارسیان ارم (* * * *): بلوار ارم

تلفن : 4-8252001 0811

هتل باباطاهر (* * *):میدان باباطاهر

تلفن : 4-4227180 0811

هتل آریان (* *):خیابان تختی

تلفن : 8261877 0811

هتل مرمر (* *): چهارراه شریعتی

تلفن : 3-8271841 0241

هتل مهمانسرای علیصدر (* *) : روستای علیصدر

تلفن : 3-5533312 0812

هتل هگمتانه(* *):بلوار شهید رجایی

تلفن : 5-4247474 0811

هتل یاس (*):میدان امام خمینی

تلفن : 2523464 0811


یزد

هتل شفائیه (* * * *):خیابان تیمسار فلاحی

تلفن : 5-8242812 - 5-8250920 0351

هتل پارسیان (* * *):بلوار جمهوری اسلامی

تلفن : 5254111 - 5256111 0351

هتل کاروان (* * *) : خیابان امام خمینی - میدان شهید بهشتی

تلفن : 3-7210511 - 70-7226966 0351

هتل تهرانی (* * *): میدان ابوالفضل

تلفن : 9-7215515 0351

هتل مهمانسرای یزد (* * *): بلوار دانشجو

تلفن : 30-6249127 0351


رشت

هتل کادوس (* * * *):بلوار منظریه

تلفن : 9-3223075 0131

هتل اردیبهشت (* *):میدان شهرداری

تلفن : 1-2229210 0131

هتل امام زاده هاشم (* *):منطقه امام زاده هاشم

تلفن : 8-3223596 0131

هتل پامچال (* *): بلوار وکیل آباد

تلفن : 6663822 - 6661653 0131

هتل پردیس (* *): بلوار امام خمینی

تلفن : 3221188 - 3221177 0131

هتل کیوان (*):خیابان امام خمینی

تلفن : 2222967 0131


ساری

هتل بادله (* * *):کیلومتر 10 جاده نکا

تلفن :50-4222548 0151

هتل اسرم(* * *): پل تجن - جاده کمربندی

تلفن : 2-3255090 0151

هتل سالار دره(* * *): جاده کیاسر

تلفن :3882102 0151

هتل نارج(* * *):جاده فرح آباد

تلفن : 2132687 0151


بندر عباس

هتل هرمز (* * * * *): بلوار امام خمینی

تلفن : 5-3342201 0761

هتل هما ( * * * * *): بلوار پاسداران - خیابان معراج

تلفن : 9-5553080 - 5564032 0761

هتل قدس (* * *):خیابان امام خمینی

تلفن : 2222344 - 2222347 0761

هتل امین (* *): بلوار آیت الله طالقانی - کوچه موج یک

تلفن : 9-2244305 0761

هتل فروغ بندر (* *) : بلوار امام خمینی - بلوار شهرک گاز

تلفن : 4-6666111 0761

هتل آتیلار 1(* *):

تلفن : 2227423 0761

هتل آتیلاز 2 (* *):

تلفن : 3335990 0761

هتل گنو (* *) :

تلفن : 6669816 0761

هتل گوهر شاد (* *):

تلفن : 6668464 0761

هتل حمزه (*):خیابان دکتر شریعتی

تلفن : 2223771 0761

هتل دربا (*) : میدان شهربانی - خیابان بهادر

تلفن : 9-2241942 0761

هتل سعدی (*) : بلوار امام خمینی - کوچه تیر دو

تلفن : 6669816 0761

هتل کوثر (*):میدان شهربانی

تلفن : 2230137 - 2226250 0761

هتل گلشهر (*): بلوار امام خمینی

تلفن : 3-6666101 0761

هتل نقش جهان (*):اسکله شهید باهنر

تلفن : 9-55555608 - 5555640 0761


ایلام

هتل حالاهو (**):خیابان فردوسی - خیابان واسطی

تلفن : 3336898 - 3347848 0841

هتل کربلا (* *):خیابان شهید عبدالله پور

تلفن : 3336975 - 3333877 0841

هتل لاله(* *): خیابان آیت الله حیدری

تلفن : 3345958 - 3341714 0841


بوشهر

هتل دلوار (* * *):خیابان رئیس علی دلواری

تلفن : 12-2540910 0771

هتل رضا (* *): خیابان امام خمینی

تلفن : 2541470 0771

هتل مهمانسرای بوشهر (* *):خیابان ولی عصر

تلفن : 2522349 - 2522410 0771

هتل سعدی (*):خیابان حافظ

تلفن : 7-2522605 0771


شهرکرد

هتل آزادی (* * * *):خیابان فارابی

تلفن : 1-3330020 - 4-3336791 0381

هتل مهمانسرای شهرکرد (*):بلوار دکتر شریعتی

تلفن : 2224892 - 2221077 0381


اهواز

هتل بزرگ فجر(* * * *):خیابان آزادگان - خیابان عابدی

تلفن : 5-2221091 0611

هتل اوکسین (* * *):بلوار پاسداران - کوچه ملت

تلفن : 4-4442133 0611

هتل نادری (* * *):خیابان امام خمینی

تلفن : 3-2213081 0611

هتل ایران (* *): چهارراه امام خمینی

تلفن : 6-2217201 0611

هتل بهبهائی (* *): چهارراه امام خمینی - خیابان مجاهدین اسلام

تلفن : 8-2217067 0611

هتل پارک نو (*):خیابان امام خمینی

تلفن : 2222534 0611


سمنان

هتل مهمانسرای سمنان (* * *): میدان معلم - بلوار بسیج

تلفن : 5-4441433 0231

هتل قدس (* *): بلوار قدس

تلفن : 3322177 - 3326821 0231

منبع : tebyan.net

تبلیغات