,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

بررسیهای نشان می دهد ، سه ایالت مادها شامل بیت کاری ، مادای و پاسارگارد که به ماد سفلی معروف بوده در محدوده شهرستان اراک امروزی قرار داشته و این محدوده شامل منطقه وسیعی از حوزه شازند ، خنداب ، فراهان ، وفس تا آشتیان و تفرش و قسمتهایی از ساوه را شامل می شد ه است در دوره هخامنشیان ، استان مرکزی بخشی از ساتراپ دهم بوده و در زمان اشکانیان جزء ولایت ماد بزرگ و در دوره ساسانیان در کوست خوریزان قرار داشت .

جغرافی نویسان موقعیت استان مرکزی را از قرن اولیه هجری ، جزئی از بلاد کهستان یا کوهستان یا قهستان و یا جبال اعلام نموده که در زمان سلاجقه به عراق عجم تغییر نام یافته است . از اواخر عهد قاجاریه تا سال 1316 استان مرکزی جزء یکی از ولایتها بوده و بعد از این سال در محدوده استان یکم به مرکزیت شهر رشت قرار گرفت .

در سال 1326 با تغییراتی که در تقسیمات کشوری به وجود آمد شهرستان اراک و سایر شهرستانهای استان در محدوده استان مرکزی ( تهران ) به مرکزیت شهر تهران قرار گرفت . و در سال 1356 دولت وقت تصمیم گرفت مرکز استان مرکزی و به مرکزیت تهران را به اراک منتقل کند وی بعد از مدتی به واسطه مواجه شدن با مشکلات عدیده ای از این اقدام منصرف گردید و تصمیم گرفت استان مرکزی را به دو استان تهران به مرکزیت تهران و استان مرکزی به مرکزیت شهر اراک تفکیک نماید و متعاقب این تصمیم عملاً استان مرکزی تاسیس شد که شهرستانهای آن عبارت بودند از اراک ، ساوه ، خمین ، محلات ، تفرش ، کاشان ، قم و آشتیان پس از مدتی شهرستانهای کاشان و قم از استان منتزع شدند و شهرستانهای دلیجان در سال 1358 و شازند ( سربند ) در سال 1359 و شهرستانهای زرندیه و کمیجان در سال 1382 تاسیس گردید . همچنین پس از تشکیل استان بخشهای خنداب ، سربند ( هندودر ) کمره ، زالیان و میلاجرد به تعداد بخشهای استان اضافه شده اند و در حال حاضر استان مرکزی دارای 10 شهرستان ، 18 بخش و 61 دهستان و 28 نقطه شهری است . بخش میلاجرد در سال 1381 تاسیس شده است .

شهر اراک مرکز استان مرکزی در 270 کیلومتری تهران قرار گرفته است . این شهر بنا بر عللی به دستور فتحعلی شاه قاجار بوسیله یوسف خان گرجی (( سپهدار عراق )) در سال 1231 هجری قمری ساخته شده است یکی از اهداف بنای شهر ایجاد مرکز نظامی برای تامین امنیت منطقه بود ، نخست نام شهر یا قلعه نو بنیاد ( قلعه سلطان آباد ) نام گرفت و پس از چندی واژه ( قلعه )) از آن حذف شد و به نام (( سلطان آباد)) نامیده شد .

سابقه تاریخی و فرهنگی :

با بررسیهای بعمل آمده سه ایالات مادها شامل بیت کاری –مادای و پاساردا که به ماد سفلی معروف بوده در محدوده شهرستان اراک امروزی قرار داشته و این محدوده شامل منطقه وسیعی از حوزه شازند ، خنداب ، فراهان ، وفس تا آشتیان و تفرش و قسمتهایی از ساوه را شامل می شده است . در دوره هخامنشیان استان مرکزی بخشی از ساتراپ دهم بوده و در زمان اشکانیان جزء ولایت ماد بزرگ و در دوره ساسانیان در کوست خوریزان قرار داشت .

جغرافیا نویسان موقعیت استان مرکزی را از قرن اولیه هجری ، جزئی از بلاد کهستان یا کوهستان یا قهستان و یا جبال اعلام نموده اند که در زمان سلاجقه به عراق عجم تعییر نام یافت . از اواخر عهد قاجاریه تا سال 1316 استان مرکزی جزو یکی از ولایتها بوده و بعد از این سال در محدوده استان یکم به مرکزیت رشت قرار گرفت تا اینکه در سال 1356 به عنوان استان تعیین گردید .

برخی از شهرهای استان دارای سابقه تاریخی کهن هستند از جمله ساوه (دوره سلوکیان) آستانه (سلوکیان) آشتیان (دوره مادها) تفرش (دوره ساسانیان) نیمور(دوره ساسانیان) .

منبع : tebyan.net

تبلیغات